SkyscraperCity Forum banner

Jak oceniasz?

[Frankfurt] Commerzbank Tower

4373 Views 18 Replies 14 Participants Last post by  MAR_tm
Kilka informacji dotyczących tego banku:

- Najwyższy biurowiec we Frankfurcie nad Menem.
- Commerzbank Tower to główna siedziba Commerzbank AG jednego z największych banków w Niemczech i głównego akcjonariusza polskiego BRE Banku.
- Wieżowiec, wraz z lampą sygnalizacyjną, liczy 300,10 m.
- Budynek ma 56 pięter nad ziemią i 2 piętra podziemne. Koszt jego budowy wyniósł okokło 300 mln euro.
- W budynku pracuje około 3 tysięcy osób.

1 - 1 of 1 Posts
no dokładnie taki masyw jak ...karol krawczyk:)
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top