Skyscraper City Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Banned
Joined
·
1,661 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Frankfurt na Majni (Frankfurt am Main) je najveći grad nemačke savezne države Hesen, a posle Berlina, Hamburga, Minhena i Kelna i peti grad po veličini u Nemačkoj.
Frankfurt u okviru svojih administrativnih granica ima zvanično 687.775 stanovnika, a nezvanično oko 2.500.000 u urbanom području i oko 5.600.000 u metro području.
Po urbanom i metro području nalazi se posle Berlina na drugom mestu u Nemačkoj. Frankfurt je najveći finansijski centar u Nemačkoj i jedan od najvećih u Evropi i na svetu.
Frankfurtski aerodrom je najveći u Nemačkoj i jedan od najvećih u Evropi i na svetu.


Peter Eberhardt
 

·
LIBERTINED
Joined
·
45,426 Posts
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top