SkyscraperCity Forum banner

Global Ankara Shopping, Living & Health Center | u/c

2265 Views 3 Replies 3 Participants Last post by  Haradrim
edit
1 - 4 of 4 Posts
Wow'daki ytugcu o şantiyeye bizzat sordum, Parabol diye bir avm olacak dediler diyor. Ad değişikliği mi, farklı proje mi bekleyip göreceğiz..
interesting...ne acayip konseptler bileşimler buluyorlar ya helal olsun.
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top