SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 30 Posts

·
Registered
Joined
·
3,096 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Иако је Гроцка административно једна од београдских општина, одлучила сам да ове фотографије издвојим у посебну тему, јер фактички то је ипак једна засебна целина :)


 
1 - 20 of 30 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top