SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 22 Posts

·
Banned
Joined
·
9 Posts
Sorry các mems gội cạo, em mới tham gia diễn đàn, cần kiếm it hình và thông tin, diễn đàn đòi phải có ít nhất 10 post nên em viết vầy mong các Anh/Chị bỏ qua giúp nhé! Thank you all!
 

·
Banned
Joined
·
20 Posts
thấy trên báo đăng ở Đà Nẵng có nhiều ông chủ đăng bán khách sạn.
Sao vẫn thấy họ xây nhiều khách sạn vậy nhỉ.
Hay là xây lên để bán lấy lời hi :)
 
1 - 20 of 22 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top