SkyscraperCity Forum banner
21 - 24 of 24 Posts

· Registered
Joined
·
15,787 Posts
Nghe từ "vẫn làm" mà thấy buồn cười,vì trước nó có làm gì đâu mà bảo "vẫn" :D
Nhìn hai tấm hình trên thấy mới đang giai đoạn khảo sát nén cọc địa chất thôi ^^
 
21 - 24 of 24 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top