SkyscraperCity Forum banner

Experimental orthophoto | Експериментално ортофото

2414 Views 5 Replies 4 Participants Last post by  smapv
По подобие на темата за Старозагорското ортофото продължавам моя мини-проект с ортофото на Пловдив :)

Експерименталната фаза вече е по-изтествана и имам що-годе стабилен процес за нещата.

Насниманата площ в Пловдив вече е към 170 хектара и лесно може да расте. Обектите и улиците по тези площи се векторизират и се качват в картата на OpenStreetMap, от където различни приложения за навигация и POIs черпят данни.See less See more
2
  • Like
Reactions: 5
1 - 1 of 6 Posts
Много добре.Мислиш ли да снимаш целият град и докъде смяташ да стигнеш с този проект,тоест дали ще включиш и други градове освен Пловдив и Стара Загора.
1 - 1 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top