SkyscraperCity Forum banner

Fotografia portowo-stoczniowa

1934 Views 11 Replies 10 Participants Last post by  Admiral Dochodiaga
Mysle, ze warto byloby zalozyc temat, w ktorym umieszczalibysmy zdjecia z naszych portow i stoczni. Nie wiem co Wy sadzicie, ale dla mnie te zurawie maja klimat :cheers:
1 - 1 of 1 Posts
To ja dorzucę swoje 3 grosze...I zdjęcie ze stycznia... było ziiiimno...
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top