SkyscraperCity Forum banner

Geluidsopnamen vanaf het ESB/NYC

1231 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  supercees
2


Ansichtkaart met een Look & Listen Tour of the Empire State Building, 1956.
Incompleet: Het einde is niet afspeelbaar omdat de naaldarm van mijn platenspeler niet verder de binnenste ring in kan draaien.Voice letters from the EMPIRE STATE OBSERVATORIES, 1950s.
Bezoekers konden een eigen 78-toeren-plaatje inspreken. Let op: Vrij slechte geluidskwaliteit.
Voice letter 1.
Voice letter 2.
See less See more
1 - 2 of 2 Posts
Grappig! En nog nooit eerder gezien!
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top