SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
ъхъ
Joined
·
2,498 Posts
Добре дошли в новия подраздел "Северозападен регион"!

Тази тема ще е отделена, за да слагаме в нея списък с теми, важни връзки за градовете и по-малките населени места от района, за насоки в отварянето на нови теми и т.н.

Честит нов раздел на жителите и гостите на регион Северозападен, надяваме се да се мотивирате и да се възползвате от вашето си място, за да ни покажете на всички, какво се случва там, какви проблеми има, какви решения може да има за тях и най-вече.. животът на хората там.

Темата ще бъде запълнена с нужната информация постепенно, затова който има важни връзки или друга важна информация, моля да я каже, а ние ще подредим в последствие всичко в четлив и удобен вид.

Поздрави,
Модераторския екип
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top