SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 3023 Posts

·
Registered
Joined
·
1,745 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Wklejam fajne podsumowanie (ogólne) nie tylko dotycz¹ce prze³adunków jakie juz wczeœniej zamieœci³em, roku 2003 w Morskim Porcie Gdañsk.
Artuku³ ze strony www.portgdansk.pl


STAWK¥ JEST PRZYSZ£OŒÆ ::::::..

:::: 23.12.2003

- Nie bez satysfakcji mo¿emy spogl¹daæ na mijaj¹cy rok - mówi Andrzej Kasprzak, Prezes Zarz¹du Morskiego Portu Gdañsk SA. By³ to trudny rok, wymagaj¹cy ogromu prac praktycznie w ka¿dym obszarze ¿ycia portowego, ale stawiane cele na ten rok w wiêkszoœci zosta³y osi¹gniête.

Co zas³uguje na miano najwa¿niejszego zjawiska w minionych dwunastu miesi¹cach? Bez w¹tpienia jako sukces mo¿na potraktowaæ wdro¿enie systemu bud¿etowania i kontrolingu. To chyba najmniej spektakularne, ale z punktu widzenia tworzenia podstaw do w³aœciwego i nowoczesnego funkcjonowania tak du¿ego organizmu gospodarczego, jakim jest port najwa¿niejsze osi¹gniêcie. Po raz pierwszy, bowiem uda³o siê stworzyæ spójny system, dziêki któremu rok 2003 up³yn¹³ pod znakiem realizacji przyjêtego na ten rok planu wp³ywów, remontów oraz inwestycji - bez koniecznoœci korygowania go.

Bez koniecznoœci, bowiem dziêki dobrze skonstruowanemu planowi kondycja finansowa portu uleg³a zdecydowanej poprawie. Jej wyrazem jest m.in. likwidacja na koniec 2003 r. kosztownych kredytów w rachunku bie¿¹cym i zmniejszenie globalnych zobowi¹zañ kredytowych (w stosunku do 2002 r.) o 1,3 mln z³. Zdecydowanie zwiêkszy³ siê tak¿e stan œrodków na rachunku bie¿¹cym, a zmniejszy³y z kolei o 2,9 mln z³ zobowi¹zania handlowe. Co wa¿ne - wdro¿ono tak¿e w Porcie Gdañskim procedurê maj¹c¹ na celu usprawnienie zarz¹dzania nale¿noœciami. W efekcie oczekiwaæ mo¿na, ¿e nale¿noœci te ulegn¹ zmniejszeniu, a zatem wzroœnie poziom posiadanej gotówki. Rok 2003 up³yn¹³ pod znakiem du¿ej dynamiki przychodów z tytu³u op³at portowych. Co wa¿ne - efekt ten uda³o siê osi¹gn¹æ mimo niekorzystnych relacji dolar/z³otówka. Nic wiêc zatem dziwnego, ¿e op³aty portowe zwiêkszy³y swój udzia³ w strukturze przychodów ZMPG SA (z 35,3% w 2002 r. do 38,6 w 2003 r.), podobnie jak i przychody z mediów (z 18,7% do 20,1%). Obni¿y³y siê natomiast nieco przychody z dzier¿awy (z 36,8% do 34%). Osi¹gniête wielkoœci w 2003 r. jednoznacznie wskazuj¹ na prorozwojow¹ politykê finansow¹ Portu Gdañskiego.

Niezwykle istotne, równie¿ z punktu widzenia przysz³oœci Portu Gdañskiego, jest podjêcie odk³adanych przez d³u¿szy czas zadañ inwestycyjnych i remontowych w porcie wewnêtrznym. To nie tylko realizacja statutowych zadañ stawianych przed ZMPG SA, ale tak¿e element strategii rozwoju portu, w której tzw. port wewnêtrzny ma do wype³nienia okreœlon¹ funkcjê. Warunkiem jej realizacji jest jednak przystosowanie go do nowoczesnych technologii prze³adunkowych, stworzenie warunków budz¹cych zainteresowanie inwestorów. Oznacza to koniecznoœæ przeprowadzenia modernizacji tej czêœci portu, sukcesywne prowadzenie prac remontowych. W tym roku wœród inwestycji to takie przedsiêwziêcia jak przebudowa Nabrze¿a Obroñców Westerplatte, przebudowa Nabrze¿a WOC II i utwardzenie placu na terenie WOC, budowa sieci transformatorowej i sieci kablowej (Nabrze¿e Wiœlane - Nabrze¿e Oliwskie), drugostronne zasilanie w energiê elektryczn¹ Terminalu Promowego na Westerplatte, wymiana wodoci¹gu (Basen Górniczy - Nabrze¿e Westerplatte. Prace remontowe przeprowadzono na nabrze¿ach: OPP, Bytomskie, Wis³oujœcie oraz Rudowe, wykonano tak¿e wiele bie¿¹cych napraw dróg, placów, torowisk i budynków oraz rozpoczêto modernizacjê siedziby ZMPG SA. Ogó³em nak³ady na inwestycjê i remonty wynios³y ponad 28 mln z³ (na inwestycje prawie 21 mln z³, a na remonty ponad 7,2 mln z³).

Charakterystyczn¹ cech¹ procesu planowania inwestycji i modernizacji w Porcie Gdañskim jest przyjêcie priorytetu przedsiêwziêæ pro-³adunkowych. O s³usznoœci tej polityki œwiadczy osi¹gniêta wielkoœæ prze³adunków w 2003 roku. Po raz pierwszy od prawie 10 lat Port Gdañski przekracza magiczn¹ barierê 20 mln ton. Jak przewiduje awizacja statków w ostatnich dniach grudnia - portowcy gdañscy prze³aduj¹ w 2003 roku tylko na w³asnych nabrze¿ach 20,5 mln ton ró¿nych towarów. Oznacza to, ¿e Port Gdañski do³¹cza do elitarnej grupy czo³owych portów ba³tyckich, które legitymuj¹ siê ponad 20 mln obrotem (w ostatnich latach to takie porty jak Venstpils, Tallin, Lubeka, St. Petersburg i Rostock).

Struktura ³adunków w 2003 r. z jednej strony potwierdza dominuj¹c¹ rolê w prze³adunkach masowych, z drugiej zaœ efekty d¹¿enia do uniwersalizacji portu.

W 2003 r. w Porcie Gdañskim prze³adowano 9,5 mln ton paliw p³ynnych. Decyduj¹c¹ rolê odegra³ tu prze³adunek ropy w tranzycie, której w tym roku by³o 8 mln ton. Warto tak¿e podkreœliæ fakt sprawnej obs³ugi przez "Naftoport" jednych z najwiêkszych zbiornikowców. "Front Chief" i "Famenne" to 300-tysiêczniki, które przyp³ynê³y do Gdañska po 168 tys. ton i 175 tys. ton paliw (na wiêcej nie pozwala g³êbokoœæ Cieœnin Duñskich), dope³niaj¹c ³adownie na Pó³wyspie Jutlandzkim rop¹ za³adowan¹ równie¿ w Porcie Gdañskim.

O ile wzrost prze³adunku paliw wyniós³ prawie 4 mln ton, to w wêglu utrzyma³ siê poziom z roku poprzedniego, tj. ok. 6 mln ton. Warte podkreœlenia jest natomiast przekroczenie 2 mln ton w prze³adunkach drobnicy, bowiem jest to wielkoœæ œwiadcz¹ca o wspomnianym d¹¿eniu do uniwersalnoœci Portu Gdañskiego. To efekt nie tylko pewnego o¿ywienia polskiego eksportu, ale tak¿e dobrej pracy s³u¿b marketingowych zarówno ZMPG SA, jak i spó³ki Port Gdañski Eksploatacja. Warto dodaæ, ¿e konsekwentna polityka nastawiona na obs³ugê przez port ³adunków zjednostkowanych zaowocowa³a uruchomieniem dwóch nowych linii: kontenerowej i ro-ro.

Zarówno te doœwiadczenia, jak i przede wszystkim analiza œwiatowego rynku potwierdzaj¹ s³usznoœæ przyjêtej strategii rozwoju portu obliczonej m.in. na rozwój obs³ugi kontenerów. St¹d trudny do przecenienia fakt porozumienia z prywatnym inwestorem brytyjskim w sprawie budowy g³êbokowodnego terminalu kontenerowego w Porcie Pó³nocnym. Terminalu, który tylko w pierwszym etapie realizacji bêdzie zdolny obs³u¿yæ 500 tys. TEU, a koszt jego budowy wyniesie ok. 175 mln USD. Co niezwykle istotne - projekt ten w ostatnich dniach zyska³ akceptacjê ministra Skarbu Pañstwa (zgoda na wieloletni¹ dzier¿awê gruntów), co otwiera drogê do finalizacji rozmów z Brytyjczykami.

Prze³om roku to nie tylko okazja do podsumowania odchodz¹cego, ale tak¿e prognozowania nadchodz¹cego roku. Dziêki systemowi kontrolingu i bud¿etowania wiele elementów tej przysz³oœci jest w porcie zaprojektowana, co w du¿ym stopniu eliminuje zgubn¹ improwizacjê. I tak wielkoœæ prze³adunków w 2004 r. oczekiwana jest na poziomie osi¹gniêtym w 2003 r. Przyjmuje siê równie¿, ¿e sytuacja finansowa portu ulegnie dalszej poprawie, co umo¿liwi intensyfikacjê programu inwestycyjnego i remontów. Rok 2004 to tak¿e pocz¹tek realizacji czterech projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na ³¹czn¹ sumê ponad 31 mln EUR. To modernizacja WOC, rozbudowa Terminalu Westerplatte, modernizacja Nabrze¿a Przemys³owego oraz poszerzenie wejœcia do portu. Projekty te mog¹ byæ finansowane w 75% przez Uniê Europejsk¹, pozosta³a czêœæ le¿y po stronie portu.

Rok 2003 mo¿e budziæ satysfakcjê równie¿ dlatego, ¿e wbrew licznym przyk³adom w kraju - w Porcie Gdañskim uda³o siê unikn¹æ zwolnieñ i likwidacji spó³ek. Spó³ka Port Gdañski Eksploatacja powstrzyma³a niekorzystne trendy i wiêkszoœæ wskaŸników charakteryzuj¹cych dzia³alnoœæ uleg³a poprawie. Z pewnymi k³opotami (w ró¿nym stopniu) borykaj¹ siê natomiast spó³ki techniczne. Podjête zosta³y jednak inicjatywy, które byæ mo¿e pomog¹ przezwyciê¿yæ te ograniczenia i równie¿ rok 2004 nie bêdzie oznacza³ dla pracowników tych spó³ek ¿yciowych dramatów. Z kolei nowe przedsiêwziêcia podejmowane w porcie stwarzaj¹ szanse dla tych wszystkich, którzy s¹ przedsiêbiorczy i maj¹ wyobraŸniê.

Rok 2003 stworzy³ podstawy, by, pomimo œwiadomoœci wielkiego wysi³ku, jaki czeka port w 2004 r., z uzasadnionym optymizmem podj¹æ próbê sprostania tym wyzwaniom. Stawk¹ jest bowiem oblicze portu na najbli¿sze dziesiêciolecia.
 

·
nec temere nec timide
Joined
·
2,535 Posts
W Gdañsku powstanie terminal kontenerowy

S³awomir Sowula 29-01-2004, ostatnia aktualizacja 29-01-2004 11:00

To prawie pewna informacja. W œrodê angielska firma podpisa³a ostateczn¹ umowê z szefostwem gdañskiego portu. Budowa ma kosztowaæ 175 mln dolarów.

Inwestycja, jedna z najwiêkszych na Ba³tyku, powstanie na gruntach Zarz¹du Morskiego Portu Gdañsk SA. Zbuduje j¹ firma Deep Container Terminal Gdañsk SA. W œrodê w Ratuszu G³ównomiejskim w Gdañsku szefowie obu firm uroczyœcie podpisali umowê na dzier¿awê, budowê i eksploatacjê terminalu.

- Kiedy kupujemy jak¹œ nieruchomoœæ, trzy rzeczy s¹ najwa¿niejsze: lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja. Gdañski terminal je ma - powiedzia³ podczas uroczystoœci ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Charles Crawford.

Jego zdaniem nowoczesny port kontenerowy bêdzie pocz¹tkiem autostrady, która zacznie siê w Gdañsku, a skoñczy w Istambule.

Znaczenie przedsiêwziêcia podkreœla³ te¿ James Sutcliffe, prezes DCT Gdañsk SA: - To kamieñ milowy w brytyjskich inwestycjach w Polsce, ogromna inwestycja. Nie mam w¹tpliwoœci, ¿e po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej nast¹pi prawdziwa eksplozja ruchu kontenerowego w waszym kraju. Musimy byæ na to przygotowani.

Szef gdañskiego portu Andrzej Kasprzak uwa¿a, ¿e to ostatni moment na rozpoczêcie budowy.

- Na Ba³tyku trwa wyœcig. Ogromny terminal, kilka razy wiêkszy, chce zbudowaæ Rosja. Terminale buduj¹ Finowie, republiki ba³tyckie. Je¿eli nie bêdziemy budowaæ, Gdañsk zniknie z mapy portów - alarmowa³ Kasprzak. - Teraz przez Gdañsk przechodzi zaledwie dwa procent kontenerów z rejonu mórz Ba³tyckiego i Pó³nocnego. Terminal zmieni te proporcje.
 

·
nec temere nec timide
Joined
·
2,535 Posts
Przysz³oœæ terminalu

not. sla 29-01-2004, ostatnia aktualizacja 29-01-2004 11:01

Terminal kontenerowy zbuduje spó³ka DCT, zarejestrowana w Gdañsku. Jej udzia³owcami s¹ brytyjscy mened¿erowie z doœwiadczeniem przy podobnych inwestycjach w Wielkiej Brytanii, RPA i na Bliskim Wschodzie. Umowa zak³ada, ¿e Zarz¹d Morskiego Portu Gdañsk SA, pañstwowo-gminna spó³ka akcyjna, wydzier¿awi DCT 30 ha terenów na 30 lat, z opcj¹ na kolejnych 30.

Najpierw za 175 mln dolarów zostanie zbudowany terminal, który bêdzie móg³ prze³adowaæ 500 tys. kontenerów rocznie (wiêcej ni¿ obecnie wszystkie polskie porty). Je¿eli wszystko pójdzie dobrze, prace rusz¹ wiosn¹ 2005 r. Do tego czasu inwestor powinien za³atwiæ kwestiê finansowania. Pieni¹dze maj¹ pochodziæ m.in. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i ABN Amro oraz, byæ mo¿e, jednego z polskich banków.

Do 2007 r. zostanie zbudowany pirs o d³ugoœci 600 m, wcinaj¹cy siê w Zatokê Gdañsk¹. Bêd¹ mog³y z niego korzystaæ równoczeœnie dwa statki o pojemnoœci do 3 tys. kontenerów.

Przy budowie terminalu mo¿e pracowaæ nawet 2 tys. osób. Potem w samym terminalu znajdzie zatrudnienie oko³o 370 osób. W³adze portu szacuj¹, ¿e wokó³ terminalu powstanie 1,5-2 tys. miejsc pracy w firmach spedycyjnych, transportowych, us³ugowych, sklepach wolnoc³owych, urzêdzie celnym.

W II etapie mo¿liwoœci terminalu maj¹ zostaæ zwiêkszone do miliona kontenerów rocznie.

ZMPG SA planuje te¿ zlokalizowanie w pobli¿u bazy promowo-pasa¿erskiej, obszaru wolnoc³owego centrum dystrybucyjno-logistycznego (sk³ady, ch³odnie, magazyny).
 

·
Your brain controller
Joined
·
8,884 Posts
Originally posted by Earendil

a wiec :cheers:
Zawsze jak ktoœnapisze coœ ciekawego to ty pijesz. W alkoholizm siê wpêdzisz synu. Muhahaha. Tak pozatym to dobra wiadomoœæ. W najbli¿szych latach wielka iloœæ kasy zostanie wreszcie zainwestowana w Gdañsku bo dochodz¹ jeszcze do tego inwestycje ofsetowe w rafineri.
 

·
nec temere nec timide
Joined
·
2,535 Posts
Originally posted by Dziki REX

Zawsze jak ktoœnapisze coœ ciekawego to ty pijesz. W alkoholizm siê wpêdzisz synu. Muhahaha. Tak pozatym to dobra wiadomoœæ. W najbli¿szych latach wielka iloœæ kasy zostanie wreszcie zainwestowana w Gdañsku bo dochodz¹ jeszcze do tego inwestycje ofsetowe w rafineri.
jakoœ mnie ostatnio ci¹gnie do piwka... chyba stres egzaminowy :D :cheers:
 

·
Registered
Joined
·
645 Posts
Œwie¿e info z DB
Konsorcjum polskich firm, z³o¿one z Biura Projektów Budownictwa Morskiego Projmors w Gdañsku oraz firm Wuprohyd w Gdañsku i North - Investments Gdañsk, wygra³o przetarg na wykonanie projektu wielkiego terminalu kontenerowego, który w gdañskim Porcie Pó³nocnym zbuduje brytyjska firma Deepwater Container Terminal Gdañsk SA.

Roman Kolicki, g³ówny specjalista ds. public relation Zarz¹du Morskiego Portu Gdañsk SA, poinformowa³, ¿e konsorcjum projektowe, na którego czele stoi biuro Projmors, powinno zakoñczyæ projekt terminalu kontenerowego i uzyskaæ wymagane przepisami zgody na jego budowê w ci¹gu oœmiu miesiêcy. Oznacza to, ¿e roboty budowlane w Porcie Pó³nocnym zaczn¹ siê jeszcze w tym roku. Pierwsze statki kontenerowe powinny przyp³yn¹æ do terminalu za oko³o cztery lata.

- Dopiero zaczynamy opracowywanie koncepcji programowo-przestrzennej terminalu - mówi Jerzy Warszycki, prezes Projmorsu. - W ci¹gu miesi¹ca bêdzie ona jeszcze skonfrontowana i uzgodniona z angielskim konsultantem. Nale¿y te¿ przeprowadziæ badania geologiczne rejonu przysz³ej budowy terminalu. Zostanie on zbudowany na sztucznie usypanym pó³wyspie, wysuniêtym w morze na d³ugoœæ ponad pó³ kilometra. Gdañskowi przybêdzie wiêc obszaru l¹dowego.

Budowa terminalu bêdzie najwiêksza z inwestycji, jakie w ostatnich dziesiêcioleciach zrealizowano w naszych portach. Mo¿na j¹ porównywaæ tylko z budow¹ bazy morskiej NATO w Porcie Wojennym w Gdyni Oksywiu, której projekt opracowuje tak¿e Projmors.
 

·
Registered
Joined
·
1,745 Posts
Discussion Starter · #11 ·
1 741 TYS. PRZE£ADOWANYCH TON - STYCZEÑ LEPSZY NI¯ W UBIEG£YM ROKU ::::::..

:::: 09.02.2004

Bardzo dobre ubieg³oroczne wyniki rozbudzi³y apetyty, z drugiej jednak strony ocena sytuacji na rynku nakazywa³a du¿¹ ostro¿noœæ, dlatego z du¿ym zainteresowaniem oczekiwano wyników pierwszego miesi¹ca nowego roku. Rzeczywistoœæ okaza³a siê na szczêœcie bardziej sprzyjaj¹ca ni¿ analogiczny czas w ubieg³ym roku. W pierwszym miesi¹cu nowego roku portowcy gdañscy prze³adowali ogó³em 1 740 910 ton, podczas gdy w styczniu 2003 r. - 1 481 570 ton. Oznacza to wzrost prze³adunków o 259 340 ton.

Najwy¿szy poziom i najwiêksz¹ dynamikê odnotowaæ nale¿y w prze³adunkach paliw. W styczniu br. by³o ich 1 002 599 ton, natomiast w styczniu 2003 r. - 629 645 ton. Równie¿ w drobnicy uda³o siê osi¹gn¹æ lepszy wynik ni¿ w ub. r. - zwy¿ka prze³adunków wynios³a 178 281 ton (297 284 tony w styczniu br. w stosunku do 119 003 tony w styczniu ub. r.). W grupie "inne towary masowe" portowcy gdañscy prze³adowali 265 365 ton, tj. o 39 667 ton wiêcej ni¿ w styczniu 2003 r.


Informacja ze stron Morskiego Portu Gdañsk www.portgdansk.pl


Tak jak siê tego nale¿a³o spodziewaæ - styczeñ wykaza³ istotny spadek w obrocie wêglem. W pierwszym miesi¹cu tego roku wyniós³ on a¿ 325 862 tony (w stosunku do stycznia 2003 r.), bowiem prze³adowano go zaledwie 158 177 ton. Spadek prze³adunków odnotowaæ tak¿e nale¿y w zbo¿u. Wyniós³ on 5 700 ton, a ogó³em zbo¿a prze³adowano 17 485 ton.

Przy zapowiadanym jeszcze w ubieg³ym roku ograniczeniu obrotów wêgla, nie bêdzie ³atwo utrzymaæ prze³adunki na za³o¿onym poziomie. Powsta³a luka jest trudna do zast¹pienia innymi ³adunkami, dlatego ciesz¹ du¿e obroty rop¹. W bie¿¹cym miesi¹cu mia³o miejsce zawiniêcie dwóch kolejnych "mamutów", tj. 300-tysiêczników. To pozwala optymistycznie patrzeæ w przysz³oœæ.

Prezentowane dane o prze³adunkach, po zgromadzeniu i uzupe³nieniu informacji ze wszystkich nabrze¿y, wraz z danymi archiwalnymi bêd¹ dostêpne na wykresach w dziale "Statystyki prze³adunków".

http://www.portgdansk.pl/index.php?id=cargo_handling&lg=pl
 

·
Registered
Joined
·
1,745 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Super foty Szyfel. Brawo!.
Kolejna dobra wiadomoœc ze strony www.portgdansk.pl


U¯ 4 MLN PRZE£ADOWANYCH TON W PORCIE GDAÑSKIM ::::::..

:::: 02.03.2004

Luty okaza³ siê kolejnym dobrym miesi¹cem na nabrze¿ach Portu Gdañskiego. Ogó³em na nabrze¿ach w³asnych portowcy prze³adowali 2 213 658 ton, tj. o 703 266 ton wiêcej ni¿ w lutym ub. roku.

Istotna obni¿ka prze³adunków w porównaniu z lutym 2003 r. nast¹pi³a tylko w grupie ³adunkowej wêgiel. Spadek ten wynosi 137 109 ton, a prze³adunki zamknê³y siê wielkoœci¹ 386 904 tony, jednak ze zjawiskiem tym nale¿a³o siê liczyæ. O 1 tys. ton mniej prze³adowano tak¿e zbo¿a (7 109 ton), ale ju¿ ³adunków masowych w lutym portowcy gdañscy prze³adowali 218 835 ton (wzrost o 3 816 ton). Tak¿e drobnicy wiêcej pojawi³o siê na gdañskich nabrze¿ach (o 116 232 tony) - 269 807 ton. I wreszcie najbardziej imponuj¹ca grupa - paliwa p³ynne, których tylko w lutym prze³adowano 1 330 638 ton (o 720 692 tony wiêcej ni¿ w lutym 2003 r.)

To ju¿ drugi dobry miesi¹c w tym roku dla gdañskich portowców. W rezultacie w ci¹gu dwóch miesiêcy na portowych nabrze¿ach prze³adowano ³¹cznie 3 954 568 ton ró¿nych towarów, co oznacza wzrost obrotów o niespe³na 1 mln ton (dok³adnie 952 606 ton).

Najwiêkszy udzia³ maj¹ paliwa p³ynne - 2 333 237 ton, w czym "zas³uga" ropy tranzytowej (tylko w lutym jej udzia³ zamkn¹³ siê wielkoœci¹ 1 mln ton). Na uwagê zas³uguje wynik osi¹gniêty w obs³udze drobnicy - ³¹cznie 566 791 ton. O tym poziomie prze³adunków przes¹dzi³a zwy¿ka poda¿y wyrobów walcowanych, którymi zainteresowane s¹ o¿ywione rynki Chin czy Korei. Tzw. innych towarów masowych pojawi³o siê w porcie 484 200 ton, a to wynik g³ównie wizyty dwóch statków, które przyp³ynê³y po siarkê. Niewielki spadek odnotowaæ nale¿y w prze³adunkach zbo¿a - tylko 24 594 ton zosta³o obs³u¿onych w Porcie Gdañskim. To skutek spadku obrotów œruty w imporcie. Najbardziej bolesny ubytek odnotowaæ musimy w prze³adunkach wêgla, niemal o po³owê, którego w ci¹gu dwóch pierwszych miesiêcy tego roku tylko 545 081 ton trafi³o do Portu Gdañskiego. To efekt restrukturyzacji górnictwa oraz brak dotacji do eksportu wêgla. Jedynym pocieszeniem mo¿e byæ fakt, ¿e sytuacja ta by³a prognozowana, wiêc pomimo, ¿e nikogo nie mo¿e cieszyæ - to nie zaskakuje.

Prezentowane dane o prze³adunkach, po zgromadzeniu i uzupe³nieniu informacji ze wszystkich nabrze¿y, wraz z danymi archiwalnymi bêd¹ dostêpne na wykresach w dziale "Statystyki prze³adunków".
 

·
Registered
Joined
·
1,745 Posts
Discussion Starter · #14 ·
Ze strony www.portgdansk.pl

Gdañsk przyczynia siê do rozwoju browarnictwa !!!!

..:::::: SZTUKI CIʯKIE NA NABRZE¯ACH PORTU GDAÑSK ::::::..

:::: 09.03.2004

4 marca br. na Nabrze¿u Szczeciñskim prze³adowano 3 elementy konstrukcji (przek³adnia z wyposa¿eniem), z których jeden wa¿y³ 106 ton. W operacji wykorzystano dŸwig p³ywaj¹cy Gdañskiej Stoczni Remontowej o udŸwigu 200 ton. Konstrukcje zosta³y przetransportowane z Elbl¹ga drog¹ rzeczn¹ na pontonie, a nastêpnie za³adowane na duñsk¹ jednostkê "Faxborg". £adunek trafi do Hamburga, a nastêpnie do Chin.


Kolejna ciekawa operacja mia³a miejsce nastêpnego dnia na Nabrze¿u Obroñców Westerplatte. Ze statku bandery norweskiej "Hege" wy³adowano 6 zbiorników browarnianych wa¿¹cych po 33,5 tony ka¿dy. Roz³adunek na plac zosta³ wykonany przy u¿yciu dŸwigu p³ywaj¹cego DP-15 o udŸwigu 63 ton obs³ugiwanego przez spó³kê PUPiM "WU¯". Zbiorniki przyp³ynê³y z Rotterdamu i s¹ przeznaczone dla browarów Warka. Po za³adowaniu na 3 pontony dalej bêd¹ transportowane drog¹ rzeczn¹. Podobna operacja odby³a siê rok temu na Nabrze¿u Szczeciñskim, wtedy w prze³adunku uczestniczy³ samojezdny ¿uraw nabrze¿owy o udŸwigu 100 ton.

Obie operacje obs³ugiwali pracownicy spó³ki Port Gdañski Eksploatacja, a spedycjê ³adunków wykonuje spó³ka Port Consultants.
I kilka ciekawych, jak s¹dzê wiadomoœci ze strony [url]www.petrobaltic.pl[/url]


[url]http://www.petrobaltic.pl/pl/image2/wykres20.gif[/url]
 

·
Registered
Joined
·
1,745 Posts
Discussion Starter · #17 · (Edited)
ze strony www.portgdansk.pl

PODWOJONE MOŻLIWOŚCI ::::::..

:::: 02.04.2004

Dzięki modernizacji Nabrzeża Szczecińskiego, we wtorek 30 marca br. na Gdańskim Terminalu Kontenerowym po raz pierwszy możliwa była równoczesna obsługa dwóch statków kontenerowych. Były to jednostki armatora OOCL "Narva" (długość 133 m) w ramach serwisu SBX oraz armatora Containerships Oy "Petsamo" (długość 84,28 m). Statki były obsługiwane wspólnie we wczesnych godzinach porannych: pierwszy z nich zawinął do portu o 22:15 dnia poprzedniego, a opuścił port o 7:00 rano, drugi - odpowiednio o 4:10 i 10:00. Oba statki zawijają do Portu Gdańsk regularnie co tydzień.

Zacumowanie dwóch statków, w tym jednego o długości 133 m, stało się możliwe dzięki pracom pogłębiarskim przy Nabrzeżu Szczecińskim sfinansowanym przez ZMPG SA. W bieżącym roku ZMPG SA planuje przeprowadzenie dalszych prac modernizacyjnych, które pozwolą na wydłużenie nabrzeża.

Gdański Terminal Kontenerowy rozwija możliwości obsługi kontenerowców, a atrakcyjne warunki przyciągają do portu nowych klientów. Już w najbliższych dniach zapowiadane jest uruchomienie nowego regularnego połączenia kontenerowego.


NOWE REGULARNE POŁĄCZENIE Z GDAŃSKIM TERMINALEM KONTENEROWYM ::::::..

:::: 06.04.2004

5 kwietnia br. na Gdańskim Terminalu Kontenerowym miało miejsce zawinięcie inaugurujące nowe regularne połączenie kontenerowe. Statki litewskiego armatora Arijus & Partners będą zawijały do Portu Gdańsk co tydzień we wtorki w ramach serwisu Kursiu Line. Linię będą obsługiwały trzy jednostki: Maryam, Zenit oraz Betsy, która zawinęła jako pierwsza. Statki Kursiu Line ustanowią regularne połączenie na trasie: w eksporcie Gdańsk - Ipswich (Wielka Brytania) - Rotterdam (Holandia) - Teesport (Wielka Brytania); w imporcie Teesport - Ostende (Belgia) - Rotterdam - Kłajpeda (Litwa) - Gdańsk. Arijus & Partners dołączył do innych renomowanych armatorów, których serwisy kontenerowe regularnie zawijają na Gdański Terminal Kontenerowy: OOCL, IMCL oraz Containerships Ltd Oy.

:::: WZROST PRZEŁADUNKÓW NA GDAŃSKIM TERMINALU KONTENEROWYM ::::::..

:::: 07.04.2004

Pierwszy kwartał br. przyniósł wzrost w ilości kontenerów obsłużonych na GTK o 82% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Szczególnie wysoki wzrost odnotowano w lutym i marcu. Łącznie na Gdańskim Terminalu Kontenerowym w pierwszych trzech miesiącach obsłużono 7 190 TEU (kontenerów dwudziestostopowych), tj. o 3 244 TEU więcej niż w tym samym okresie 2003 roku.

Tak dobrym wynikom towarzyszą przedsięwzięcia, które podnoszą atrakcyjność terminalu. Przeprowadzone prace umożliwiają jednoczesną obsługę dwóch kontenerowców, a plany na bieżący rok przewidują wydłużenie nabrzeża. Początek drugiego kwartału to także inauguracja nowego regularnego połączenia kontenerowego
Przeładunki kontenerów na Gdańskim Terminalu Kontenerowym w pierwszym kwartale 2003-2004
[TEU]
2003
2004
2004/ 2003

styczeń
1 561
1 571
101%

luty
1 170
2 609
223%

marzec
1 215
3 010
248%

razem
3 946
7 190
182%
 

·
Registered
Joined
·
1,745 Posts
Discussion Starter · #18 ·
NIECODZIENNY ZAŁADUNEK NA NABRZEŻU SZCZECIŃSKIM ::::::..

:::: 06.04.2004

5 kwietnia br. dwa wielkie zbiorniki o długości 33 m każdy zostały przeładowane na Nabrzeżu Szczecińskim. Filtry wodne do elektrowni, każdy o wadze 44 ton, przetransportowano do Portu Gdańsk na pontonie z Torunia. Po załadowaniu na jednostkę Nordcarrier bandery Królestwa Szwecji zbiorniki wypłynęły do Danii. Operację załadunku obsługiwali pracownicy spółki Port Gdański Eksploatacja.
ciekawy widok na ludzi po prawej stronie u dołu cylindra
 

·
Registered
Joined
·
1,745 Posts
Discussion Starter · #19 ·
Nowe dobre wiadomości z www.portgdansk.pl

..:::::: NOWE POŁĄCZENIE TOWAROWE RO-RO GDAŃSK - KOPENHAGA - GOETEBORG ::::::..

:::: 27.04.2004

1 września 2004 r. DFDS Tor Line uruchomi nowy serwis towarowy ro-ro pod nazwą handlową "PolBridge" z dwoma zawinięciami do portu gdańskiego tygodniowo.

Statek ro-ro będzie pływał z Gdańska bezpośrednio do stolicy Danii Kopenhagi i dalej do Goeteborga w Szwecji.

Statek zacumuje przy nabrzeżu Terminala Promowego Westerplatte, w którym do listopada 2003 DFDS Seaways obsługiwał połączenie pasażersko-towarowe.

DFDS liczy, że będzie w stanie ponownie obsługiwać klientów frachtowych, którzy wcześniej korzystali z tej linii przewożąc towary pomiędzy Polską i Skandynawią.

Rozkład rejsów został skonstruowany tak, aby ładunki z Polski z przeznaczeniem do Wielkiej Brytanii mogły być przeładowywane z nowego serwisu bezpośrednio na statki działającego serwisu DFDS Tor Line o nazwie "AngloBridge" oferującego 16 połączeń tygodniowo pomiędzy Goeteborgiem i Immingham oraz Harwich w Wielkiej Brytanii. Czas potrzebny na przepłynięcie trasy z Gdańska do każdego z wymienionych portów angielskich wynosi 2,5 doby.

Poza ciężarówkami, naczepami, samochodami osobowymi i innymi pojazdami, nowa linia zaoferuje przewozy ładunków ponadgabarytowych i ciężkich przy wykorzystaniu sprzętu armatora. Zaistnieje również możliwość przeładunku tego rodzaju ładunków na statki DFDS Tor Line pływające z Goeteborga do Gentu w Belgii i Rotterdamu w Holandii. Spodziewane jest duże zainteresowanie tym atrakcyjnym rozwiązaniem zwłaszcza po 1 stycznia 2005 kiedy to Niemcy wprowadzą opłatę drogowa (MAUT) w wysokości 0,12 EUR za każdy przejechany kilometr samochodem o ładowności przekraczającej 12 ton.

i druga ...


..:::::: 55-METROWE ELEMENTY W PORCIE GDAŃSK ::::::..

:::: 30.04.2004

Elementy konstrukcji, każdy o długości aż 55 m, zostały wyładowane 29 kwietnia br. na Nabrzeżu Szczecińskim. Ze względu na wymiary ładunku cała operacja musiała być przeprowadzona z wyjątkową precyzją przez fachowców dysponujących dużym doświadczeniem.


8 sztuk ciężkich, każda o wadze 40,5 tony, przypłynęło z Włoch na pokładzie jednostki "Sophie O." Elementy zostaną przetransportowane drogą rzeczną do Płocka, gdzie będą wykorzystane w konstrukcji fabryki polietylenu. Operację wyładunku obsługiwali pracownicy spółki Port Gdański Eksploatacja. 

·
Registered
Joined
·
1,745 Posts
Discussion Starter · #20 ·
Znowy nowe połączenie kontenerowe. Ten rok będzie na prawdę rekordowy!!!

z www.portgdansk.pl
NOWE POŁĄCZENIE KONTENEROWE DELPHIS MIĘDZY POLSKĄ I WIELKĄ BRYTANIĄ ::::::..

:::: 11.05.2004

Delphis NV jest nowym przewoźnikiem, który będzie operował na wewnątrzeuropejskim rynku transportowym. Spółka z siedzibą w Antwerpii została założona w marcu br.

Delphis kieruje swoją ofertę do klientów poszukujących rozwiązań transportowych na obszarze Europy: bezpośrednich dostawców, spedytorów, operatorów połączeń dalekomorskich oraz dysponentów kontenerów do przewozu towarów ciekłych i sypkich.

Pierwszy serwis Delphis ustanawia nowe regularne połączenie kontenerowe między Gdańskiem i Hull (Wielka Brytania). Statek "Smaragden", który zabiera na pokład 370 TEU (kontenerów dwudziestostopowych), będzie kursował na tej trasie z zawinięciami raz w tygodniu. Swoje usługi oferuje w transporcie door-to-door, feederowym i kontenerów obcych. Inauguracyjne wypłynięcie z Gdańska miało miejsce w piątek 7 maja br., statek zawinął do Gdańskiego Terminalu Kontenerowego dzień wcześniej.

Oferując solidne i konkurencyjne usługi przewozowe, przy bezpośrednim połączeniu i krótkim czasie dostarczenia ładunku na trasie między Polską i Wielką Brytanią, Delphis stara się elastycznie reagować na potrzeby klienta. Delphis działa niezależnie i nie jest związany z żadnym operatorem feederowym lub przewoźnikiem dalekomorskim.

 
1 - 20 of 3023 Posts
Top