SkyscraperCity banner

1 - 20 of 14342 Posts
A

·
Guest
Joined
·
0 Posts
Mapa inwestycji w śródmieściu Gdańska (aktualizowana na bieżąco):
KLIK


---------


GW
==========================

Już od tego sezonu dzielnica ma tętnić życiem do późnych godzin wieczornych. Chcą tego władze miasta, a zwykli mieszkańcy również dają swoje przyzwolenie.

Co do tego, że Główne i Stare Miasto powinny być miejscem, w którym dzieje się dużo więcej niż dotychczas i to przez okrągły rok, nie ma wątpliwości prezydent Paweł Adamowicz. Teraz potrzeba m.in. specjalnej uchwały Rady Miasta, która prawnie wydłuży godziny otwarcia lokali.

Decydując się na inwestycje i działania mające na celu ożywienie tej części miasta, magistrat chciał poznać opinie mieszkańców. Istniała obawa, że większość osób ze starówki opowie się za "ciszą i spokojem". Stało się jednak inaczej.

Prawie dwie trzecie respondentów uważa, że w centrum Gdańska powinny być tworzone nowe instytucje kultury: teatry, kluby literackie, galerie, muzea. Co trzeci gdańszczanin chciałby też, aby na starówce otwierano kolejne kawiarnie, restauracje i puby. Tyle samo osób opowiedziało się za budową nowych kamienic na cele mieszkalno-usługowe. Ale już tylko co dziesiąty gdańszczanin uważa, że na terenie Głównego i Starego Miasta powinno się budować domy towarowe i pasaże handlowe. A jeszcze mniej badanych (7 proc.) opowiada się za budową tam nowych biur i urzędów

===========================

Bardzo podoba mi sie ta inicjatywa i uwazam, ze trzeba zrobic wszystko by to miejsce przestalo byc tylko pieknym muzeum, ale tez by tetnilo zyciem ...
 

·
Registered
Joined
·
12,535 Posts
Taaa... juz ja to widza jak sie rzuca inwestorzy na tereny na Starym Miescie :D:D:D Zaraz zacznie im stawiac takie wymagania konserwator zabytkow, ze taniej wyjdzie zbudowac wiezowiec w centrum Warszawy :D Najlepszym przykladem niech bedzie hala targowa. PS: do dzisiaj nie moge uwierzyc jak zbudowano Madisona w obecnym miejscu... :colgate:
 
A

·
Guest
Joined
·
0 Posts
Discussion Starter #3
Originally posted by Chris16

Taaa... juz ja to widza jak sie rzuca inwestorzy na tereny na Starym Miescie :D:D:D Zaraz zacznie im stawiac takie wymagania konserwator zabytkow, ze taniej wyjdzie zbudowac wiezowiec w centrum Warszawy :D Najlepszym przykladem niech bedzie hala targowa. PS: do dzisiaj nie moge uwierzyc jak zbudowano Madisona w obecnym miejscu... :colgate:
To mo¿e nie chodzi o to by coœ budowaæ w tym miejscu ( do tego bardziej jest wyspa Spichrzów), natomiast bardziej chodzi o to by popowstawa³y tam dobre kafeje, puby, resturacje, teatry itd...wszystko co skupia sie na rozrywce...i do tego potrzebna jest m¹dra polityka miasta w zakresie dzier¿aw na tym terenie...
 

·
Registered
Joined
·
1,743 Posts
Jedno uœciœlenie. W Gdañsku nie ma Starówki (to nazwa w³asna Starego Miasta w Warszawie - nie odbierajmy jej tego). W Gdañsku jest Stare i G³ówne Miasto w tej najbardziej odwiedzanej, historycznej czêœci.
 

·
Your brain controller
Joined
·
8,273 Posts
Stare Miasto, G³owne Miasto, Stre Przedmieœcie i Nowe Miasto. Z tych dwóch ostatnich niewiele zosta³o.
 

·
Registered
Joined
·
1,743 Posts
Chyba Dolne Miasto i Osiek a Nowego Miasta jako takiego nie ma w tej chwili w 15 w by³ to teren Osieka.
Teren obecnej Stoczni Gdañskiej, dawniej Cesarskiej to teren nazywany coraz czêsciej M³odym Miastem. Pozdr.

Do Œródmiwœcia niekiedy zalicza siê te¿ bosk¹ Biskupi¹ Górkê. Jak by ja odnowiæ (tylko Ci mieszkañcy socjalnie - roszczeniowo nastawieni z komunalnych mieszkañ) to by³o by³a by to prawdziwa per³a Gdañska.
 

·
...
Joined
·
2,116 Posts
Cos sie juz chyba zaczelo:

GW
"Nowa kawiarnia przy ulicy D³ugiej w Gdañsku

Doczekali¶my siê - mamy w centrum Gdañska najmodniejsz± czy jak kto woli, najbardziej "trendy" kawiarniê

Kawiarnia mie¶ci siê przy ul. D³ugiej, tu¿ za skrzy¿owaniem z ulic± Garbary (przed³u¿enie Tkackiej). A co zyskali¶my? Przede wszystkim du¿e wra¿enia estetyczne. Sterylna biel, przyjemne orzechowe stoliki i delikatne, matowo chromowane metalowe elementy - tak wygl±daj± wzorcowe wrêcz wnêtrza. I takie te¿ zafundowa³ gdañszczanom lokal Daily Cafe, nale¿±cy do sieci najmodniejszych w Warszawie kawiarni.

Mimo sterylnych warunków mamy przy ul. D³ugiej do czynienia z przestrzeni± wybitnie sprzyjaj±c± integrowaniu siê. Stosunkowo niewielkie wnêtrze szczelnie wype³niono stolikami, zadbano tak¿e o stojaki na gazety, czasopisma czy gry planszowe - uwaga: s± scrabble. W menu przede wszystkim kawa, i to we wszelkich postaciach, ale s± tak¿e koktajle mleczne w typie shake, przygotowywane ze ¶wie¿ych sk³adników. Dodatkowo wyselekcjonowane odmiany herbaty i desery. Amatorzy kawy mog± tu przybywaæ ju¿ od godz. 7.30, a drzwi s± otwarte do godz. 23, co w wypadku kawiarni jest wyj±tkowe."

Nie wiem czy ta kawiarnia jest taka wyjatkowa, ale jezeli odniesie sukces to powstana pewnie nastepne podobne lokale.
 

·
Registered
Joined
·
4,080 Posts
Z Dziennika Baltyckiego:


Archeologiczna ods?ona miasta

Wtorek, 16 marca 2004r.

Wkrótce rozpocznie si? podziemne badanie przesz?o?ci ?ródmie?cia Gda?ska. Rozpoczn? si? bowiem wykopaliska, a ka?dy kto zechce, na bie??co b?dzie móg? podziwia? odkrycia, dokonywane przez naukowców.

- Koszt bada? archeologicznych wyniesie oko?o miliona z?otych - mówi Gra?yna Pilarczyk, kierownik Referatu Informacji i Komunikacji Spo?ecznej Urz?du Miejskiego w Gda?sku. - Ich celem jest przygotowanie terenu pod inwestycje.

Wykopaliska rusz? w maju, jednak ju? teraz rozpoczynaj? si? przygotowania.

- Usuniemy 33 drzewa - mówi Romuald Nietupski, dyrektor Zarz?du Dróg i Zieleni w Gda?sku. - 10 z nich zostanie przesadzonych, pozosta?e wytniemy. Ogrodzenie rejonów wykopalisk b?dzie mia?o wysoko?? oko?o 2 metrów. Niektóre fragmenty p?otu b?d? a?urowe, co umo?liwi przechodniom obserwacj? bada?.

Koszt prac przygotowawczych szacowany jest na blisko 19 tys. z?. Badania zrealizuje Muzeum Historyczne Miasta Gda?ska. - W tym celu stworzyli?my Dzia? Archeologii - mówi Adam Koperkiewicz, dyrektor muzeum. - Wykopaliska zako?czymy prawdopodobnie w listopadzie. By? mo?e b?dziemy je kontynuowa? w przysz?ym roku.

- W rejonie ul. ?w. Ducha i Kaplicy Królewskiej archeolodzy zbadaj? teren, na którym kiedy? znajdowa?y si? tzw. ?awy Mi?sne - dodaje Grzegorz Sulikowski, wspó?autor miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przewidziano rekonstrukcj? trzech ?aw. W nich znajd? si? boksy handlowe (podobne do tych w krakowskich Sukiennicach), ale nie b?dzie w nich sprzedawane mi?so.

Niezwykle interesuj?co zapowiadaj? si? te? wyniki wykopalisk mi?dzy Baszt? ?ab?d? i ul. Grodzk?, bo tam by?o przedpole zamku krzy?ackiego i grodu ksi???t pomorskich. Na terenie Targu Rybnego archeologów ciekawi miejsce, w którym sta?a Brama Tobiasza.
MHMG robi duzo dobrych rzeczy. To budzi we mnie nadzieje.
 

·
Registered
Joined
·
4,080 Posts
I jeszcze z wczorajszej wyborczej:

Zapomniane podziemia w Bramie Wy?ynnej.
Dorota Mik?aszewicz 10-03-2004, ostatnia aktualizacja 10-03-2004 22:35

Zapomniane podziemia odkryli konserwatorzy, którzy pracuj? w Bramie Wy?ynnej. Weszli tam wczoraj - zapewne jako pierwsi ludzie od czasu ostatniej wojny
W opustosza?ej Bramie Wy?ynnej ma powsta? centrum informacji turystycznej. Nim per?a renesansu b?dzie przystosowana do wymogów wspó?czesno?ci, musz? zako?czy? prace badacze architektury i konserwatorzy. Prowadzi je Marek Sie?kowski, który - odkuwszy w jednym z pomieszcze? posadzk? i fragmenty tynku - natrafi? na biegn?ce w dó? schody. Prowadz? one do mrocznej, prostok?tnej piwnicy - równoleg?ej do Wa?ów Jagiello?skich. W powietrzu czu? tam wilgo?, a z ceglanego sklepienia zwisaj? sople przypominaj?ce stalaktyty.

Dopiero wczoraj mogli wej?? do lochu pracownicy Muzeum Historycznego, które administruje bram?, oraz eksperci z Politechniki Gda?skiej. Wszyscy byli pod wra?eniem.

- Kiedy ostatnio byli tu ludzie? - pada?y pytania.

- Zapewne przed ostatni? wojn? - przypuszcza Marek Sie?kowski.

Ju? wtedy Brama Wy?ynna wygl?da?a podobnie jak dzi?. Ale w po?. XIX w. wydawa?a si? znacznie wy?sza: sta?a nad fos?, nad któr? przerzucono most. Na starych zdj?ciach i rycinach wida? "podwieszon?" pod nim konstrukcj? - prawdopodobnie wodoci?g, którym doprowadzano do miasta wod? z Targu Rakowego.

Mniej wi?cej na tym poziomie znajduje si? zaskakuj?co du?e pomieszczenie. Ci?gnie si? ono wzd?u? ca?ej bramy. Ziemia ugina si? tam lekko pod nogami - prawie jak dno wyschni?tej fosy - i nie wystarczy wyci?gn?? w gór? r?k, ?eby dotkn?? sklepienia. W ?cianach widoczne s? zamurowane wn?ki. Jak? pe?ni?y rol??

- Na razie mo?na si? tylko domy?la? - zastrzega dr Aleksander Piwek, badacz architektury z PG. - Od strony fosy istnia?y dwa otwory, którymi móg? by? doprowadzony do bramy wodoci?g. Dalej zapewne u?o?ono go w tunelach, które znajduj? si? po przeciwnej stronie lochu i biegn? w stron? ul. D?ugiej.

W piwnicznym mroku wida? jednak wyra?nie, ?e tunele by?y trzy. S?dz?c po ceg?ach, najwcze?niej zamurowano ?rodkowy, który znajduje si? na wprost Katowni. Czy to oznacza, ?e bram? i Katowni? ??czy?o podziemne przej?cie? Bardzo mo?liwe, chocia? dotychczas nikt tego nie potwierdzi?.
 

·
Registered
Joined
·
4,080 Posts
To tez w tych okolicach:


Modernizacja jednego z nabrze?y nad Mot?aw?
mich 15-03-2004, ostatnia aktualizacja 15-03-2004 21:39

Cho? w centrum Gda?ska nabrze?y nie brakuje, miejsc przystosowanych do cumowania wi?kszych jednostek jest niewiele. Sytuacja polepszy si? jeszcze w tym miesi?cu.
Nabrze?e to by?o do tej pory wykorzystywane sporadycznie, nie posiada niezb?dnej infrastruktury. Nie jest te? o?wietlone, dlatego okolica ta nie uchodzi za bezpieczne miejsce. - Prace prowadzimy na ok. 80-metrowym odcinku nabrze?a. Powstaj? tam po trzy przy??cza wodoci?gowe i energetyczne. Dodatkowo zamontujemy te? stylowe o?wietlenie. Prace kosztuj? ok. 150 tys. z?, termin zako?czenia to 10 kwietnia, ale by? mo?e uda si? to zrobi? szybciej - mówi Nietupski. By? mo?e ZDiZ zajmie si? tam tak?e wymian? nawierzchni.

Jednym z u?ytkowników gotowego nabrze?a ma by? rzeczny statek "Frederic Chopin". Armatorem statku jest niemiecka firma Peter Deilmann. 5 kwietnia statek po raz pierwszy wyruszy w rejs z Warszawy. Potem ca?y czas p?ywa? ma Wis?? pomi?dzy Gda?skiem a Warszaw?.

Z nabrze?a, które administrowane jest przez gda?ski Miejski O?rodek Sportu i Rekreacji, korzysta? b?d? mog?y tak?e inne jednostki.
 

·
Registered
Joined
·
4,080 Posts
Przy Sw. Ducha wczoraj zaczeto wycinke drzew w miejscu gdzie maja byc przeprowadzona badania archeologiczne. Przed wojna staly tam oczywiscie kamienice. Po wojnie skwerek - ostoja meliniarzy ze resztkami przedpozy.
Czy w jakims innym miescie oprocz Gdanska sa przedproza.
 

·
przestrzeń-ludzie-miasto
Joined
·
31,251 Posts
W Krakowie przy Rynku Gl. sa ukryte pod ziemia (sredniowieczne przyziemiz to dzis piwnice). Nawet trzeba bylo przy ostatnim remoncie nieco podniesc poziom Rynku. Przy Malym Rynku po jednej stronie w miejscu przedprozy jest taras. Ale z zewnatrz nie ma nigdzie.
 

·
Registered
Joined
·
4,080 Posts
Originally posted by behemot

W Krakowie przy Rynku Gl. sa ukryte pod ziemia (sredniowieczne przyziemiz to dzis piwnice). Nawet trzeba bylo przy ostatnim remoncie nieco podniesc poziom Rynku. Przy Malym Rynku po jednej stronie w miejscu przedprozy jest taras. Ale z zewnatrz nie ma nigdzie.
W gdansku sa przy kilku ulicach.
A na Mariackiej sa one na celej dlugosci:
 

·
Registered
Joined
·
4,080 Posts
Wielkie kopanie

Z DB

Pi?tek, 19 marca 2004r.

Dla mi?o?ników przesz?o?ci naszego miasta ten rok mo?e by? wyj?tkowo emocjonuj?cy. Nied?ugo archeolodzy rozpoczn? wykopaliska na o wiele wi?ksz? skal? ni? dotychczas.

Niewykluczone, ?e czekaj? nas prawdziwe archeologiczne i historyczne niespodzianki.

- Boom na archeologiczne badania, to mo?e za du?e s?owo w stosunku do tego co si? b?dzie dzia?o, ale rzeczywi?cie szykuj? si? rzeczy ciekawe - twierdzi Adam Koperkiewicz, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gda?ska. W zwi?zku z planowanymi przez miasto inwestycjami na G?ównym Mie?cie, na niezbadane jeszcze tereny wejd? archeolodzy. Tak b?dzie np. w rejonie ulicy ?w Ducha.

- Nasza wiedza o Gda?sku jest w du?ej cz??ci bardziej papierowa, archiwalna ni? materialna. B?dziemy mie? du?? szans? by wzbogaci? t? ostatni? - mówi dyrektor Koperkiewicz.

Ostatnio badacze dokonali w mie?cie kilku spektakularnych odkry?. Znaleziono m.in. piwnice pod Bram? Wy?ynn?, których nikt nie nawiedza? przez kilkaset lat. Ciekawie zapowiadaj? si? te? badania, które przeprowadza? b?d? pracownicy muzeum Archeologicznego w Gda?sku.

- Od kilku lat eksplorujemy m.in. teren dawnego gda?skiego grodu przy ul. Rycerskiej, chcemy by w przysz?o?ci powsta? w tym rejonie skansen na otwartym powietrzu - opowiada Bogdan Ko?ci?ski z pracowni gda?skiej muzeum.

Archeolodzy z muzeum b?d? chcieli tak?e za?o?y? wykop w rejonie ulic Sukienniczej i Grodzkiej, gdzie prawdopodobnie znajdowa?a si? wczesno?redniowieczna, pierwsza w mie?cie kaplica grodowa pod wezwaniem Naj?wi?tszej Maryi Panny. Dalsze prace szykuj? si? tak?e w rejonie Wyspy Spichrzów.

Oprócz odkry? maj?cych du?? wag? naukow? w czasie codziennych prac archeolodzy trafiaj? tak?e na wiele przedmiotów codziennego u?ytku, monet czy militariów. Niektóre z nich, np te znalezione w Twierdzy Wis?ouj?cie prawdopodobnie jeszcze w tym sezonie b?dziemy mogli ogl?da? na specjalnej wystawie. Po konserwacji podziwia? b?dziemy mogli np. znaleziony zbiór o?owianych ?o?nierzyków. Nowo?ci? dla mi?osników przesz?o?ci z pewno?ci? b?dzie to, ?e przynajmniej cz???i prac naukowcy nie b?d? kryli przed wzrokiem ciekawskich. Cz??? ogrodzenia w miejscach gdzie kopa? b?d? pracownicy MHMG b?dzie skonstruowana tak, by umo?liwa? obserwacj? wykopalisk.
 

·
Registered
Joined
·
4,080 Posts
Az mnie krew zalewa....
Z GW


Spór o zabudow? Targu Siennego w Gda?sku
Dorota Mik?aszewicz 21-03-2004, ostatnia aktualizacja 21-03-2004 20:46

Od wielu miesi?cy miasto toczy spór z konserwatorem zabytków: wolno czy nie zabudowa? Targ Sienny? Skutki decyzji b?d? bardzo wa?ne. Od niej zale?y, czy w Gda?sku zacznie si? pot??na inwestycja warto?ci oko?o 200 mln euro.
Targ Sienny powsta? w ?redniowieczu, ale najnowsza cz??? jego historii zaczyna si? jesieni? 2000 r. Wtedy przedstawiciele miasta podpisali list intencyjny z holendersk? firm? ING Real Estate. Chodzi w nim o realizacj? inwestycji, która mo?e obejmowa? funkcje handlowe, us?ugowe, biurowe, mieszkalne, hotelowe, konferencyjne i rozrywkowe. Miasto deklarowa?o, ?e chce stworzy? z ING spó?k?, do której wnios?oby aportem grunt. Na tej podstawie inwestor opracowa? koncepcj? zagospodarowania oko?o 5 ha terenu mi?dzy ul. 3 Maja a Wa?ami Jagiello?skimi. Nikt nie wie, kiedy zacznie si? realizacja, bo do tej pory nie ma nawet planu zagospodarowania miejscowego. ?eby móg? powsta?, miasto musi uwzgl?dni? wytyczne wojewódzkiego konserwatora zabytków, który nie zgadza si? na zabudowanie Targu Siennego. Uwa?a on, ?e sprawa powinna by? przedmiotem publicznej dyskusji, w której uczestniczyliby wszyscy: od fachowców w dziedzinie urbanistyki po zwyk?ych ludzi. Tymczasem nie ma na to czasu: inwestor, który d?ugo czeka, mo?e odej??, a miasto prowadzi batali? o to, by konserwator zmieni? wytyczne. O randze sporu ?wiadczy fakt, ?e na ostatnie spotkanie w tej sprawie przyby? nie tylko konserwator, ale te? prezydent Gda?ska, wojewoda pomorski i przedstawiciel ING.

- Nie mo?na ci?gle podkre?la? dorobku historycznego, hamuj?c rozwój. Je?li nie b?dzie zgody na odwa?ne inwestycje, to Gda?sk b?dzie si? degradowa? i mieszka?cy musz? si? z tym pogodzi? - mówi Jerzy Ha?czewski, wiceprezes ING Real Estate (gda?szczanin z Wrzeszcza, absolwent Politechniki Gda?skiej ). - Ja my?l?, ?e nie tylko postawa konserwatora opó?nia t? inwestycj?. To niemo?liwe, ?eby jeden cz?owiek móg? unicestwi? taki projekt! To równie? atmosfera, jaka panuje w Gda?sku wokó? inwestycji. Odnosz? wra?enie, ?e tu jest jaki? konflikt ?rodowisk lokalnych, które nie mog? doj?? do porozumienia. A spo?ecze?stwo Gda?ska albo nie?wiadome, jak mog?oby si? rozwija?, albo niech?tne inwestycjom z zewn?trz.
 

·
Registered
Joined
·
12,535 Posts
Ja osobiscie proponuje panu konserwatorowi powrot 1000 lat w tyl. Wywalic tramwaje, zerwac asfalt. zlikiwdowac kolej, a scieki niech plyna ulicami!:D
 

·
Registered
Joined
·
4,080 Posts
Originally posted by Chris16

Ja osobiscie proponuje panu konserwatorowi powrot 1000 lat w tyl. Wywalic tramwaje, zerwac asfalt. zlikiwdowac kolej, a scieki niech plyna ulicami!:D
Na niektorych uliczkach nie byloby problemy - zachowaly sie rynsztoki.
 

·
Registered
Joined
·
4,080 Posts
Ze strony urzedu miasta:

POCZ?TEK II ETAPU ODBUDOWY G?ÓWNEGO MIASTA

Ruszy?y prace przygotowawcze pod inwestycje maj?ce zainicjowa? II etap odbudowy G?ównego Miasta. Pierwszy etap prac przygotowawczych obj?? porz?dkowanie terenu i wycink? lub przeniesienie drzew na trzech dzia?kach w obr?bie G?ównego Miasta:

[parcela przy ul ?w. Ducha w rejonie Kaplicy Królewskiej] parcela przy ul ?w. Ducha w rejonie Kaplicy Królewskiej - ?awy Mi?sne
i zespó? kamienic
(powierzchnia: 1300 m2)
Dawne ?awy Mi?sne maj? zosta? zrekonstruowane w historycznym kszta?cie. Mog? tam si? znale?? kramy gda?skich rzemie?lników i kupców, artystów plastyków, kolekcjonerów, ma?a gastronomia. Obok ?aw Mi?snych znajd? si? te? trzy kamienice, w których znajd? si? mieszkania i funkcje us?ugowe - galerie artystyczne, kantory kupieckie itp.
[parcela w rejonie ulic: Grodzka - Sukiennicza - Wartka] parcela w rejonie ulic: Grodzka - Sukiennicza - Wartka
(powierzchnia: 1990 m2)
Maj? tam powsta? budynki o ??cznej powierzchni u?ytkowej ok. 4000 m. kw., z tym ?e potencjalny inwestor nie musi dokonywa? rekonstrukcji, a jedynie zachowa? historyczne podzia?y parcelacyjne.

[parcela przy Targu Rybnym] parcela przy Targu Rybnym - Rybackie Pobrze?e
(powierzchnia: 380 m2)
Zabudowa tego obszaru pojawi?a si? dopiero ok. po?owy XV wieku, wówczas powsta?a Brama Straganiarska i nieistniej?ca obecnie Brama Tobiasza, która znajdowa?a si? na przed?u?eniu osi tej ulicy w kierunku Mot?awy.

Po zako?czeniu opisanych dzia?a?, na wymienionych parcelach rozpoczn? si? prace archeologiczne. Prace te przeprowadzi Muzeum Historyczne Miasta Gda?ska. Zostan? one w ca?o?ci sfinansowane z bud?etu miasta, a ich koszt wyniesie oko?o
1 mln z?. Prace b?d? prowadzone sukcesywnie na wszystkich trzech parcelach i powinny si? zako?czy? pó?n? jesieni? tego roku. Przeprowadzenie bada? archeologicznych znacznie podwy?szy atrakcyjno?? tych terenów dla potencjalnych inwestorów (patrz mapka obok, kolor czerowny).

A zoltym zaznaczono obszary, na ktorych sa prowadzone badania archeologiczne finansowane z innych zrodel.
 
1 - 20 of 14342 Posts
Top