SkyscraperCity Forum banner

:_)

ewolucja

1244 Views 5 Replies 4 Participants Last post by  Jakub
1 - 6 of 6 Posts
małe i nie porywające moim zdaniem
No mogłem dać większe, tylko po co?
A moim zdaniem bardzo porywające.
niefortunne kadrowanie, choć scena ciekawa
Widze, ze zjechaliscie fotke, ig_150 co jest niefortunne?

ww_lodz: dzieki!
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top