SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 1891 Posts

· Registered
Joined
·
40 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Rozbudowa grudziądzkiej sieci tramwajowej, której pierwszym etapem ma być połączenie istniejącej linii w ciągu ul. Chełmińskiej z osiedlem Lotnisko - taki był temat roboczego spotkania Prezydenta Grudziądza z zespołem urbanistów, inżynierów drogowych oraz projektantów budowlanych, które odbyło się wczoraj w ratuszu.

O planach rozbudowy grudziądzkiej sieci tramwajowej Prezydent Andrzej Wiśniewski wspomniał już kilka tygodni temu. Celem jest zmiana charakteru komunikacji miejskiej i zwiększenie udziału tramwajów w transporcie publicznym. - Dziś sieć tramwajowa jest jedynie drobnym uzupełnieniem transportu autobusowego, który stanowi około 80 procent publicznej komunikacji w naszym mieście. Chcemy to zmienić i zwiększyć rolę tramwajów, jako pojazdów ekologicznych, tanich w eksploatacji i możliwych do zakupów ze środków Unii Europejskiej, a warunkiem otrzymania unijnego dofinansowania jest rozbudowa istniejącej sieci tramwajowej - mówi Prezydent.
Zdaniem uczestników wczorajszego spotkania na ograniczony udział tramwajów w miejskiej komunikacji w znacznym stopniu wpływa jednolity, południkowy układ linii tramwajowych. Takie trasy przejazdów uniemożliwiają dotarcie tramwajem do innych niż główny, równoległy do Wisły pas miasta (od os. Rządz, poprzez ul. Chełmińską, Plac Stycznia i Stare Miasto do Tarpna). Siłą rzeczy wszystkie pozostałe połączenia muszą być obsługiwane przez autobusy. - Rozważając rozbudowę sieci tramwajowej musimy wziąć pod uwagę aktualne trendy inwestycyjne i prognozy najbliższego rozwoju poszczególnych fragmentów miasta. Naszym celem nie jest stworzenie idealnych połączeń tramwajowych wszystkich zakątków Grudziądza, a jedynie połączenie tych, istniejących lub planowanych, obiektów, które generują największe zainteresowanie mieszkańców - tłumaczy Prezydent
Takimi obiektami już są według zgodnej opinii uczestników spotkania os. Lotnisko, szpital i rozbudowywany Ośrodek Balneologii, do których w najbliższym czasie dołączy aquapark i kompleks hotelowy. Prezydencki projekt zakłada połączenie tego fragmentu miasta z linią w ciągu ulicy Chełmińskiej poprzez pierwszą poprzeczną linię tramwajową, której przebieg ma się wpisać w ul. Solidarności. - Takie rozwiązanie ma wiele zalet, bo stworzy bezpośrednie połączenia tramwajowe z Lotniskiem i szpitalem dla wszystkich grudziądzkich osiedli mieszkaniowych, a trasa tramwaju będzie przebiegać tuż obok, głównego na kilka lub kilkanaście najbliższych lat, centrum handlowo- usługowo-rozrywkowego, które powstaje właśnie u zbiegu ulic Solidarności i Konarskiego - mówi Prezydent. I dodaje - Linia na ul. Solidarności ma niestety również jedną poważną wadę - musi przeciąć istniejącą linię kolejową i dlatego będzie wymagać bardzo poważnych prac inżynieryjnych.
Planowany w miejscu z przecięciem torów kolejowych wiadukt, oprócz tramwajowego, byłby również bardzo pożądanym rozwiązaniem drogowym, przydatnym w świetle budowy I etapu Trasy średnicowej i Drogi Łąkowej w bezkolizyjnym przenoszeniu ruchu z ul. Chełmińskiej na drugą stronę torów kolejowych, w kierunku średnicówki.
Analizowane wczoraj, pierwsze poprzeczne połączenie tramwajowe jest jednym z etapów planowanej rozbudowy sieci tramwajowej. W kolejnych chodzi o wyeliminowanie tramwaju z ul. Toruńskiej (która ma docelowo uzyskać charakter miejskiego deptaka) oraz przedłużenie linii tramwajowej do os. Mniszek.
- Wszystkie plany będą wszechstronnie przeanalizowane, a ostateczne decyzje poprzedzi ocena szerokiego grona ekspertów. Dziś pewne jest tylko, że chcemy rozbudowywać linię tramwajową za unijne pieniądze i że mamy ogólna koncepcję jej ostatecznego kształtu. Postaramy się, aby spełniła ona najpilniejsze oczekiwania komunikacyjne Grudziądzan - dodaje Prezydent.
Rzecznik Prezydenta Grudziądza

http://www.grudziadz.pl
 

· just do it
Joined
·
1,229 Posts
Tramwaje chcą jechać swoją drogą
25-09-2007

Wiele wskazuje na to, że grudziądzkie tramwaje odłączą się od autobusów. W utworzoną w ten sposób nową spółkę ma być zainwestowane 40 milionów złotych.

Tramwaje w Grudziądzu cieszą się dużą popularnością pasażerów, a co ważne, nie stoją w uciążliwych korkach / Fot. Tomasz Miks

Średnia wieku grudziądzkich tramwajów wynosi 25 lat, ale to właśnie tramwaje przynoszą zyski tonącemu w długach MZK.

Tak wynikało z raportu przedstawionego przez zespół profesora Olgierda Wyszomirskiego, który jasno wskazywał, że rozbudowanie linii tramwajowej i jej dalszy rozwój może poprawić sytuację miejskiej spółki. Wiadomo też, że tylko komunikacja tramwajowa ze względu na brak szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne może zostać wsparta środkami unijnymi.

- Mamy plan zainwestowania w komunikację tramwajową 40 milionów złotych - mówi Marek Sikora, wiceprezydent miasta. - Ponad 50 procent tej sumy pochodziłoby z Regionalnego Programu Operacyjnego. By jednak móc się ubiegać o dofinansowanie, spółka musi przez 10 lat wykazywać rentowność. Być może jedynym sposobem, by osiągnąć taki wynik, będzie oddzielenie tramwajów od autobusów.

Wiekowe tramwaje jeżdżące po Grudziądzu oraz już istniejące torowiska mają zostać zmodernizowane. Za sześć milionów złotych zostaną zakupione również dwa zupełnie nowe pojazdy. Rozbudowane mają być także trasy, po których będziemy nimi jeździć. Tory pojawią się w nowych miejscach m.in. na odcinku ulica Królewska - aleja 23 Stycznia.

Prawdopodobnie nie uda się pozyskać dofinansowania na przedłużenie tramwajowej trasy do Mniszka. W mieście ma być również zwiększona liczba mijanek, co dodatkowo ma usprawnić transport. Nowościami mają być także karta miejska i system informacji polegający na tym, że w centralnym punkcie miasta znajdowałaby się tablica z rozkładami jazdy.

Te pomysły jednak nie wszystkim się podobają.

- Jeśli są plany oddzielenia tramwajów od autobusów, to jesteśmy temu przeciwni - mówi pragnąca zachować anonimowość przedstawicielka jednego z czterech związków zawodowych działających w MZK. - Stoimy na stanowisku, że w jedności siła. Z tego, co wiem, w różnych miastach pozyskiwanie środków zewnętrznych odbywa się w różny sposób i są takie samorządy, które otrzymały środki unijne, nie rozdzielając tramwajów od autobusów. Obawiamy się o to, co stanie się z pozostałą częścią zakładu po odłączeniu się tramwajów.

Do swoich pomysłów władze miasta chcą też przekonać radnych.
Tomasz Miks

źródło: www.grudziadz.pl
 

· Registered
Joined
·
4,479 Posts
Grudziądz zabiera się za modernizację sieci tramwajowej, ogłoszone zamówienie na dokumentację projektową tej modernizacji:
transinfo.pl said:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na modernizację sieci tramwajowej w Grudziądzu w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu. Dokumentacja ma posłużyć do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Dokumentację projektową należy opracować na podstawie dokumentu posiadanego przez Zamawiającego, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ: - Modernizacja sieci komunikacji tramwajowej w Grudziądzu opracowana przez: STADTRAUM Gesellschaft für Raumplanung, Städtebau &Verkehrstechnik mbH, Rotherstaße 22, 10245 Berlin.
Usługi.
Kategoria usług: nr 12.
Główne miejsce świadczenia usług: Grudziądz.
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.
Całkowita wielkość lub zakres: Zakres zamówienia należy podzielić na osiem etapów, tj.: - etap I: Przystanek końcowy Tarpno-Pętla, - etap II: ul. Legionów (przystanek końcowy Tarpno) do ul. Solnej, - etap III: od ul. Solnej do Al. 23 Stycznia, - etap IV: ul. Toruńska, - etap V: odcinek wzdłuż ul. Chełmińskiej od skrzyżowania przy ul. Południowej do ul. Kraszewskiego, - etap VI: Budowa centrali nadzoru ruchu, - etap VII: System informacyjny i komunikacyjny, tzw. zielona fala, - etap VIII: budowa torowiska na ul. Rapackiego - ul. Królewskiej. Zakres zamówienia obejmuje: 1.Projekt budowlany. Projekt budowlany (4 egz.) należy wykonać zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Projekt budowlany powinien zawierać wszelkie materiały, dane, odpowiednie podkłady geodezyjne, postanowienia i decyzje, uzgodnienia, warunki, opinie, sprawdzenia itp. wynikające z obowiązujących ustaw, rozporządzeń i przepisów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.7.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). 2.Projekt wykonawczy (10 egz.), Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (10 egz.), Przedmiar robót (10 egz.), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 3.Kosztorys inwestorski (2 egz.) sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). Kosztorys należy sporządzić osobno dla każdego etapu i projektu branżowego. 4.Projekt stałej organizacji ruchu (10 egz.) sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 20.6.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.9.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729), zatwierdzony przez Zarządcę Drogi. 5.Decyzja o warunkach zabudowy dla budynku centrali sterowania ruchem. 6.Decyzja pozwolenie na budowę budynku centrali sterowania ruchem. 7.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 8.Decyzja pozwolenie na budowę dla modernizacji sieci tramwajowej. 9.Raport o oddziaływaniu na środowisko (jeżeli będzie wymagany) - (3 egz.) oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 10.Studium Wykonalności Modernizacji sieci tramwajowej w Grudziądzu spełniające warunki ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (3 egz). 11.Operat wodnoprawny (3 egz.) wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. 12.Zaświadczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. 13.Projekt wycinki drzew i krzewów oraz projekt urządzenia zieleni (10 egz) wraz z decyzją zezwalającą na wycinkę drzew i krzewów . 14.Materiały do uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Należy przekazać Zamawiającemu dokumenty stanowiące dowód stwierdzający prawo do czasowego dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zawierający: - wykaz nieruchomości oraz zbiorczą mapę z oznaczonymi nieruchomościami, - zgodę, ugodę, decyzję lub wyrok w sprawie możliwości czasowego korzystania z każdej nieruchomości. Zakres zamówienia określony w pkt. 1 - 13 sporządzić należy ponadto w wersji elektronicznej w formacie plików (doc., pdf., dwg., dgn.). Poszczególne części dokumentacji powinny być opisane i oprawione. Całość każdego egzemplarza powinna być przekazana w teczce opisanej oraz zawierającej spis zawartości. Każdy dodatkowy egzemplarz dokumentacji po zamówieniu przez Zamawiającego w terminie 7 dni będzie wykonywany odpłatnie w cenie koszów powielenia. Należy przyjąć cenę powielania formatu A-4 na poziomie 0,25 gr. W przypadku formatów większych niż format A-4 należy przyjąć cenę wielokrotności powielania formatu A-4.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 850 000,00 PLN. Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 7.4.2009 - 10:00.
 

· d. marian1989
Joined
·
3,296 Posts
Wszystko pięknie, ale jedna rzecz mi się nie podoba:
W kolejnych chodzi o wyeliminowanie tramwaju z ul. Toruńskiej (która ma docelowo uzyskać charakter miejskiego deptaka)
Moim zdaniem tramwaje na deptaku w niczym nie przeszkadzają, a nawet dodają mu uroku. To, co w Grudziądzu uwielbiam, to właśnie tramwaje przemykające ciasnymi uliczkami. Strasznie by było szkoda, gdyby zlikwidowano tę linię...
 

· Registered
Joined
·
4,479 Posts
Szczegóły dotyczące modernizacji sieci tramwajowej w Grudziądzu znajdziecie tutaj w załącznikach do przetargu.
 

· Registered
Joined
·
2,852 Posts
Szczegóły dotyczące modernizacji sieci tramwajowej w Grudziądzu znajdziecie tutaj w załącznikach do przetargu.
Przejrzałem załączniki i wygląda to obiecująco. W szczególności po za modernizacją dobudowanie odcinka jednotorowego do dworce, dzięki czemu jedynka będzie robiła pętlę i wyeliminuje się odcinek jednotorowy dwukierunkowy.
 

· Registered
Joined
·
4,479 Posts
Gazeta Pomorska said:
dodano: 8 kwietnia 2009, 11:45


Modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu - za rok

MARYLA RZESZUT

W Grudziądzu co rusz psują się tramwaje. Pasażerowie psioczą, bo bilety coraz droższe. Gruntowny remont torowisk i modernizacja tramwajów (z funduszy unijnych) rozpocznie się wiosną 2010 roku

Wczoraj rano przy Rynku tory spawali Adam Zbilski i Jarosław Wilgamowski

(fot. Przemysław Decker)

Znów "wypadła" z rozkładu jedna "dwójka", bo zepsuł się tramwaj. Pasażerowie byli źli: - Bilety coraz droższe, a dowieźć nas, zgodnie z rozkładem, MZK nie potrafi...
Tym razem zepsuł się tramwaj linii nr 2, w niedzielę wieczorem, po 20.00. Jechał niczym widmo. Było w nim ciemno, bo brakowało prądu. Najpierw przy "Realu", motorniczy mijanego tramwaju próbował pomóc. Bezskutecznie. Później na przystanku przy Toruńskiej zjawiło się pogotowie techniczne. Też nic nie poradziło. Z opóźnionego tramwaju wyproszono pasażerów. Poszli na przystanek linii nr 1. Za chwilę biegiem wracali, bo nadjechała następna dwójka, już sprawna. A zepsuta skręciła do zajezdni.

Nie pierwszy i nie ostatni to przypadek, gdy pasażerowie musieli opuścić niesprawny tramwaj. Właśnie zaczął obowiązywać nowy rozkład jazdy, zgodnie z którym tramwaje mają jeździć w dni powszednie średnio co 8 minut.
- Gdy wprowadzaliśmy nowe rozkłady, szefostwo MZK nas zapewniło, że jest w stanie tę usługę wykonać - zapewnia Teresa Kleczewska, naczelnik Wydziału Transportu Publicznego ratusza.

Rzecznik prasowy MZK Włodzimierz Tesz nie widzi sprawy tragicznie: - Awarie nie zdarzają się codziennie! Najwyżej raz, dwa lub trzy razy w tygodniu, na ponad 600 tysięcy wozokilometrów przejechanych przez tramwaje w ciągu roku. Każdy tramwaj wyjeżdża z zajezdni sprawny, ale jak każdy pojazd czasem się psuje. Mamy tramwaje liczące 10 lub 15 lat, niektóre 20 lat. To dla tramwaju nie jest wcale "tragiczny" wiek. W tej chwili gruntowne remonty przechodzą dwa wozy. Wszystkie regularnie poddajemy przeglądom okresowym.

Zgoda. Na pewno załoga się stara. Jednak grudziądzkie tramwaje trzeba "odmłodzić", to każdy pasażer widzi gołym okiem. - Pierwsze zmiany zauważymy wiosną 2010 r, bo w tym czasie ma ruszyć przebudowa torowisk, z pieniędzy unijnych - dodaje Włodzimierz Tesz - na nowe tramwaje funduszy nie starczy. Albo zostaną kupione pojedyncze używane, w znacznie lepszym stanie od naszych, albo porządnie zmodernizujemy te, które mamy. Na pewno różnicę zauważymy. Tymczasem trwają przetargi: na wykonanie projektu modernizacji torowisk i przystanków w Grudziądzu, później odbędzie się przetarg na wykonawcę. Jeśli nic nie przeszkodzi, to wiosną przyszłego roku ruszy przebudowa torowisk.

--------------
Pasażerowie muszą zatem powtarzać sobie, gdy znów utkną w niesprawnym tramwaju: oby do wiosny! Ale następnej.
Coraz lepiej się dzieje w Grudziądzu ;)
 

· Eurotram
Joined
·
19,765 Posts
Rzecznik prasowy MZK Włodzimierz Tesz nie widzi sprawy tragicznie: - Awarie nie zdarzają się codziennie! Najwyżej raz, dwa lub trzy razy w tygodniu, na ponad 600 tysięcy wozokilometrów przejechanych przez tramwaje w ciągu roku. Każdy tramwaj wyjeżdża z zajezdni sprawny, ale jak każdy pojazd czasem się psuje. Mamy tramwaje liczące 10 lub 15 lat, niektóre 20 lat. To dla tramwaju nie jest wcale "tragiczny" wiek. W tej chwili gruntowne remonty przechodzą dwa wozy. Wszystkie regularnie poddajemy przeglądom okresowym.
Do tego co napisał Ziemniaki,dodam jeszcze że p.Tesz zapomniał chyba o posiadanych Duewagach;no,chyba że miał na myśli lata eksploatacji w Grudziądzu (ale są przecież starsze 805-ki...) :D

Zgoda. Na pewno załoga się stara. Jednak grudziądzkie tramwaje trzeba "odmłodzić", to każdy pasażer widzi gołym okiem. - Pierwsze zmiany zauważymy wiosną 2010 r, bo w tym czasie ma ruszyć przebudowa torowisk, z pieniędzy unijnych - dodaje Włodzimierz Tesz - na nowe tramwaje funduszy nie starczy. Albo zostaną kupione pojedyncze używane, w znacznie lepszym stanie od naszych, albo porządnie zmodernizujemy te, które mamy. Na pewno różnicę zauważymy. Tymczasem trwają przetargi: na wykonanie projektu modernizacji torowisk i przystanków w Grudziądzu, później odbędzie się przetarg na wykonawcę. Jeśli nic nie przeszkodzi, to wiosną przyszłego roku ruszy przebudowa torowisk.
Czułem,że co najwyżej na 1 wagon starczy;tymczasem nawet tyle nie będzie.Ale to tak mała sieć,że życzę jej by choć na używkach,ale przetrwała :cheers:
 

· Registered
Joined
·
2,852 Posts
Wracając dzisiaj znad morza zahaczyłem o Grudziądz, aby pojeździć tramwajami.
Poprzednio byłem tam w 2000 roku i mogę stwierdzić, że czas się tam zatrzymał.
Zacząłem zwiedzanie od zajezdni tramwajowej, gdzie o dziwo bardzo miło mnie przyjęto i umożliwione jej obejrzenie i sfilmowanie. To chyba najmniejsza zajezdnia w Polsce. Jedna hal i parę torów odstawczych. Dyżurny mechanik oprowadził mnie pokazując stojący tabor. Jeden z Helmutów miał wczoraj stłuczkę z jakąś lepszą bryką. Skończyło się na pogiętej blasze z lewego przodu wagonu.
Dzięki uprzejmości dyspozytora i motorniczego mogłem sfilmować trasę 1-ki z wnętrza kabiny. Dwójkę niestety filmowałem tylko z tyłu.
Mimo, że to sobota tramwaje na linii 2 miały niezłe zapełnienie. Wszyscy malkontenci wątpiący w sens utrzymywania tramwajów w tak małych miastach powinni przyjechać do Grudziądza i zobaczyć jak potrzebna może być linia tramwajowa.
Z powrotem z Rządza do centrum tramwajem był problem, bo w centrum jakiś idiota zostawił samochód na torach i zablokował ruch tramwajów. Ciekawostką jest, że dyspozytor zatrzymał wszystkie tramwaje na linii, aby nie zbiły się w stado. Motorniczy 2-ki poinformował mnie, że w takich przypadkach oprócz wezwania policji i ukarania kierowcy mandatem, MZK wysyła wezwanie do dodatkowej kary za zablokowanie tramwajów. Jest to słuszne rozwiązanie, bo szybciej w ten sposób nauczy się respektowania przepisów niż wyłącznie 100 złotowym mandatem.
Co do tematu rozbudowy sieci tramwajowej, to podobnie jak w innych miastach największe plany są przed wyborami. A po nich wszystko przycicha. Miasto jest tak biedne, że nie ma pieniędzy na udział własny wymagany przy dofinansowaniu unijnym. Chociaż jak mówił motorniczy podobno w przyszłym roku może coś się ruszyć z budową przedłużenia linii z Rządza do Mniszka.
Była mowa również o przebudowaniu linii na Tarpno z jednotorowej na dwutorową. Ale myślę, że Grudziądz podobnie jak inne miasta ma wiele potrzeb rozbudowy sieci a niewielkie możliwości.
 

· Banned
Joined
·
2,010 Posts
Grudziądz to piękne miasto. Jego urok tkwi wlasnie w tramach pedzacych po waskich uliczkach starego miasta :)

Trasa do Mniszka juz dawno powinna powstac. Marzy mi sie tram az do jez. Rudnickiego :D

Na swieta zjade do Grudziadza. Ostatni raz bylem ponad 10 lat temu. Zobaczymy jak sie miasto zmienilo :)


Wracając dzisiaj znad morza zahaczyłem o Grudziądz, aby pojeździć tramwajami.
Poprzednio byłem tam w 2000 roku i mogę stwierdzić, że czas się tam zatrzymał.
Zacząłem zwiedzanie od zajezdni tramwajowej, gdzie o dziwo bardzo miło mnie przyjęto i umożliwione jej obejrzenie i sfilmowanie. To chyba najmniejsza zajezdnia w Polsce. Jedna hal i parę torów odstawczych. Dyżurny mechanik oprowadził mnie pokazując stojący tabor. Jeden z Helmutów miał wczoraj stłuczkę z jakąś lepszą bryką. Skończyło się na pogiętej blasze z lewego przodu wagonu.
Dzięki uprzejmości dyspozytora i motorniczego mogłem sfilmować trasę 1-ki z wnętrza kabiny. Dwójkę niestety filmowałem tylko z tyłu.
Mimo, że to sobota tramwaje na linii 2 miały niezłe zapełnienie. Wszyscy malkontenci wątpiący w sens utrzymywania tramwajów w tak małych miastach powinni przyjechać do Grudziądza i zobaczyć jak potrzebna może być linia tramwajowa.
Z powrotem z Rządza do centrum tramwajem był problem, bo w centrum jakiś idiota zostawił samochód na torach i zablokował ruch tramwajów. Ciekawostką jest, że dyspozytor zatrzymał wszystkie tramwaje na linii, aby nie zbiły się w stado. Motorniczy 2-ki poinformował mnie, że w takich przypadkach oprócz wezwania policji i ukarania kierowcy mandatem, MZK wysyła wezwanie do dodatkowej kary za zablokowanie tramwajów. Jest to słuszne rozwiązanie, bo szybciej w ten sposób nauczy się respektowania przepisów niż wyłącznie 100 złotowym mandatem.
Co do tematu rozbudowy sieci tramwajowej, to podobnie jak w innych miastach największe plany są przed wyborami. A po nich wszystko przycicha. Miasto jest tak biedne, że nie ma pieniędzy na udział własny wymagany przy dofinansowaniu unijnym. Chociaż jak mówił motorniczy podobno w przyszłym roku może coś się ruszyć z budową przedłużenia linii z Rządza do Mniszka.
Była mowa również o przebudowaniu linii na Tarpno z jednotorowej na dwutorową. Ale myślę, że Grudziądz podobnie jak inne miasta ma wiele potrzeb rozbudowy sieci a niewielkie możliwości.
 

· Registered
Joined
·
2,852 Posts
^^ Już kiedyś trasa na Mniszek istniała, pod koniec lat 80. Została bardzo szybko zlikwidowana ze względu na poważne problemy techniczne.
Rozmawiałem z motorniczym na jej temat. Trasa była robiona, rzec by można w czynie społecznym. Jedna z firm położonych przy trasie miała wysypać podtorze tłuczniem. A jak to określił motorniczy "tłucznia było tyle co przyniesione w czapce". Skutek był taki,że praktycznie torowisko położono na piachu i błyskawicznie się pozapadało.
I różnica pomiędzy tym co było a planowanym jest taka, że ówczesna linia biegła wzdłuż drogi, a teraz planuje się linię od pętli Rządz.
Przy okazji dowiedziałem się, ze na Tarpnie i Południowej kiedyś nie było pętli, a jedynie dwutorowe końcówki do zmiany kierunku. W 2000 roku na Tarpnie były jeszcze widoczne tory z tej końcówki.
 

· Registered
Joined
·
9,186 Posts
^^
Pamiętam tę trasę na Mniszek - gdzieś tak na początku lat 90-tych (chyba) jechałem pospiesznyma autobusem A na Mniszek i się dziwiłem, że wzdłuż drogi jest torowisko. Chyba nawet słupy trakcji jeszcze stały.
 

· Eurotram
Joined
·
19,765 Posts
Co do tematu rozbudowy sieci tramwajowej, to podobnie jak w innych miastach największe plany są przed wyborami. A po nich wszystko przycicha. Miasto jest tak biedne, że nie ma pieniędzy na udział własny wymagany przy dofinansowaniu unijnym. Chociaż jak mówił motorniczy podobno w przyszłym roku może coś się ruszyć z budową przedłużenia linii z Rządza do Mniszka.
Esbek,tylko napisz mi jedno:tak motorniczowie gadają,czy faktycznie tak jest?Bo wiem,że jakkolwiek czasem to się pokrywa,to dość często okazuje się że jest inaczej;możliwe że po prostu chcieli podwyżki i usłyszeli,że figę dostaną bo nawet na inwestycje miasto nie ma.Nie kwestionuję tego że Grudziądz to biedne miasto,ale z drugiej strony też i nie wierzę za bardzo w to by dopuścili do przepadnięcia tej unijnej kasy;to by praktycznie oznaczało,że najprawdopodobniej w ciągu ca. dekady mielibyśmy okazję do spotkania z okazji pożegnania tramwajów w Grudziądzu :eek:hno:
 

· Registered
Joined
·
2,852 Posts
Esbek,tylko napisz mi jedno:tak motorniczowie gadają,czy faktycznie tak jest?Bo wiem,że jakkolwiek czasem to się pokrywa,to dość często okazuje się że jest inaczej;możliwe że po prostu chcieli podwyżki i usłyszeli,że figę dostaną bo nawet na inwestycje miasto nie ma.Nie kwestionuję tego że Grudziądz to biedne miasto,ale z drugiej strony też i nie wierzę za bardzo w to by dopuścili do przepadnięcia tej unijnej kasy;to by praktycznie oznaczało,że najprawdopodobniej w ciągu ca. dekady mielibyśmy okazję do spotkania z okazji pożegnania tramwajów w Grudziądzu :eek:hno:
To usłyszałem od motorniczego i nie było to mówione w kontekście podwyżek płac. Bo ci ludzie z którymi rozmawiałem sami są zainteresowani rozwojem sieci tramwajów. A co do pieniędzy na inwestycje, to podobno już obiecywano a potem wypadły z budżetu miasta. Może w kolejnych latach będzie lepiej. Bo jak na razie przeszli podobnie jak inne miasta z dofinansowania działalności na zakup przez miasto wozokilometrów.
 

· Registered
Joined
·
16,631 Posts
^^
w Grudziądzu jeśli mnie pamięć nie myli to najmłodszy tramwaj ma ponad 28 lat
Najmłodsze tramwaje są z 1993 roku - wagony 805Nb zakupione po pożarze zajezdni. OIDP pierwotnie wagony te zakupiła Warszawa, ale zostały zwrócone do Konstalu w ramach gwarancji (chyba jeden skład nigdy do Warszawy nie trafił). Po spaleniu się prawie połowy taboru Grudziądza, Warszawa zgodziła się aby wagony te po usunięciu usterek i zmianie wózków trafiły do Grudziądza, a do Warszawy trafiły wagony innej serii. Po tej dostawie do momentu sprowadzenia pierwszych Helmutów Grudziądz miał najniższą średnią wieku taboru w Polsce :)

Przy okazji dowiedziałem się, ze na Tarpnie i Południowej kiedyś nie było pętli, a jedynie dwutorowe końcówki do zmiany kierunku. W 2000 roku na Tarpnie były jeszcze widoczne tory z tej końcówki.
W 2008 roku była widoczna nadal, zniknął natomiast razem z bocznicą przejazd kolejowy tuż przed pętlą, ale resztki szyn pozostały po obu stronach torów

Miałem okazję czytać krótką monografię grudziądzkiej KM i kiedyś nie było w Grudziądzu żadnej pętli, a cała sieć pierwotnie była jednotorowa.
 

· Eurotram
Joined
·
19,765 Posts
Najmłodsze tramwaje są z 1993 roku - wagony 805Nb zakupione po pożarze zajezdni ... Warszawa zgodziła się aby wagony te po usunięciu usterek i zmianie wózków trafiły do Grudziądza, a do Warszawy trafiły wagony innej serii. Po tej dostawie do momentu sprowadzenia pierwszych Helmutów Grudziądz miał najniższą średnią wieku taboru w Polsce :)


.
Warszawa to nie miała tu ZTCP wiele do godzenia się:po prostu pierwsze wagony zwrócili do Konstalu,a ostatnich (niestety nie pamiętam ile było pierwszych,a ile drugich) w ogóle nie odebrali :)

EDIT:eek:ficjalnie wszystkie 6 zwrócili :)
 

· Registered
Joined
·
2,743 Posts
^^ A zrobili to dlatego, gdyż 105Nb były bardzo awaryjne, a jako, że Grudziądz pilnie potrzebował tramwajów, to nie pogardził nawet 105Nb po zmianie wózków (805Nb). Swoją drogą ciekawe dlaczego tak się psuły, skoro niewiele się chyba różniły od 105Na?
 
1 - 20 of 1891 Posts
Top