SkyscraperCity Forum banner

Fotofestival aan de Maas, Inzenden voor expo Nederlands Fotomuseum

1477 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  Wybe
Het tweejaarlijkse Fotofestivalaan de Maas brengt de beste Nederlandseamateurfotografen samen in eenexpositie in het Nederlands Fotomuseum,hartje Rotterdam van 10 t/m 13 mei 2018. Dit lijkt mij interessante informatievoor bezoekers van dit forum. Misschien wil jij meedoen?

Amateurfotografen kunnen voor de expositie seriematig werkinzenden van 1 dec 2017 t/m 28 feb 2018 via onze website http://www.FotofestivalaandeMaas.nl.Een curator maakt de selectie.
Tijdens het festival zijn er ook veel kleinere exposities enactiviteiten op het naburige Deliplein, dus sowieso leuk om het Hemelvaartweekend langs te komen in Rotterdam!

Metvriendelijke groet,
WybeHietbrink
  • Like
Reactions: 1
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top