SkyscraperCity Forum banner

Toż to jej krawędź !

1 - 6 of 6 Posts

·
bezrobotny
Joined
·
7,340 Posts
Strasznie byłem ciekawy zdjęcia jak zobaczyłem tytuł, ale... nie rozumiem:p Wstrzymam się więc z oceną.
 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top