SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 50 Posts

·
Registered
Joined
·
15,634 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Vị trí: Gần 3 tòa 25 tầng (cạnh Big C ) cũng của Vimeco đã hoàn thiện (nhà bác BiCa ở đây)
Diện tích lô đất 5.672m2, mật độ xây dựng dự kiến từ 36%-40%, tầng cao 45 tầng
Tình trạng: Hôm nọ đi qua thấy quây tường vây,có máy móc,sẽ sớm update tiến độ

Phương án của Liên danh Dongil – Vinaconsult

Phương án của Công ty TNHH tư vấn thiết kế Toàn cầu RDC Việt Nam 
1 - 20 of 50 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top