SkyscraperCity Forum banner

Zapraszam do głosowania

Francuska specjalność....

1074 Views 5 Replies 5 Participants Last post by  timit
Nic nie wiem o towarzyszących zamieszkach...ps. fotka raczej reportarzowa niż artystyczna
See less See more
1 - 6 of 6 Posts
a spodziewałem sie budki z naleśnikami. :)
^^ :lol:A ja z kolei nie rozumiem dlaczego zamieszki miałyby być francuską specjalnością. Po tytule spodziewałem się artystycznego zdjęcia jakiejś restauracji.
^^ Cóż, fotka zrobiona przy pałacu kongresowym na zachodnich obrzeżach Paryża (tam gdzie skręcamy w lewo do lasku bulońskiego, a prosto kierujemy sie do królestwa francuskich korporacji i finansów).

Właśnie tak mi się skojarzyło....
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top