Skyscraper City Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Registered
Joined
·
6,069 Posts
Heb ze al op Flickr voorbij zien komen.
Best gave foto's. Ik zou er alleen geen Thread voor hebben aangemaakt. Was wellicht passender geweest ze in het Ojajoh café onder City Shots te plaatsen.
Maar toch bedankt voor het delen, want foto 1, 2 en 4 zijn zeker de moeite waard. :)
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top