SkyscraperCity Forum banner

HANOI | Hatay Millennium | 45fl | ???m| U/C

2327 Views 4 Replies 3 Participants Last post by  Kent_Đại_Đế
• Tên dự án: Tòa tháp Hà Tây Thiên Niên Kỷ - Hatay Millennium

• Địa chỉ: Số 4, đường Quang Trung, p. Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội


• Chủ đầu tư: Công ty TSQ Việt Nam

• Đơn vị tư vấn thiết kế: Bruce Henderson Architects (Úc)

• Diện tích đất: 5.607,59 m2;

• Mật độ xây dựng: 53%

• Tầng cao công trình: 45 tầng + 2 tầng hầm

• Diện tích xây dựng: 2.970,5m2

• Tổng diện tích sàn: 106.056,81m2

• Tổng mức đầu tư: 602.542.622.000 VNĐ
See less See more
1 - 5 of 5 Posts
Đây có lẽ sẽ là tòa tháp đẹp nhất quận Hà Đông. Nay mình đi qua đã đang thi công móng nhưng ko dừng chụp hình được. Anh em nào khu Hà Đông cho xin chút hình úpdate
quy mô vậy mà tổng mức đầu tư chỉ 28 triệu đô?
quy mô vậy mà tổng mức đầu tư chỉ 28 triệu đô?
Chắc lấy số liệu theo giá 10 năm trước :D Vì dự án này rục rịch từ 10 năm nay rồi, nhưng treo từ đó đến nay mới bắt đầu rầm rộ thi công.
quy mô vậy mà tổng mức đầu tư chỉ 28 triệu đô?
Mình cũng có thắc mắc tương tự :lol:
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top