SkyscraperCity Forum banner

Galicia | Integración Urbanística

3909 Views 41 Replies 14 Participants Last post by  Markhoz
Todas las reconstrucciones (que muchas no son rehabilitaciones) del Casco Vello me gustan.

A mi es que los pastiches me horrorizan. Me encanta Vigo, pero no tenemos un patrimonio tan espectacular como para convertirnos en un parque temático. Prefiero seguir siendo una ciudad vanguardista que no tiene miedo a evolucionar.
En serio que isto che parece axeitado para un Casco Vello? Xa non me meto no tema da calidade arquitectónica. Pero, repito para un Casco Vello?

O único edificio supermoderno do CV que non me disgusta é este, e aínda así tampouco creo que debera estar onde está:Todas estas construccións lle quitan personalidade ao Casco Vello. Non deberían ter cabida na súa localización porque rompen completamente co seu entorno, en lugar de melloralo. O máis incrible de todo é que sexan promovidas por entidades públicas.

En canto ao que dis dos "pastiches", podo entender esa opinión se o edificio non está ben feito. Pero un edificio clásico construido en tempos contemporáneos tamén pode ser moi bonito. Todos estes foron construidos nos últimos 10 anos:

PD- Perdón polo tamaño dalgunhas das imaxes. Non sei como se pode cambiar.
1 - 2 of 42 Posts
Totalmente de acordo contigo.
Penso que un bó arquitecto debera ser quen de saber cando debe ser "rompedor" e cando debe "tragar o seu ego" e facer algo harmonioso co entorno. Este mesmo entorno, xunto co contexto arquitectónico, social e económico son os que deberan de determinar a idoneidade dunha solución ou doutra.
En xeral os arquitectos pecan de querer ser rechamantes e rompedores cos seus edificios, para ter unha oportunidade de pasar ao "hall of the fame" da arquitectura, e en bastantes máis casos dos que me gustaría conseguen un efecto bastante pobre e negativo, independentemente de que consigan pasar a ese "ceo" dos arquitectos ou non.
1 - 2 of 42 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top