SkyscraperCity banner

Status
Not open for further replies.
1 - 20 of 6117 Posts

·
Registered
Joined
·
4,080 Posts
Discussion Starter #1
Z GW:

Teraz jest ?ciernisko, ale w 2007 roku b?dzie tu najnowocze?niejsza hala sportowa w Polsce - zapewniali w ?rod? prezydenci Gda?ska i Sopotu na granicy obydwu miast.

Pawe? Adamowicz i Jacek Karnowski spotkali si? w ?rod? na ??ce u zbiegu ulic Rybackiej i Gospody, na pograniczu Gda?ska i Sopotu.

- Znale?li?my si? w punkcie, z którego nie ma odwrotu. Koncepcja architektoniczna inwestycji gotowa jest od pó? roku, do ko?ca lipca b?dzie gotowy projekt budowlany, a w bud?etach obu miast s? zabezpieczone pieni?dze [po 35 mln z? - red.] - mówi prezydent Pawe? Adamowicz.

Jacek Karnowski dodaje: - To prze?omowy moment. Najpó?niej za dwa miesi?ce mo?na b?dzie og?osi? przetarg na wykonawc? pierwszego etapu robót. Sama budowa rozpocznie si? wiosn? 2005 roku i potrwa dwa lata.

Zanim na zachwaszczon? ??k? wjad? pierwsze koparki, potrzebne b?dzie tak?e pozwolenie na budow? oraz - to najwa?niejsze - 50 mln z? z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz 40 mln z? z unijnego funduszu (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego).

Wszystkie wnioski zostan? z?o?one na pocz?tku wrze?nia. Prezydenci uwa?aj?, ?e zyskaj? one poparcie. - Mamy promes? z MENiS - wystawion? w 2001 roku przez rz?d Jerzego Buzka i potwierdzon? przez rz?d Millera - mówi Adamowicz.

- A je?li kolejny rz?d zmieni zdanie?

- Polska nie jest pa?stwem sezonowym. Takich umów si? dotrzymuje - odpowiedzia?.

Historia budowy wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej na granicy Gda?ska i Sopotu si?ga 1999 r. Wtedy oba miasta z?o?y?y w Urz?dzie Kultury Fizycznej i Sportu ofert? na dofinansowanie tej inwestycji. W grudniu 2000 roku rozstrzygni?to konkurs na projekt hali, który wygra?a warszawska Kancelaria Inwestycyjna Property Project Ltd. Zaproponowa?a ona nowatorskie, nowoczesne rozwi?zania architektoniczne.


Licz?ca 7 poziomów budowla b?dzie mog?a pomie?ci? 15 tysi?cy widzów (b?dzie najwi?kszym tego typu obiektem w Polsce, w którym mo?na b?dzie organizowa? imprezy sportowe o randze mistrzostw Europy i ?wiata), a za?o?enia architektoniczne pozwol? dostosowa? hal? do potrzeb ponad 40 dyscyplin sportowych. W obiekcie nie zabraknie barów, restauracji i sklepów. Wokó? zostan? zbudowane nowe drogi i parkingi. Ca?kowity koszt inwestycji zamknie si? kwot? 186 mln z?, z czego 26 mln z? to warto?? gruntu.

Z kolei DB napisal:
Nowa hala ju? za trzy lata?

Czwartek, 1 lipca 2004r.

Je?eli wszystko pójdzie po my?li prezydentów Gda?ska i Sopotu, ju? w 2007 roku mieszka?cy Trójmiasta b?d? si? cieszy? hal? widowiskowo-sportow?. Ma ona stan?? na granicy tych dwóch miast. 30 lipca br. gminy wyst?pi? o pozwolenie na budow?. Rozpocz?cie prac zaplanowano na wiosn? 2005 roku, a przetargi na wykonawstwo na pa?dziernik br.

Gda?sk i Sopot wspó?prac? w sprawie budowy obiektu nawi?za?y cztery lata temu. - W tym czasie przygotowali?my koncepcj? projektow?, wykonanie projektu budowlanego, zamian? gruntów pod budow? oraz uzyskali?my niezb?dne pozwolenia ze 114 instytucji - wylicza Renata Czajkowska, pe?nomocnik prezydentów ds. budowy hali. Jeszcze w tym roku gminy chc? powo?a? spó?k?, która zajmie si? realizacj?, a pó?niej zarz?dzaniem hal?. Jej utworzenie ma równie? na celu odzyskanie podatku VAT od inwestycji (prawie 40 mln z?), której koszt szacuje si? na ponad 185 mln z?. Po 35 mln z? wy?o?? obie gminy, 26 mln z? zostanie wniesione w postaci aportu (teren), 40 mln z? ma do?o?y? Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, a Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 50 mln z?.

Ostatnie dwa ?ród?a nie s? jednak jeszcze pewne. Do ZPORR wniosek dopiero wp?ynie, a MENiS promes? da? w 2001 roku, za czasów poprzedniego rz?du. Pawe? Adamowicz, prezydent Gda?ska nie ma jednak w?tpliwo?ci:. - Pa?stwo Polskie nie jest pa?stwem sezonowym. S?owa si? dotrzymuje, promes równie?. Wed?ug projektu hala pomie?ci 15 tys. osób. B?dzie mo?na w niej organizowa? zawody sportowe o skali mistrzostw ?wiata, a tak?e koncerty, kongresy czy wystawy. Pomie?ci lokale gastronomiczne, handlowe i gabinety odnowy biologicznej. Szacuje si?, ?e przy budowie zatrudnienie znajdzie ponad tysi?c osób, a po zako?czeniu oko?o stu.

Gdyby zaczeli budowe w przyszlym roku byloby niezle.
 

·
Registered
Joined
·
1,743 Posts
Dobre wieści. Hal i inwestycje wokół niej storzą nową jakość w tym obszarze aglomeracji gdańskiej
 

·
Your brain controller
Joined
·
8,519 Posts
Ciekawe jak to jest z tą halą? Jak pierwszy raz o niej słyszałem to miała kosztować 100mln i mieścić 10 tyś ludzi, teraz będzie kosztować 185mln i mieścić 15 tyś.

Inną ciekawą rzeczą jest to, że Gdańsk po dograniu już tej inwestycji z Halą widowiskową szykuje się do nowej, którą rozpocznie po ukończeniu budowy hali w 2007. Przeprowadzono już konkurs architektoniczny na nowy stadion piłkarski na 30 tyś widzów i wyłoniono zwycięzkie prace, które posłużą do stworzenia studium pod przyszłą inwestycję.
 

·
Inwestor
Joined
·
2,619 Posts
Mysle , że Gdańsk bardzo dobrze robi inwestując w takie obiekty . Hala sportowa , hala widowiskowa , stadion , profesjonalny kompleks rozrywkowy ( z kolejkami górskimi itp. ) i coś tam jeszcze !!!!

Tu Adamowicz wykazuje się dużym wyczuciem . Teraz w naszym kraju brakuje tego typu obiektów i jeszcze długo będzie brakować . Marzy mi się Trójmiasto jako miejsce do odpoczynku ( przez cały rok ) , zabawy , sportu , kultury i nauka oraz owszem przy okazji także miejscem do zarabiania pieniędzy . Chciałbym by Trójmiasto było inne od wszystkich Polskich miast !!! Owszem jest , ale życzyłbym sobie aby te różnice jeszcze bardziej wzrosły .
 

·
nec temere nec timide
Joined
·
2,537 Posts
oj, chyba się posram (z radości oczywiście ;) ) jeśli ta/te inwestycje naprawde wypalą!!! :cheers:
 
A

·
Guest
Joined
·
0 Posts
GW:
==============

Teraz jest ściernisko, ale w 2007 roku będzie tu najnowocześniejsza hala sportowa w Polsce. Paweł Adamowicz i Jacek Karnowski spotkali się w środę na łące u zbiegu ulic Rybackiej i Gospody, na pograniczu Gdańska i Sopotu.

Koncepcja architektoniczna inwestycji gotowa jest od pół roku, do końca lipca będzie gotowy projekt budowlany, a w budżetach obu miast są zabezpieczone pieniądze (po 35 mln zł). Najpóźniej za dwa miesiące można będzie ogłosić przetarg na wykonawcę pierwszego etapu robót. Sama budowa rozpocznie się wiosną 2005 roku i potrwa dwa lata.

Zanim na zachwaszczoną łąkę wjadą pierwsze koparki, potrzebne będzie także pozwolenie na budowę oraz - to najważniejsze - 50 mln zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz 40 mln zł z unijnego funduszu (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego).

Wszystkie wnioski zostaną złożone na początku września. Prezydenci uważają, że zyskają one poparcie. Historia budowy wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej na granicy Gdańska i Sopotu sięga 1999 r. Wtedy oba miasta złożyły w Urzędzie Kultury Fizycznej i Sportu ofertę na dofinansowanie tej inwestycji. W grudniu 2000 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt hali, który wygrała warszawska Kancelaria Inwestycyjna Property Project Ltd. Zaproponowała ona nowatorskie, nowoczesne rozwiązania architektoniczne.
----------------
 

·
Registered
Joined
·
4,080 Posts
Discussion Starter #9
Z DB:

Hala może jeszcze poczekać

Piątek, 30 lipca 2004r.

Znak zapytania pojawił się nad terminem realizacji budowy hali widowiskowo-sportowej, która ma stanąć na pograniczu Gdańska i Sopotu. I nie tylko. Sprawa dotyczy wszystkich projektów turystycznych, z którymi miasta chciały wystąpić o dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Komisja Europejska zażądała czasu na dopełnienie formalności. Wersja optymistyczna - decyzje zapadną do końca roku. Pesymistyczna - za rok. Tymczasem miasta występują dzisiaj o pozwolenie na budowę hali. A rozpoczęcie prac przewidziano na wiosnę 2005 roku.

- Liczymy, że sprawa rozwiąże się w październiku - mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. - Jeżeli nie, to wystąpimy o promesę, podzielimy inwestycję na etapy i zaczniemy budować z pieniędzmi, które już zgromadziliśmy.

Koszt inwestycji szacuje się na ponad 185 mln zł. Po 35 mln zł wyłożą obie gminy. 26 mln zł zostanie wniesione w postaci aportu (teren). 40 mln zł ma dołożyć Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (fundusz unijny), a Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 50 mln zł. Ostatnie dwa źródła nie są jednak jeszcze pewne. ZPORR stoi teraz pod znakiem zapytania, a MENiS promesę dał w 2001 roku - za czasów poprzedniego rządu. Kolejnej nie było. W przypadku Sopotu problem dotyczy jeszcze dwóch projektów: budowy przystani jachtowej oraz modernizacji mola. Natomiast w Gdyni - budowy sceny letniej w Orłowie.


Niedobrze, niedobrze...
 

·
nec temere nec timide
Joined
·
2,537 Posts
w wątku o stadione w krakowie była mowa o tych 50 mln od MENiS, podobno Gdańsk dostał kase :) ... teraz trzeba tylko kasy od KE
 

·
Registered
Joined
·
1,895 Posts
Przedstawiciele władz Gdańska i Sopotu podpisali akt notarialny, powołujący do życia spółkę o nazwie Wielofunkcyjna Hala Sportowo - Widowiskowa Gdańsk - Sopot sp. z o. o. Oznacza to, że zbliża się moment rozpoczęcia budowy hali na granicy obu miast.

Siedzibą nowo powołanej spółki jest Gdańsk, a jej celem jest realizacja wspólnej inwestycji, jaką jest budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy Gdańska i Sopotu.
Spółka rozpocznie działalność za kilka tygodni, kiedy zostanie oficjalnie zarejestrowana w sądzie. Liczymy, że pierwsze prace związane z budową hali ruszą na początku przyszłego roku - powiedział prezydent Gdańska.

Pod aktem notarialnym swoje podpisy złożyli: ze strony Gdańska prezydent Paweł Adamowicz oraz Skarbnik Miasta Włodzimierz Pietrzak, ze strony Sopotu, w zastępstwie prezydenta Miasta, wiceprezydent Wojciech Fułek, Skarbnik Miasta Zygmunt Semmerling oraz naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Sopotu Anna Pycz-Pyczewska.

Przypomnijmy, że w grudniu 1999 r. Gdańsk i Sopot złożyły w Urzędzie Kultury Fizycznej i Sportu ofertę dotyczącą budowy wielofunkcyjnej hali sportowo - widowiskowej. W lipcu 2000 roku władze Gdańska i Sopotu zawarły umowę o współpracy w realizacji tego przedsięwzięcia. W grudniu 2000 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt hali, który wygrała warszawska Kancelaria Inwestycyjna Property Project.

Licząca 7 poziomów hala, będzie mogła pomieścić do 15 tysięcy widzów i będzie największym tego typu obiektem w Polsce. Pozwoli to organizować imprezy sportowe o randze mistrzostw Europy czy świata. Założenia architektoniczne pozwolą dostosować halę do potrzeb ponad 40 dyscyplin sportowych.
Zaprojektowano także niezbędne zaplecze w postaci barów, restauracji, salonów odnowy biologicznej czy sklepów. Inwestycja obejmie również modernizację otoczenia hali (drogi, infrastruktura techniczna) oraz budowę parkingów.
 

·
Registered
Joined
·
5,124 Posts
juz nie moge sie doczekac rozpoczecia budowy, 15tys to juz jest cos!!!, ostatnio przejezdzalem kolo budowanej gdynskiej hali, prace ida pelna para :cheers:
 

·
nec temere nec timide
Joined
·
2,537 Posts
jeszcze jeden, podobny artykuł z Głosu Wybrzeża:


Halowa spółka
(30 Sierpnia 2004)Włodarze Gdańska oraz Sopotu podpisali akt notarialny powołujący do życia spółkę "Wielofunkcyjna Hala Sportowo Widowiskowa Gdańsk - Sopot".

Głównym zadaniem nowej firmy będzie nadzór na realizacją inwestycji, a potem opieka nad halą. Kapitał zakładowy spółki to 150 tysięcy złotych. Gminy Gdańsk i Sopot będą miały po 50 procent udziałów w spółce. Przewodniczącym rady nadzorczej został przedstawiciel Sopotu, wiceprezydent miasta Cezary Jakubowski.

- W ciągu kilku tygodni spółka zostanie zarejestrowana. Statutową działalność rozpocznie prawdopodobnie w październiku. Na przełomie roku czeka nas przetarg, na firmę, która halę będzie budować - powiedział po podpisaniu aktu notarialnego prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Dodał, że obie gminy mają wyłożyć na inwestycję po 35 milionów złotych. Pięćdziesiąt milionów dołoży Ministerstwo Edukacji i Sportu. Władze Gdańska i Sopotu liczą też na 40 milionów złotych z funduszy unijnych.

- Koszt budowy hali, zgodnie z istniejącym kosztorysem, ma przekroczyć 150 milionów złotych. Jednak liczę na to, że w wyniku przetargu kwota ta będzie mniejsza - stwierdził Adamowicz.

- Już rozpatrujemy możliwość organizacji w nowej hali Mistrzostw Europy w koszykówce w 2007 roku. Jeśli się nie uda, to być może zorganizujemy imprezę podobnej rangi dwa lata później - powiedział wiceprezydent Wojciech Fułek, który w imieniu Sopotu podpisywał akt powołujący nową spółkę. Jego zdaniem w hali z pewnością będą też organizowane koncerty, również latem, jeśli aura będzie nieprzychylna. - Hala będzie kołem zamachowym dla turystyki - stwierdził Fułek.

Obiekt ma powstać na granicy Gdańska i Sopotu. Pomieści 10 tysięcy widzów. Liczbę miejsc na widowni będzie można zwiększyć do 15 tysięcy. Hala wymagać będzie również przebudowy infrastruktury, między innymi dróg dojazdowych. Koszty tych inwestycji to kilkadziesiąt milionów złotych.

Autor: cyg
 

·
The Wealth of Nations
Joined
·
1,916 Posts
Niech budują jak najszybciej tą hale, wreście Prokom będzie mógł się pokazać w Europie w porządnej hali. Oby tak dalej
 

·
Registered
Joined
·
4,032 Posts
Earendil said:
Obiekt ma powstać na granicy Gdańska i Sopotu. Pomieści 10 tysięcy widzów. Liczbę miejsc na widowni będzie można zwiększyć do 15 tysięcy. Hala wymagać będzie również przebudowy infrastruktury, między innymi dróg dojazdowych. Koszty tych inwestycji to kilkadziesiąt milionów złotych.

Mało !
 

·
Your brain controller
Joined
·
8,519 Posts
1 - 20 of 6117 Posts
Status
Not open for further replies.
Top