SkyscraperCity Forum banner
Status
Not open for further replies.
1 - 20 of 2976 Posts

· PrzestrzenGdyni.pl
Joined
·
1,305 Posts
STADION PIŁKARSKI w GDYNI

Lokalizacja: ul. Olimpijska, Gdynia

Drużyny: Arka Gdynia, Bałtyk Gdynia

Pojemność: 15139 miejsc

Projektant: "Studio Projektowe SPAK"

Wykonawca: Budimex Dromex / Wakoz

Rozpoczęcie/zakończenie budowy: 1.12.2009 - 18.10.2010

Gwarancja: 55 miesięcy

Koszt: 80mln PLN

Powierzchnia zabudowy: 8900m2

Kubatura: 140138m3

Powierzchnia dachu:10040m2

Kategoria UEFA: ***

Inne dane:

-220 kamer monitorujących
-160 głośników
-645 ton konstrukcji zadaszenia
-13000 m3 betonu trybun
-4 wieże oświetleniowe o mocy 2000 lx
-l.m./krzesełko: 16.4
-rzędy krzesełek: 21
-wys. obiektu 20.6 m
-nachylenie trybun: 34°
-odl. od boiska: 6m, 7.5m

Zakres przebudowy stadionu obejmuje m.in. rozbiórkę istniejących trybun ziemnych (sektorów wraz ze schodami wewnętrznymi między sektorami i ławkami), rozbiórkę trybun o konstrukcji żelbetowej i konstrukcji stalowej zadaszenia, a następnie budowę nowych trybun w konstrukcji żelbetowej wraz z montażem nowych krzesełek, budowę zaplecza sanitarnego, gastronomicznego, administracyjnego i technicznego pod trybunami, budowę zadaszenia widowni, montaż oświetlenia płyty boiska, trybun i terenu, budowę parkingu przy ulicy Olimpijskiej, itp.

Projekt architektoniczno-budowlany

Wizualizacje:
Układ kolorystyczny krzesełek na trybunach

Harmonogram prac budowlanych:

...
 

· Registered
Joined
·
9,129 Posts
Kolejne zapowiedzi, i dobrze. Ale nad tym projektem powinni jednak jeszcze popracować. 30 mil. w Gdyni, 40 w Kielcach a jak kolosalna różnica w projekcie
 

· Registered
Joined
·
751 Posts
Podobny troche do stadionu w Ostrowcu Sw. Z tą różnicą, że oswietlenie jest na dachu a nie na słupach. A projekt faktycznie cieniutki mogliby sie lepiej postarać.
 

· PrzestrzenGdyni.pl
Joined
·
1,305 Posts
Discussion Starter · #10 ·
Pogrzebłem trochę w necie i oto co znalazłem:

fragmenty wywiadu z 04.11 na antenie radia Gdańsk:

Prezydent W. Szczurek: "Najpierw w Gdyni zadbano o sukces sportowy a w ślad za tym budujemy infrastrukturę. Można powiedzieć, że jest to koncepcja wybudowania stadionu od nowa bo w niczym nie będzie przypominał tego, który mamy okazję obecnie widzieć".

vice-dyrektor GOSiR D. Szwarc: "Minimum o pojemności 15 tys. widzów, nowe toalety, nowe bary, gastronomia, dodatkowe wejścia, wyjścia, sklepiki z gadżetami klubowymi".

prezes J. Milewski: Nie mamy gigantomanii, nie chcemy 30-sto tysięcznika, chcemy obiektu na miarę Naszych potrzeb, dzisiaj dla I ligi wybudować tutaj stadion"

"Choć większy stadion będzie bezpieczniejszy - podkreśla D. Szwarc - mimo tego, że nie będzie na nim np. płotów ale są pewne normy, które musi spełniać, np. ilość siedzisk w rzędzie, przejścia, drogi ewakuacji, monitoring, nagłośnienie".

Prezes Milewski jest przekonany, że dzięki modernizacji stadionu poprawi się też atmosfera w czasie meczu. "Obiekt bardzo dużo wymusza na publiczności jeżeli chodzi o zachowania, pozytywne zachowania. Na pewno będzie to bezpieczny stadion i na tym nam najbardziej - jako organizatorowi meczów piłkarskich - najbardziej zależy".

"Modernizacja ma być finansowana z budżetu miasta. Narazie jednak trudno mówić o konkretnych kwotach - zastrzega prezydent Szczurek - Zrealizowanie tego projektu, precyzyjnie zbudowany kosztorys na bazie tego projektu pozwoli nam oszacować koszty. Przyjmujemy, że realizacja tego projektu będzie mogła przebiegać fazami, etapami. Scenariusz optymistyczny jest aby zacząć w roku przyszłym".

Według wstępnych szacunków cała inwestycja może kosztować ok. 30 mln. złotych. Realizację podzielono na sześć etapów. "Prawie pewna jest kolejność w jakiej modernizowane będąś kolejne części stadionu - mówi Szwarc - Pierwsze mają być budowane wysokie trybuny za bramkami, 24 rzędy, publiczność bezpośrednio za bramkami czyli na styl angielski, gdzie kibic ma bezpośredni kontakt z widowiskiem. Prognozuję, że podgrzewana płyta będzie to kolejny etap. Póżniej w kolejności oświetlenie, cztery wysokie słupy w narożnikach boiska. Wszystkie trybuny będą całkowicie zadaszone a na stadionie pojawią się również telebimy w narożnikach boiska" (...)

Projekt z lokalnej stacji Tele top:


Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 252 z dnia 2005.11.07

POZYCJA 58597

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy stadionu piłkarskiego w Gdyni przy ul. Olimpijskiej


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Prezydent Miasta Gdyni, do kontaktów: Elżbieta Ludwicka, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6688570, fax 058 6209798, e-mail: [email protected], www.gdynia.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Urząd Miasta - Wydział Inwestycji pokój 238, Elżbieta Ludwicka, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6688308, fax 058 6688302, e-mail: nie dotyczy, nie dotyczy.

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Urząd Miasta - Wydział Inwestycji pokój 238, Elżbieta Ludwicka, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6688308, fax 058 6688302, e-mail: nie dotyczy, nie dotyczy.

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Urząd Miasta - Wydział Inwestycji pokój 238, Elżbieta Ludwicka, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6688308, fax 058 6688302, e-mail: nie dotyczy, nie dotyczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy stadionu piłkarskiego w Gdyni przy ul. Olimpijskiej.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie projektów przebudowy istniejącego stadionu piłkarskiego na podstawie opracowanej koncepcji, badań geologicznych gruntu, raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich.

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Gdynia.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.22.23.00, 74.23.20.00, 74.23.21.20, 74.23.27.00, 74.23.32.00.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: powyżej 60.000 EURO.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 6;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 7.500.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w art.22 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert: 35.

2) Kryteria oceny ofert:

Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem:

cena oferty - 95%

termin opracowania - 5%

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 16.12.2005, cena - 25.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.12.2005 godzina 11:00.

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 22.12.2005, godzina 11:30, Urząd Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,pokój 101.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2007/2013.

2) Data wysłania ogłoszenia: 28.10.2005.

xxmGdynia

xxzPrezydent Miasta Gdyni

xxwpomorskie

xxrU

xxpopracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy stadionu piłkarskiego w Gdyni przy ul. Olimpijski


i jeszcze->
Gdynia. Jest projekt budżetu( w nim jest zapisane 30 mln przebudowa GOSIRu na dole pogrubionym)


Środa, 23 listopada 2005r.

O prawie 70 procent więcej pieniędzy na inwestycje, niż w mijających dwunastu miesiącach, chce przeznaczyć Gdynia ze swojego budżetu w przyszłym roku. Opracowany już projekt wydatków zakłada ponadto zwiększenie kwot na kulturę, pomoc społeczną, szkolnictwo wyższe, działalność usługową i leśnictwo.
Wydatki miasta będą rekordowe w historii gdyńskiej samorządności.
Władze Gdyni cieszą się, bo przy tak optymistycznych wskaźnikach jednocześnie o ponad 30 procent maleje kwota, przeznaczona na obsługę długu miasta. Zupełnie różowo jednak nie jest, bo zwiększone nakłady inwestycyjne spowodowały konieczność nieznacznych cięć na kilku ważnych polach działalności miasta. Z 24, 7 do nieco ponad 21 mln zł maleją wydatki na sport i kulturę fizyczną nieco miej pieniędzy będzie także na oświatę, ochronę zdrowia i bezpieczeństwo publiczne. Nie udało się też znacząco obniżyć kosztów administracyjnych miasta. W zeszłym roku wydano na ten cel 48,3 mln zł, w tym roku będzie to 48 mln zł.
- Projekt naszego budżetu jest odważny, śmiało stawiamy na kontynuowanie rozpoczętych już inwestycji infrastrukturalnych, planujemy też nowe - twierdzi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. - Zapewniamy tym samym miastu rozwój. Jednocześnie jednak Gdynia pod kątem finansowym jest stabilna i bezpieczna, parametry dotyczące zadłużenia utrzymują się bowiem, podobnie, jak w latach ubiegłych, na przyzwoitym poziomie. Możemy w tym roku wydać więcej pieniędzy, bo nie dosyć, że zwiększyły się dochody własne miasta, to pozyskaliśmy jeszcze dotacje na bardzo kosztowne inwestycje z funduszy Unii Europejskiej. Wszystko to bardzo mnie cieszy.


Inwestycje
Najważniejsze i najbardziej kosztowne inwestycje, kontynuowane, lub planowane przez miasto w przyszłym roku:
- przebudowa ul. Janka Wiśniewskiego oraz połączenie Estakady Kwiatkowskiego z obwodnicą - 240 mln zł.
- budowa nowej zajezdni trolejbusowej - 42 mln zł.
- dokończenie Muzeum Marynarki Wojennej i Miasta Gdyni - 12 mln zł.
- budowa hali widowiskowo - sportowej - ponad 44 mln zł.
- rozpoczęcie przebudowy stadionu GOSiR - około 30 mln zł.
 

· Registered
Joined
·
13 Posts
Panowie, po co sie obuzac, to jest stadion na miare naszych mozliwosci... tylko na swiecie takie stadiony sie teraz burzy a nie buduje, szkoda pieniedzy na cos takiego, wyglada rzenujaco na tych renderach. W polsce oczywiscie tez nie ma mozliwosci by np. Wisła i Cracovia albo legia i Polonia miały jeden stadion ale za to na miare, niech sobie tam jakis Milan i Inter mają jeden stadion, my sie nie dogadamy i bedziemy mieli dwa, kazdy swoj, jeden mizerniejszy od drugiego.... szkoda gadac...polska:)
 

· Twoj Przyszly Pracodawca
Joined
·
326 Posts
W wypowiedziach urzednikow padlo stwierdzenie, ze optymistyczny termin rozpoczecia prac to przyszly rok, pozniej stwierdzono, ze zalozenie podgrzewanej murawy to bedzie drugi etap prac. Murawa zgodnie z przepisami licencyjnymi musi byc zalozona do sierpnia przyszlego roku, a poniewaz jest to drugi etap to przebudowa trybuny powinna sie zaczac na poczatku lata, czyli jak? optymistycznie w przyszlym roku? z tego wynikaloby, ze napewno w przyszlym roku i to blizej poczatku niz konca...
 

· Registered
Joined
·
955 Posts
Dziennik Bałtycki, wtorek 24 stycznia 2006
Gdynia. Modernizacja stdionu GOSIR
Zadaszone trybuny
Umowa na wykonanie dokumentacji przebudowy stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej, na którym mecze rozgrywają Arka i Bałtyk, zostanie podpisana w czwartek w Urzedzie Miasta Gdyni. Przetarg na wykonanie projektu wygrało warszawskie Studio Projektowe "Spak". Opracowało ono już plany m.in. stadionu miejskiego w Częstochowie, który służy żużlowcom Włókniarza oraz pawilonu żeglarskiego AZS w Górkach Zachodnich w Gdańsku.- Projekt będzie podzielony na etapy, aby zachować ciągłość funkcjonowania stadionu - mówi Elżbieta Ludwicka z Wydziału Inwestycji UM Gdyni. - Do naszych rąk powinien trafić w ciągu 22 tygodni od podpisania umowy. Jego koszt wyniesie prawie 497,5 tys. zł.
Budowa pierwszej nowej trybuny na gdyńskim stadionie powinna rozpocząć się jesienią tego roku. Docelowo mają stanać cztery całkowicie zadoaszone trybuny, które pomieszczą 15 tys. widzów. Koszt modernizacji stadionu wyniesie około 35 mln zł.
--------------------------------------------------------------------
To ze budwa powinna sie rozpoczac to znaczy ze sie nie rozpocznie, skoro "spak" ma 22 tygodnie to bedzie znich pewnie korzystał.
 

· Registered
Joined
·
955 Posts
Dziarskihank said:
A już zupełnie zapomniałem, że mili coś takiego robić ;). 35 mln zł. za taką modernizacje to troszkę sporo... Mam nadzieje, że ostatecznie projekt będzie się prezentował troszkę lepiej niż na wizualizacjach...
których wizualizacjach? bo mówimy o tych gdzie są 4 duże trybuny, nie tak jak na poczatku tematu. mam nadzieje ze jak wyda sie tyle kasy, to przynajmniej bedzie dobrze zrobione.
 
1 - 20 of 2976 Posts
Status
Not open for further replies.
Top