SkyscraperCity Forum banner

Haikou Residential Landmark

2494 Views 10 Replies 10 Participants Last post by  Ace
Het project is gelegen in een nieuw te ontwikkelen gebied voor de stad Haikou. Het project dient als een landmark voor de stad. Een mix van woon-, service-appartementen en het hotel zijn strategisch georganiseerd gelet op de omstandigheden ter plaatsen.

meer:
http://www.archello.com/en/project/haikou-residential-landmark

See less See more
1 - 11 of 11 Posts
Een zinloze thread
Daarom schrijf ik een haiku
Over dit gebouw


De toren staat immers in Haikou...
See less See more
Heu, ikke?
Even onder ons: wie vindt dat wat? 'Landmarks' of horizonvervuiling?
Als gebouw een onhoudbare verkwisting, als sculptuur boring en als 'stad' een gated community zonder economie.
Alles wat je schrijft klopt voor dit soort 'duurzame' shit. Ik mag hopen dat het snel een keer stopt met deze onzin. Zijn volgens mij niet meer dan de fallussen van de ontwikkelaars (en de architecten zonder twijfel). Snap ook niet waarom er een link staat naar nog meer werk van een dergelijk bureau want laten we eerlijk zijn wat heb je er aan?
See less See more
Even onder ons: wie vindt dat wat? 'Landmarks' of horizonvervuiling?
Misschien kunnen deze torens de komende jaren nog fungeren als landmark, maar daarna worden ze omringd door nog meer even hoge buren, zodat een standaard torentje wordt in een anoniem geheel. Iedereen zijn eigen hok in de verticale stadschuur. Het woordje landmark moet je dan ook beschouwen als markant punt in het landschap waar je je route mee kunt bepalen, dit zegt niks over eventuele schoonheid.
See less See more
Ik deel bovenstaande meningen niet. Het klinkt een beetje als 'misplaatste jaloezie'.
Als sculpturale torens in NYC of Chicago (steden welke zich door de eeuwen heen als metropool hebben ontwikkeld (ook op hoogbouwgebied)) worden gebouwd, dan is het een verrijking voor de skyline (welke grotendeels ook uit pyramide en blokkendoosarchictectuur bestaat).
Maar als je als stad zijnde ineens met iets vernieuwends aan wil komen, dan zijn die torens ineens minder mooi, omdat de stad eromheen zich nog niet voldoende heeft ontwikkeld. Ik kan jullie vertellen; Tegen die tijd dat dat is gebeurd en zo'n stad alle facetten van urban developement heeft doorlopen, zijn wij allang dood. In Rotterdam zouden we een gat in de lucht springen, als we zo'n gebouw zouden krijgen.
See less See more
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top