SkyscraperCity Forum banner

:dunno:

Gotham City

1149 Views 6 Replies 6 Participants Last post by  krzewi

Polecam większy obrazek - klik
See less See more
1 - 7 of 7 Posts
I nikt nie narzeka że maja silosy na zboże na dachach. A u nas porządnych inwestorów mieszaja z błotem.
  • Like
Reactions: 1
Bez nich Nowy Jork nie był by już tak nowojorski :)
Przepraszam pytanie lekko laika
te zbiorniki- są na wodę jako instalacja P.Poż, czy na wodę jako "wieża ciśnień" - dla każdego budynku osobno
W tej równomiernie rozłozonej "masie" trochę przeszkadza "dziura" na górze kadru po lewej stronie
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top