SkyscraperCity Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

·
Registered
Joined
·
2,363 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Prosze o zamieszczanie kolorowych filmow sprzed 1945 roku z terenow dzisiejszej Polski.

Zaczne od:
1943 Land an der Weichsel (Torun, Chelmno, Grudziadz, Kwidzyn, Malbork, Gdansk)

1941 The Land of My Mother (Gdynia, Torun, Chelmno, Poznan, Lwow, Wilno, Warszawa i wiele innych)

1939 Gdansk

1938 Warszawa

1939 Warszawa
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top