SkyscraperCity Forum banner

[Gdańsk] Zakłady mięsne i spalone spichrze

2082 Views 2 Replies 2 Participants Last post by  Dziki REX
Zainspirował mnie niedawno temat o Gródku i sam postanowiłem połazić sobie po ruinkach.


Jest w Gdańsku takie miejsce, rzut beretem od "starówki" gdzie poczynając od oklepanej już Wyspy Spichrzów zaczynają się rozciągać hektary ruin jak gdyby wojna skończyła się tam dopiero przed chwilą. Kierując się na północ od Wyspy Spichrzów natrafiamy na opuszczone resztki zakładów mięsnych i ruiny dwóch ogromnych magazynów wraz z innymi zabudowaniami. Wszystko w klimacie Halflife2 :)

Miłej wycieczki.
http://www.wrzeszcz.org/viewtopic.php?p=28930#28930
See less See more
1 - 1 of 3 Posts
Dziki REX said:
Zainspirował mnie niedawno temat o Gródku i sam postanowiłem połazić sobie po ruinkach.


Jest w Gdańsku takie miejsce, rzut beretem od "starówki" gdzie poczynając od oklepanej już Wyspy Spichrzów zaczynają się rozciągać hektary ruin jak gdyby wojna skończyła się tam dopiero przed chwilą. Kierując się na północ od Wyspy Spichrzów natrafiamy na opuszczone resztki zakładów mięsnych i ruiny dwóch ogromnych magazynów wraz z innymi zabudowaniami. Wszystko w klimacie Halflife2 :)

Miłej wycieczki.
http://www.wrzeszcz.org/viewtopic.php?p=28930#28930
Bardzo fajne foty
1 - 1 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top