SkyscraperCity Forum banner

Foto + wideo

621 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  wojteks86
Witam, czy ktoś z szanownych kolegów bawi się lub nawet zajmuje na poważnie produkcją wideo? Chodzi mi o wasze prace typu teledyski, reklamy lub promocja, filmy.
W końcu dzisiejszy sprzęt oferuje duże możliwości i niektórzy korzystają nie tylko dla zdjęć :)
Oczywiście proszę o linki i jakim sprzętem robione, bo jestem ciekaw.

Pozdrawiam!
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top