SkyscraperCity banner

1 - 20 of 2256 Posts

·
Registered
Joined
·
248 Posts
Discussion Starter #1 (Edited)
Na stronie nowego operatora Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego znalazłem kilka zdjęć portu Gdynia (nie są zbyt nowe i długo się ładują, ale trudno :D ).


Na tym zdjęciu widać właściwie cały port (fajna fotka :eat: ).


Tu widać basen VIII z terminalem kontenerowym, a za nim Obłuże.


Na tej fotce widać z kolei prawie całą miejską część Estakady Kwiatkowskiego.


Widok na terminal z innej strony.


Romantyczne zdjęcie portu nocą ;) .

To by było na tyle...
 

·
nec temere nec timide
Joined
·
2,537 Posts
super foty, Trolley :cheers: Gdyñski port wygl¹da tak czysto i uporz¹dkowanie... :D

chcia³ bym widzieæ takie zdjêcia tak¿e portu Gdañskiego bo niemam pojêcia jak on z lotu ptaka wygl¹da
 

·
Registered
Joined
·
248 Posts
Discussion Starter #3
Inwestycje w porcie Gdynia

Styczniowy rekord terminalu kontenerowego

(18 luty '2004)

Ba³tycki Terminal Kontenerowy jest na polskim rynku potentatem - do gdyñskiego terminalu trafia ponad 80 procent kontenerów przybywaj¹cych do Polski drog¹ morsk¹. W roku 2003 w BCT prze³adowano 304 tysi¹ce TEU - by³ to rekord w historii terminalu. Tym samym gdyñski terminal kontenerowy sta³ siê trzecim terminalem co do wielkoœci prze³adunków na Morzu Ba³tyckim - zaraz po Sankt Petersburgu i Helsinkach.

- Równie rekordowo rozpoczêliœmy rok 2004 - w styczniu br. prze³adowaliœmy ponad 29 tysiêcy TEU - podkreœla Andrzej Kujoth, dyrektor BCT. - W porównaniu do stycznia 2003 roku nast¹pi³ a¿ 51 procentowy wzrost. Wiêcej by³o kontenerów w imporcie ni¿ - jak dotychczas - w eksporcie. Osi¹gnêliœmy drugi wynik prze³adunkowy w historii terminalu - lepszy o ponad 1000 TEU by³ paŸdziernik 2003 roku.

Rekordowe styczniowe wyniki BCT wynikaj¹ przede wszystkim z du¿ej iloœci kontenerów, które trafi³y do gdyñskiego potentata z Chin oraz... prze³adunku samochodów z Francji przeznaczonych na polski rynek.

Przypomnijmy, i¿ nowy w³aœciciel gdyñskiego terminalu kontenerowego - International Container Terminal Services INC planuje zainwestowaæ w terminie a¿ 100 mln USD i zamierza podwoiæ jego zdolnoœci prze³adunkowe.

Najwiêksz¹ inwestycj¹ roku 2003 Zarz¹du Morskiego Portu Gdynia by³a modernizacja terminalu promowego, na któr¹ przeznaczono prawie 10 mln z³. Zbudowano nowy budynek odpraw pasa¿erów w którym ulokowane bêd¹ siedziby s³u¿b granicznych i celnych oraz Steny Line. Powsta³ tak¿e specjalny rêkaw, którym pasa¿erowie z sali odpraw przemieszczaæ siê bêd¹ bezpoœrednio na pok³ad promu. Natomiast na ró¿nego rodzaju roboty budowlane zwi¹zane z modernizacj¹ infrastruktury portowej Zarz¹d Portu wyda³ w minionym roku 52 mln z³.

- Terminal promowy zostanie oddany do u¿ytku na pocz¹tku kwietnia br. - mówi Walery Tankiewicz, cz³onek Zarz¹du Morskiego Portu Gdynia. - Przed nami kolejna inwestycja - rozbudowa terminalu ro-ro, na któr¹ do 2006 roku zamierzamy wydaæ oko³o 30 mln z³. Zaprojektujemy i zaczniemy budowaæ trzeci¹ rampê ro-ro w basenie 5 w naro¿niku nabrze¿a Stanów Zjednoczonych. Zaprojektujemy równie¿ czwart¹ rampê i przeprowadzimy modernizacjê ulicy Rumuñskiej oraz nawierzchni nabrze¿y i placów. Wszystko to dotyczy terminalu ro-ro.

Kolejn¹ du¿¹ inwestycj¹ w porcie gdyñskim jest - ju¿ rozpoczêta - przebudowa nabrze¿a Holenderskiego, tkóra potrwa do roku 2006. Na ten cel Zarz¹d Portu przeznaczy³ przesz³o 30 mln z³. W efekcie przebudowy powstanie w porcie najg³êbszy basen i najnowoczeœniejsze nabrze¿e, specjalnie stworzone dla najwiêkszych statków jakie mog¹ zawijaæ do Gdyni.

- Obecnie przygotowujemy plany koncepcyjne budowy drugiej nitki ulicy Polskiej - dodaje W. Tankiewicz. - natomiast sam¹ inwestycjê rozpoczniemy w roku 2005. Przewidujemy stworzenie ronda ³¹cz¹cego skrzy¿owanie ulic: Polskiej i Rotterdamskiej. Przygotowujemy tak¿e modernizacjê nabrze¿a Pomorskiego - prace tutaj rozpoczn¹ siê po tegorocznym sezonie turystycznym. Praktycznie bêdziemy od nowa tworzyæ te nabrze¿e. nawierzchnia nabrze¿a zostanie w ca³oœci wymieniona, natomiast sama konstrukcja w ponad 2/3. Bêd¹ to kolejne koszty liczone w miliony z³otych, które poniesie gdyñski port.
 

·
Registered
Joined
·
248 Posts
Discussion Starter #4
I jeszcze drugi artyku³...

16.02.2004 Wyniki finansowe Portu Gdynia w 2003 r. oraz prowadzone inwestycje i remonty

Wed³ug szacunkowych danych, Zarz¹d Morskiego Portu Gdynia S.A. osi¹gn¹³ w 2003r. ³¹czne przychody w wysokoœci 252 mln z³, zaœ wielkoœæ zysku brutto osi¹gnê³a wielkoœæ oko³o 135 mln z³. Posiadane œrodki finansowe gwarantuj¹ kontynuacjê jak te¿ realizacjê nowych zadañ rozwojowych ujêtych w Strategii rozwoju Portu Gdynia.

W 2003 roku ³¹czne nak³ady na remonty osi¹gnê³y 16.610 tys. z³, a na nowe inwestycje 35.780 tys. z³, co w sumie daje ponad 50 mln z³otych. Wœród prowadzonych inwestycji w ubieg³ym roku nale¿y wymieniæ: rozbudowê terminalu promowego- gdzie zakoñczenie prac planuje siê w marcu 2004 roku, modernizacje nabrze¿a Holenderskiego i Stanów Zjednoczonych - które zakoñcz¹ siê w b.r., Graniczny Punkt Kontroli Weterynaryjnej, modernizacjê ulic Indyjskiej i Francuskiej oraz modernizacjê infrastruktury Pirsu Po³udniowego przy Nabrze¿u Duñskim- co zwi¹zane jest z inwestycj¹ realizowan¹ przez MTMG na stanowisku prze³adunku chemikaliów p³ynnych. Wœród prowadzonych prac remontowych nale¿y wymieniæ: prace podczyszczeniowe i umocnienia nabrze¿y, remonty prowadzone na nawierzchni nabrze¿y Polskiego i Rumuñskiego oraz na terenie BCT. W roku bie¿¹cym zakoñczy siê remont kapitalny magazynu nr 2 przy Nabrze¿u Polskim.

Planowane nak³ady inwestycyjne w 2004 roku wynios¹ niemal 50 mln z³ w tym na infrastrukturê 37 mln z³. Wœród najwa¿niejszych planowych inwestycji mo¿na wymieniæ: kontynuacjê prac modernizacyjnych nabrze¿a Holenderskiego oraz Stanów Zjednoczonych, stanowisko ro-ro przy nabrze¿u Czechos³owackim oraz modernizacjê infrastruktury drogowej. Zostan¹ tak¿e rozpoczête pierwsze prace nad nowym przedsiêwziêciem w porcie gdyñskim - Centrum Logistycznym. Remontowi poddane zostan¹ równie¿ nabrze¿e Pomorskie i Francuskie. Znacz¹ce inwestycje infrastrukturalne obejm¹ portowe sieci: energetyczn¹, ciep³ownicz¹, wodoci¹gowo- kanalizacyjn¹, œwiat³owodow¹ i telekomunikacyjn¹. Inwestycje suprastrukturalne obejm¹ modernizacjê budynku biurowego przy ul. Kwiatkowskiego, magazynu nr 8 i innych obiektów. Nak³ady na prace remontowe i konserwacyjne w 2004 r. planuje siê na niemal 20 mln z³.
 

·
Registered
Joined
·
12,574 Posts
Fajne zdjecia :) :eat: Dzieki !
 

·
Your brain controller
Joined
·
8,299 Posts
Œwietnie widaæ na tych forach równie¿ estakadê kwiatkowskiego. Ciekawe ale to chyba najd³u¿sza estakada w Polsce tak mi siê wydaje. Ponad dwa kilosy i jeszcze maj¹ j¹ o po³ kilometra wyd³u¿yæ.
 

·
Inwestor
Joined
·
2,612 Posts
Super s¹ zdjêcia - estakady fajnie wygl¹daj¹ .


a propos mój stary pracuje w Porcie Handlowym w Morskim Terminalu Masowym na ul. Wêglowej - jako kapitan I stopnia na p³ywaj¹cym elewatorze prze³adunkowo/magazynowym - to taka p³ywaj¹ca machina zasysaj¹ca materia³y sypkie ( jak zbo¿e ) i roz³adowuj¹co lub za³adowuj¹ca masowce . Aby obs³ugiwaæ takie monstrum trzeba mieæ uprawnienia normalnego kapitana - ee takie tam !
 

·
Registered
Joined
·
5,770 Posts
Port faktycznie wyglada super! Zwlaszcza latem ;) Fajnie by bylo jakby ktops umiescil zdjecia powiekszonego i wyremontowanego terminala promowego........Nie mialem jeszcze okazji go zobaczyc.....
 

·
Registered
Joined
·
1,310 Posts
port fajny, ale najlepszy widok z tych bloków co tam stoj¹ w pobli¿u to pewnie ten w kierunku morza - to jest dopiero frajda
 

·
Registered
Joined
·
4,080 Posts
Tysiąc kontenerów na jednym statku
mhl 29-03-2004, ostatnia aktualizacja 29-03-2004 21:04

Rekord w ilości przeładowanych na jednym statku kontenerów padł w gdyńskim Bałtyckim Terminalu Kontenerowym
203-metrowy MSC "Hina" przypłynął do Gdyni z 375 kontenerami na pokładzie, a zabrał ze sobą 724. Dzięki temu po raz pierwszy w historii gdyńskiego portu została przełamana bariera tysiąca kontenerów wyładowanych i załadowanych na jeden statek.

"Hina" należąca do armatora Mediterranean Shipping Company pływa na trasie łączącej Antwerpię, Sankt Petersburg i Gdynię. Ponownie zawinie do BTK w kwietniu.
 

·
Registered
Joined
·
248 Posts
Discussion Starter #13
Otwarcie nowego terminalu promowego

Z roku na rok przybywa pasa¿erów w gdyñskim terminalu promowym. W roku 2003 dwa promy Stena Line: Stena Baltica i Stena Traveller przewioz³y na trasie Gdynia - Karlskrona a¿ 385 tysiêcy pasa¿erów i 51,5 tysi¹ca samochodów osobowych oraz 46,5 tysi¹ca ciê¿arówek.

Dlatego te¿ Zarz¹d Morskiego Portu Gdynia S.A. dostrzeg³ piln¹ potrzebê modernizacji terminalu promowego. Dzia³ania rozpoczêto ju¿ w 2000 roku, kiedy to przygotowano terminal do obs³ugi co najmniej dwóch promów pasa¿erskich. W okresie od 2000 do 2002 roku Zarz¹d Morskiego Portu Gdynia przeznaczy³ na tez cel prawie 9 milionów z³otych. Zwiêkszono liczbê przejœæ kontrolnych dla pojazdów, zwielokrotnieniu uleg³a tak¿e liczba stanowisk odpraw pasa¿erów oraz powierzchnia parkingów przed samym terminalem. Powsta³a tak¿e rampa ruchoma do obs³ugi ró¿nej wielkoœci promów. W po³owie roku 2003 rozpocz¹³ siê drugi etap modernizacji bazy promowej. Zarz¹d Morskiego Portu Gdynia podj¹³ decyzjê o rozbudowie budynku dworca promowego - de facto powsta³ nowy budynek odpraw pasa¿erów. Tym samym odprawy pasa¿erskie zosta³y dostosowane do wymogów Unii Europejskiej. Powsta³ tak¿e specjalny rêkaw pasa¿erski, którym pasa¿erowie bezpoœrednio z sali odpraw wchodz¹ na pok³ad promu. W nowym budynku terminalu promowego powsta³y nowe siedziby s³u¿b granicznych, armatora Stena Line i agencji celnych.

Ca³kowita zmiana oblicza terminalu promowego to najwiêksza i zarazem najwa¿niejsza inwestycja Zarz¹du Morskiego Portu Gdynia S.A. w roku 2003. Przeznaczono na ten cel ³¹cznie 15 mln z³. Zarz¹d Morskiego Portu Gdynia stawia na rozwój ruchu promowego w gdyñskim porcie i docenia jego znaczenie dla przysz³oœci. Planuje siê, ¿e terminal pasa¿erski znajdowaæ siê bêdzie w obecnym miejscu, czyli w basenie VIII przez najbli¿sze 6 lat. Wszystko oczywiœcie zale¿y od rozwoju ruchu promowego i kontenerowego w s¹siaduj¹cej z terminalem promowym bazie kontenerowej. Wspó³praca portu z miastem wkrótce zaowocuje popraw¹ infrastruktury drogowej, a ju¿ obecnie ZMPG S.A. myœli o nowej lokalizacji terminalu pasa¿erskiego, który powstanie przy nabrze¿u Polskim, znajduj¹cym siê bli¿ej centrum miasta.

Promy s¹ i bêd¹ wizytówk¹ gdyñskiego portu oraz miasta. Warunki jakie stwarza dla rozwoju ruchu promowego w gdyñskim porcie Zarz¹d Morskiego Portu Gdynia na pewno przyczyni¹ siê do dalszego wzrostu obrotów, ku zadowoleniu wszystkich partnerów trudnego biznesu promowego.
 

·
Registered
Joined
·
248 Posts
Discussion Starter #14
GW: Otwarcie dworca promowego w Gdyni

Pasa¿erowie promów Stena Line na linii Gdynia - Karlskrona ponad 10 lat czekali na terminal promowy z prawdziwego zdarzenia.

Pierwszy etap modernizacji terminalu promowego rozpoczêto w 2000 r., gdy Stena Line zdecydowa³a siê wprowadziæ na liniê Gdynia - Karlskrona drugi prom. W ci¹gu dwóch lat zarz¹d Morskiego Portu Gdynia przeznaczy³ na ten cel prawie 9 mln z³. Zwiêkszono liczbê przejœæ kontrolnych dla pojazdów, zwielokrotniono liczbê stanowisk odpraw pasa¿erów i powierzchniê parkingów przed terminalem. Powsta³a tak¿e nowa rampa ruchoma do obs³ugi ró¿nej wielkoœci promów, zmodernizowano czêœæ uk³adu drogowego prowadz¹cego do bazy promowej, zbudowano parkingi dla samochodów osobowych i ciê¿arówek. Dziêki reorganizacji placu promowego mo¿na obecnie odprawiæ jednoczeœnie 100 ciê¿arówek i 200 samochodów.

Ale te inwestycje nie by³y wystarczaj¹ce, bo liczba pasa¿erów i przewozów frachtowych ros³a z roku na rok. Dodatkowo po przyst¹pieniu do Unii Europejskiej ka¿de przejœcie graniczne (w tym morskie) musi spe³niaæ wymogi unijne. W po³owie 2003 roku rozpocz¹³ siê drugi etap modernizacji bazy promowej. Za 6 mln z³ powsta³ nowy budynek odpraw pasa¿erów, a tak¿e specjalny rêkaw, którym pasa¿erowie bezpoœrednio z sali odpraw wchodz¹ na pok³ad promu. W nowym budynku terminalu promowego s¹ siedziby s³u¿b granicznych, armatora - Steny Line i agencji celnych.

- Lepsze warunki przyczyni¹ siê do dalszego wzrostu liczby pasa¿erów i iloœci ³adunków obs³ugiwanych na linii Gdynia - Karlskrona - przekonuje Janusz Jarosiñski, wiceprezes zarz¹du Morskiego Portu Gdynia SA. - Analizy zarz¹du portu i instytucji doradczych wskazuj¹, ¿e rynek us³ug promowych na Ba³tyku bêdzie nadal wzrasta³. Nowy dworzec promowy nie odbiega od standardów obowi¹zuj¹cych w Europie Zachodniej.

Wed³ug planów terminal pasa¿erski znajdowaæ siê bêdzie w obecnym miejscu, czyli w basenie VIII gdyñskiego portu przez najbli¿sze 6 lat. Strategia rozwoju portu do roku 2015 wskazuje, ¿e docelowym miejscem cumowania promów w Gdyni bêdzie nabrze¿e Polskie - bli¿ej centrum miasta. Ca³a inwestycja, ³¹cznie z budow¹ nowoczesnego dworca pasa¿erskiego, kosztowa³aby oko³o 50 mln z³.

- Pomys³ przeniesienia terminalu nie jest ju¿ tylko marzeniem, ale realn¹ perspektyw¹ - mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. - Baza, która stanie za kilka lat w okolicy dawnego Dworca Morskiego, bêdzie jeszcze nowoczeœniejsza. Takie inwestycje s¹ kolejnym sposobem na aktywizacjê gospodarcz¹ miasta i bez w¹tpienia bêdziemy w tym projekcie uczestniczyæ.

Dwa promy Steny Line: "Stena Baltica" i "Stena Traveller" przewioz³y w 2003 r. na trasie Gdynia - Karlskrona 385 tys. pasa¿erów i 51,5 tys. samochodów osobowych oraz 46,5 tys. ciê¿arówek. Od 1999 r. przewozy pasa¿erów rosn¹ w tempie 10 proc. rocznie, a frachtu - nawet o 30 proc.

 

·
Registered
Joined
·
248 Posts
Discussion Starter #15
W³aœnie og³oszono przetarg na remont elewacji zespo³u budynków biurowych Ba³tyckiego Termianalu Kontenerowego, który ma byæ wykonany do koñca listopada br.:
Wykonanie modernizacji elewacji i docieplenie kompleksu budynków A-1, A-2, A-3, A-4 oraz zespo³u bramowego wjazdowo - wyjazdowego A1/1 z obiektami kontenerowymi zlokalizowanych na terenie BCT - Ba³tyckiego Terminalu Kontenerowego Gdynia przy ul. Kwiatkowskiego 60 w Gdyni z zastosowaniem aluminiowych ok³adzin elewacyjnych typu "LUXALON"

Lista przetargów og³oszonych od pocz¹tku tego roku jest imponuj¹ca:
13.05.2004 Remont dla potwierdzenia klasy statku po¿arniczego STRA¯AK-14
07.05.2004 Wykonanie modernizacji elewacji i docieplenie kompleksu budynków oraz zespo³u bramowego z obiektami kontenerowymi na terenie BCT z zastosowaniem aluminiowych ok³adzin elewacyjnych
06.05.2004 Wykonanie remontu nawierzchni na terenie Ba³tyckiego Terminalu Zbo¿owego w Gdyni
30.04.2004 Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbiórki Magazynu nr 20
29.04.2004 Wykonanie modernizacji budynku socjalno - biurowego zlokalizowanego w Gdyni przy ulicy Polskiej 22
29.04.2004 Wykonanie remontu elewacji Elewatora Zbo¿owego
23.04.2004 Wykonanie doposa¿enia stanowiska promowego ro-ro B
22.04.2004 Przebudowa otwartego stanowiska mycia rêcznego œrodków transportowych przy ul. Polskiej
22.04.2004 Przebudowa otwartego stanowiska mycia rêcznego œrodków transportowych przy ul. Dokerów
08.04.2004 remont ³ukowego wiaduktu drogowego nad torami PKP w ci¹gu ul. Wiœniewskiego
08.04.2004 Wykonanie modernizacji wêz³a drogowego
08.04.2004 Wykonanie modernizacji drogi komunikacyjnej
02.04.2004 Dostawa wy³¹czników dla stacji transformatorowej
02.04.2004 realizacja otwartego stanowiska mycia œrodków transportowych
01.04.2004 Projekt budowlany i wykonawczy remontu elewacji magazynu
01.04.2004 Projekty wykonawcze rozbudowy parkingów
25.03.2004 Opracowanie projektu wykonawczego remontu budynku gara¿owo-warsztatowego
16.03.2004 Dostawa komputerów
10.03.2004 Dostawa samochodu towarowo- osobowego
04.03.2004 Wykonanie projektów koncepcyjnych remontu i modernizacji wiaduktów
27.02.2004 wykonanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych obejmuj¹cych : modernizacjê ul. Francuskiej oraz modernizacjê drogi technologicznej wzd³u¿ Nabrze¿a Duñskiego
27.02.2004 dostawa zestawu pomiarowego GPS RTK
26.02.2004 projekt budowlany i wykonawczy remontu i modernizacji budynku socjalno-biurowego
24.02.2004 dostawa systemu zasilania awaryjnego
20.02.2004 projekt budowlany i wykonawczy stanowisk ro-ro
19.02.2004 projekt budowlany i wykonawczy remontu i modernizacji budynku biurowego
12.02.2004 opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego remontu i modernizacji magazynu
29.01.2004 wykonanie przegl¹du piêcioletniego wraz ekspertyz¹ stanu technicznego nabrze¿a
23.01.2004 projekt budowlany i wykonawczy rozbiórki Magazynu nr 6
22.01.2004 wykonanie remontu torów
16.01.2004 projekt budowy oraz modernizacji odcinka nabrze¿a Holenderskiego
13.01.2004 Zakup urz¹dzeñ dozymetrycznych do kontroli radiometrycznej.
Osobne przetargi organizuje te¿ np. operator Terminalu Kontenerowego.

Jeœli port bêdzie siê modernizowa³ w tym tempie to jasna jego przysz³oœæ :cheers:
 

·
Registered
Joined
·
5,770 Posts
Tak sie wlasnie dzieje z firmami,ktore przeszly prywatyzacje, rstrukturyzacje i sa dobrze zarzadzane! Brawo! tak trzymac! Mam nadzieje, ze inne spolki-corki Portu Gdynskiego tez zostana jak najszybciej sprywatyzowane-drzemie w nich ogromny potencjal!
 

·
Banned
Joined
·
1,014 Posts
Gdynia - inwestycja 100 milionow $ (port)

MANILA (Dow Jones)--International Container Terminal Services Inc. (ICT.PH), or ICTSI, says it is expanding the capacity of its Baltic Container Terminal in Gdynia, Poland, with $100 million in capital outlay, BusinessWorld reports.

The company says it is doubling its container throughput capacity to around one million twenty-foot equivalent units, according to the report.

The Baltic Container Terminal was acquired by ICTSI in May last year under a Polish government privatization initiative. Thomas Falknor, senior vice president of ICTSI unit ICTSI Ltd., and president of Baltic Container Terminal, said the facility is now in the first phase of an equipment acquisition program.
 
1 - 20 of 2256 Posts
Top