SkyscraperCity Forum banner

Experimental orthophoto | Експериментално ортофото

2416 Views 5 Replies 4 Participants Last post by  smapv
По подобие на темата за Старозагорското ортофото продължавам моя мини-проект с ортофото на Пловдив :)

Експерименталната фаза вече е по-изтествана и имам що-годе стабилен процес за нещата.

Насниманата площ в Пловдив вече е към 170 хектара и лесно може да расте. Обектите и улиците по тези площи се векторизират и се качват в картата на OpenStreetMap, от където различни приложения за навигация и POIs черпят данни.See less See more
2
  • Like
Reactions: 5
1 - 3 of 6 Posts
"Целият град" е малко трудно да се каже - къде са границите на града? Мога да снимам лесно центъра, а за кварталите ще ми отнеме време. Зимният ден е доста къс и като се има предвид и работното ми време, почти не остава време за снимане...

А този проект мисля да го разширя във времето. Т.е. площи които в момента се заснимат - през зимата, да бъдат заснети отново през пролет или лято. Ще е интересно да се види зеленината и как са се променили някои строителни проекти във времето.

Относно другите градове - положението е същото. Трябва да се придвижа до тях някой уикенд (а се опитвам празен уикенд да не си оставям). Евентуално мога да наснимам 100-150 хектара с всички налични батерии за един ден, но това не е кой знае каква площ за повечето градове. Асеновград ми е наблизо, ако има погледи насочени натам.

Ако има интерес към конкретно място, бих му вдигнал приоритета. Но да речем че за сега съм фокусиран към Пловдив и Стара Загора. За София евентуално друг колега може да се включи (той си знае :) ), но не мога да говоря за там.
See less See more
  • Like
Reactions: 5
Съгласен съм. Най-добре е в облачно време или лятото по обяд, когато сенките са най-къси. Но за съжаление времето не идва по поръчка :)

Днес добавих още една снимка на центъра и стария град.
  • Like
Reactions: 2
1 - 3 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top