SkyscraperCity Forum banner
1 - 19 of 19 Posts

· Banned
Joined
·
37,507 Posts


ท่าอากาศยานหาดใหญ่ คลอดแผนโกอินเตอร์ขยายสนามบินรับผู้โดยสารเพิ่มต่อเนื่อง

ศูนย์ข่าวบ้านเรา.-ท่าอากาศยานหาดใหญ่คลอดแผนพัฒนารองรับผู้โดยสาร เพิ่มขีดความสามารถการบริการ พัฒนา และเติบโต อีกทั้งสร้างทางขับขนานเส้นใหม่เพิ่มเติมพร้อมผลักดันสู่อินเตอร์รองรับเส้นทางบินระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น เพิ่มระบบทางวิ่งทางขับจาก 10 เที่ยวบินต่อชั่วโมงเป็น 34 เที่ยวบิน
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ น.อ.นรนิติ์ ผลกานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทหญ.ทอท. เป็นประธานแถลงข่าวครบรอบการดำเนินงาน 26 ปี ของ ทหญ.ทอท. ว่า ในรอบ 10 เดือน ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2556 – กรกฎาคม 2557 ประมาณการจราจรทางอากาศเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

มีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 23.49% จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 17.86% และจากสาเหตุที่การบินไทย ลดแบบอากาศยานจาก Airbus 306 เป็น Airbus 320 – 200 ทำการบินโดย Thai smile ส่งผลให้ปริมาณสินค้าเข้า – ออกลดลง 24.56% ขณะที่ปริมาณไปรษณียภัณฑ์เข้า – ออก เพิ่มขึ้น 175.39%

พร้อมกันนนี้ ทหญ.ยังเปิดเผยถึงแผนพัฒนา 2 ระยะ คือแผนพัฒนาระยะสั้น ช่วงปี 2557 – 2559 และแผนพัฒนาระยะยาว ช่วงปี 2558 – 2561 ซึ่งงานที่จะดำเนินการในปี 2558 คืองานปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคาร สบร.ทหญ.เพื่อใช้เป็นสำนักงานชั่วคราว และงานปรับปรุงขยายลานจอดรถยนต์ เพื่อให้รองรับเพียงพอต่อความต้องการจนถึงปี 2561 คือประมาณ 1,000 คัน รวมทั้งงานสำรวจออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ และงานปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร ชั้น 2 เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการผู้โดยสาร

“โครงการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของการท่าฯให้สามารถรองรับปริมาณจราจรทางอากาศ และผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นได้จนถึงปี 2568 นั่นคือเพิ่มขีดความสามารถของระบบทางวิ่งทางขับจากเดิม 10 เที่ยวบินต่อชั่วโมงเป็น 34 เที่ยวบินต่อชั่วโมง และปรับปรุงอาคารผู้โดยสารให้รองรับจาก 2.55 ล้านคนต่อปีเป็น 5 ล้านคนต่อปีปรับปรุงอาคารคลังสินค้ารองรับเพิ่มขึ้นจาก 13,800 ตันต่อปี เป็น 25,000ตันต่อปี ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันมีสายการบินผ่านท่าอากาศยานหาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง” ผอ.ทหญ. เผยและว่า

โครงการดังกล่าวจะมีงานออกแบบก่อสร้างหลายส่วน คือ ทางขับขนานเส้นใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทางวิ่งจำนวน 1 เส้น ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะเป็นแบบ Partial Parallel Taxiway หรือ Full Parallel Taxiway ,อาคารผู้โดยสารใหม่ 1 หลัง ,ขยายและปรับปรุงลานจอดอากาศยานให้สามารถรองรับอากาศยานได้พร้อมกัน 15 หลุมจอด(เดิมมี7หลุมจอดเพิ่มขึ้นอีก 8หลุมจอด) , อาคารคลังสินค้าใหม่, อาคารสนับสนุน เช่น ลานจอดรถยนต์ผู้โดยสาร อาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย อาคาร GSE อาคารอเนกประสงค์ ,ระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วยระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสื่อสาร และระบบเก็บขยะ และงานออกแบบปรับปรุงระบบถนนเข้าออกท่าอากาศยาน

ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนด อาจมีความเข้มงวดกว่าพื้นที่อื่น โดยเพิ่มการสุ่มตรวจ และตรวจตระเวนด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงจุดตรวจช่องทางเข้าภายในอาคาร แม้จะมีการตรวจตราด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ทาง ทหญ.ก็ไม่ได้ละทิ้งเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยมีความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไข ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ทหญ. ยังให้ความสำคัญและส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง หรือ CSR ไม่ว่าจะเป็นด้านการกุศล การบริจาค ศาสนา การศึกษา และสาธารณประโยชน์
http://hatyaiairportthai.com/th/news/350/ท่าอากาศยานหาดใหญ่ครบรอบ-26-ปีดำเนินงาน
http://talung.gimyong.com/index.php?topic=309354.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ครบรอบ 26 ปีดำเนินงาน

อัพเดทล่าสุด : 26 สิงหาคม 2557

วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ดำเนินการครบรอบ 26 ปี โดยมีบทบาทเป็นประตูสู่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภาคใต้ของไทย

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ตั้งอยู่ที่เลขที่ 99 หมู่ 3 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2531 ทอท.ได้รับโอนและเข้าบริหารงาน ทหญ.จากกรมการบินพาณิชย์ หรือปัจจุบัน กรมการบินพลเรือน (บพ.) จากนั้นได้บริหารจัดการและพัฒนาท่าอากาศยานให้มีขีดความสามารถเพียงพอในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ โดย ทหญ.มีบทบาทในการให้บริการผู้เดินทางซึ่งส่วนใหญ่เดินทางไปประกอบธุรกิจทำการค้าในภาคใต้ ปัจจุบัน ทหญ.มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารได้ปีละ 2.55 ล้านคน โดยมีสายการบินให้บริการ 7 สายการบิน

ในปีงบประมาณ 2556 ทหญ.มีผู้โดยสารใช้บริการ 2.47 ล้านคน เที่ยวบิน 17,056 เที่ยวบิน ไปรษณียภัณฑ์เข้า/ออก 14,773 ตัน สำหรับปีงบประมาณ 2557 ในรอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2556 – กรกฎาคม 2557) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว มีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.49 ปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.86 และปริมาณสินค้าเข้า/ออก ลดลงร้อยละ 24.56 นอกจากนี้ ทหญ.ยังมีบทบาทในการให้บริการชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปแสวงบุญ ณ นครเมกกะห์ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ปีละ 6,000 คน

ทหญ.ได้มีการพัฒนาท่าอากาศยานระยะสั้นที่ดำเนินการระหว่างปี 2557 – 2559 ซึ่งจะมีงานก่อสร้างอาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ งานปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารชั้น 1 และ 2 เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารพร้อมกับปรับปรุงชานชาลารับส่งผู้โดยสาร งานปรับปรุงขยายลานจอดรถยนต์เพื่อเพิ่มจำนวนที่จอดรถจากปัจจุบันรับได้ 600 คัน เป็น 1,000 คัน ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึงปี 2561 นอกจากนั้น ยังมีโครงการพัฒนา ทหญ. (ปี 2558 – 2561) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศและผู้โดยสารได้จนถึงปี 2568 ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถทางวิ่งทางขับจากเดิม 10 เที่ยวบินต่อชั่วโมงได้เป็น 34 เที่ยวบินต่อชั่วโมง และปรับปรุงอาคารผู้โดยสารให้สามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจาก 2.50 ล้านคนต่อปี เป็น 5 ล้านคนต่อปี รวมทั้งปรับปรุงอาคารคลังสินค้าให้สามารถรองรับได้เพิ่มขึ้นจาก 13,800 ตันต่อปี เป็น 25,000 ตันต่อปีทางด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย ทหญ.ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือน รวมทั้งได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตรา เช่น การตรวจบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้า – ออกท่าอากาศยาน เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นผู้โดยสาร การเพิ่มรอบการตระเวนตรวจสถานที่ รวมทั้งมีการประสานงานด้านการข่าวกับภาคบริการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

นอกจากการให้บริการและการรักษาความปลอดภัยแล้ว ทหญ.ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน จึงได้ดำเนินการต่างๆ ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ การศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อม ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ และกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไข ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของการสร้างสัมพันธ์ระหว่างท่าอากาศยานและชุมชน ทหญ.ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การบริจาคโลหิต การบริจาคสิ่งของและเงินให้แก่นักเรียนและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กเยาวชน

http://hatyaiairportthai.com/th/news/350/ท่าอากาศยานหาดใหญ่ครบรอบ-26-ปีดำเนินงาน
ท่าอากาศยาน หาดใหญ่ จัดงานครบรอบฉลอง 26 ปี พร้อมแถงผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 17.00 น.น.อ.นรนิติ์ ผลกานนท์ ผู้อำนวนการท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานแถลงข่าวครบรอบการดำนเนินงาน 26 ปี ของท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทหญ.ทอท.) ณ ห้องประชุม 1 ทหญ. ในการแถลงข่าวครบรอบการดำเนินงาน 26 ปี ของ ทหญ.ทอท. ได้กล่าวถึงการให้บริการ, การพัฒนา ท่าอากาศยาน และทิศทางการเติมโตของ ทหญ. ในปี 2557 ดังนี้

การให้บริการด้านอากาศยาน, ผู้โดยสารและสินค้า/ไปรษณียภัณฑ์ ประมาณการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ในรอบ 10 เดือน (ต.ค.56-ก.ค.57) เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว มีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 23.49, จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 17.86 ปริมาณสินค้าเข้า/ออก (ลดลง) คิดเป็นร้อยละ 24.56 (สาเหตุที่ปริมาณสินค้าเข้า/ออก ลดลง เนื่องจากบริษัทการบินไทย ลดแบบอากาศยาน จาก Airbus 306 เป็น Airbus 320-200 ทำการบินโดย Thai smile) ไปรษณียภัณฑ์ เข้า/ออก เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 175.39

การพัฒนาท่าอากาศยาน (แบ่งเป็น 2 ระยะ) คือ การพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตามแผนระยะสั้น (2557-2559) และ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ (2558-2561)

งานที่จะดำเนินการในปี 2558 ได้แก่งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคาร สบร.ทหญ. เพื่อใช้เป็นสำนักงานชั่วคราวของ ทหญ. และงานปรับปรุงขยายลานจอดรถยนต์ เพื่อให้รอบรับได้จนถึงปี 2561
งานที่จะดำเนินการในปี 2559ได้แก่ งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร ชั้น 2 ทหญ. เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการผู้โดยสาร ในประเทศ/ระหว่างประเทศ และงานสำรวจออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงาน ทหญ. แห่งใหม่ (ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2559)

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ (2558-2561) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ จะเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานหาดใหญ่ให้สามารถรอบรับปริมาณจราจรทางอากาศ และผู้โดยสาร ได้เพิ่มขึ้นได้จนถึงปี 2568 กล่าวคือ จะพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของระบบทางวิ่งทางขับจากเดิม 10 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ให้เพิ่มเป็น 34 เที่ยวบินต่อชั่วโมง และปรับปรุงอาคารผู้โดยสารให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจาก 2.55 ล้านคนต่อปี เป็น 5 ล้านคนต่อปี และปรับปรุงอาคารคลังสินค้าให้สามารถรองรับได้เพิ่มขึ้นจาก 13,800 ตันต่อปี เป็น 25,000 ตันต่อปี ทั้งนี้เนื้องานในโครงการดังกล่าวประกอบด้วยงานออกแบบก่อสร้างทางขับขนานเส้นใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทางวิ่ง จำนวน 1 เส้น (อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะดำเนินการเป็นแบบ Partial Parallel Taxiway หรือ Full Parallel Taxiway), งานออกแบบก่อสร้างอาคารผู้โดยสารใหม่ จำนวน 1 หลัง, งานออกแบบก่อสร้าง ขยายและปรับปรุงลานจอดอากาศยานให้สามารถรองรับอากาศยานได้พร้อมกัน 15 หลุมจอดจากเดิม 7 หลุมจอด, งานออกแบบก่อสร้างอาคารคลังสินค้าใหม่ 25,000 ตันต่อปี, งานออกแบบก่อสร้างอาคารสนับสนุน เช่น อาคาร/ลานจอดรถยนต์โดยสาร อาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย อาคาร GSE อาคารเอนกประสงค์, งานออกแบบก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ทหญ. ซึ่งประกอบด้วยระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสื่อสร และระบบเก็บขยะ และงานออกแบบและปรับปรุงระบบถนนเข้าออกท่าอากาศยาน

มาตรการรักษาความปลอดภัยได้แก่กำหนดเส้นทางเข้า-ออก ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เหลือช่องทางเดียวและจัดตั้งจุดตรวจค้นยานพาหนะทุกคัน, มีการบันทึกภาพบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่ยานพาหนะ และป้ายทะเบียนยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออก ช่องทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ ทุกประเภท, ปิดเส้นทางผ่านใต้อาคารผู้โดยสาร, กำหนดช่องทางเข้า-ออก อาคารผู้โดยสารให้เหลือ 1 ช่องทาง, จัดตั้งจุดตรวจค้นทางเข้าอาคาร และจุดตรวจทางเข้าห้องผู้โดยสารขาเข้า, เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นผู้โดยสารขาออก เพิ่มวงรอบตระเวนตรวจตราภายนอก-ในอาคารท่าอากาศยานหาดใหญ่ และจดตรวจช่องเทาเข้า AIRSIDE, เพิ่มวงรอบตระเวนตรวจตราแนวรั้วรอบ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ของเจ้าหน้าที่สายตรวจ ท่าอากาศยานหาดใหญ่และเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ, นำเครื่องมือ อุปกรณ์ด้าน รปภ.มาใช้เพิ่มเติม เช่น เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ (Jammer) เครื่องตรวจจับร่องรอยสารระเบิดฯ, จัดพนักงานประจำศูนย์รักษาความปลอดภัย CCTV และ EOD ปฏิบัติงานตลอดเวลา 24 ชม., ประสานข้อมูลด้านการข่าวจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ จ.สงขลาและด้านการข่าวกองบิน 56 อย่างต่อเนื่อง, มีการประชุมร่วมระหว่างท่าอากาศยานหาดใหญ่ กับทหาร ตำรวจที่มาช่วงปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประจำทุกเดือน และมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยจาก บพ.,ฝมบ.และ สมอ.ทหญ. เพื่อประกัดระบบควบคุมคุณภาพรักษาความปลอดภัยกิจการการบิน

ท่าอากาศยานหาดใหญ่กับสิ่งแวดล้อม (ชุมชนสัมพันธ์) การรักษาสิ่งแวดล้อมในเขตท่าอากาศยาน และชุมชนโดยรอบให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญ สำนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน นอกจากนี้ ทหญ.ทอท.ได้ดำเนินการศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ให้ความสำคัญและส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY : CSR เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ท่าอากาศยานและชุมชนโดยรอบท่าอากาศ ในปีที่ผ่านมาและปีนี้ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้ดำเนินการแล้วดังนี้ ด้านการกุศล การบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหา มหาราชินี, ด้านการบริจาค บริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและผู้ด้อยโอกาส, ด้านศาสนา ให้การสนับสนุนโครงการทางการศึกษาพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่บ้านไอร์จาดา ตลอดจนร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนา สนับสนุนการดำเนินกิจการฮัจย์ในช่วงพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี, ด้านการศึกษา ให้สนับสนุนส่งเสริมเด็กเยาวชน ตลอดจนสนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน เช่น เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กที่พิการทางปัญญา และทางสายตา พร้อมมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา รวมทั้งการจัดกิจกรรมโครงการ AOT อาสาในการให้ความรู้ การดับเพลิงขั้นต้นให้กับโรงเรียนและชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน และสุดท้าย ด้านสาธารณประโยชน์ ให้การสนับสนุนในการทำกิจกรรมให้กับชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานเป็นโครงการ GREEN AIRPORT ( GREEN COMMUNITY)


http://www.matithainews.com/?p=18974

แนวคิด ขยายสนามบินหาดใหญ่
cr หมัด เส้งชู
 

· Banned
Joined
·
37,507 Postsประตูกั้นขาเข้า ขาออก บริเวณทางเดินเข้าเครื่องบิน บนอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งจุดนี้เคยเป็นประเด็นที่ทางกลุ่มได้ raise ไปยัง ทอท. หลังจากที่เกิดเรื่องผู้โดยสารลึกลับขึ้นเครื่องบินโดยไม่มีเอกสารการเดินทางใดๆ ซึ่งประตูนี้จะช่วยคัดกรองผู้โดยสารไม่ให้ขึ้นเครื่องผิด หรือแอบขึ้นเครื่องได้ (ออกจากเครื่องนี้ เดินไปขึ้นอีกเครื่องนึง)
cr James Phansuwannakee‎
เที่ยวบิน TG 235 วันนี้ บินด้วย แอร์บัส A330-300X ทะเบียน HS-TEM นามพระราชทานว่า จิรประภา แอดมินรู้สึกแปลกใจครับ เพราะมี ผดส ต่างชาติฝรั่งไม่ต่ำกว่า 40 คน นับเป็นสัญญาณที่ดีครับ ผดส กลุ่มนี้น่าจะมาหลีเป๊ะ ฉะนั้น ถ้า ผู้หลักผู้ใหญ่ ที่มาอ่านเพจนี้ รบกวนทำการบ้านเรื่อง coordinate ระหว่างหาดใหญ่กับสตูลเยอะๆนะครับ ทำการบ้านให้หนักกว่านี้
cr Chaladthorn Bhiwatthanachulasirivej
เมื่อวันเสาร์ก็เป็นชาวนอร์เวย์ครับ ปาไป 20 กว่าคน CIQ มาด้วย แล้วก็มีญี่ปุ่นด้วย ส่วนเมื่อคืนมีการเหมาที่นั่งโซนหลังชาวจีนของไลออนแอร์ด้วย
cr James Phansuwannakee
 

· Banned
Joined
·
37,507 Posts
http://www.d103group.com/


สนามบินหาดใหญ่มีแผนพัฒนารองรับผู้โดยสาร 10 ล้านคน ตอนนี้เร่งดำเนินการพัฒนา สร้างอาคารผู้โดยสาร ในปี 2560 เสร็จปี 2569 นอกจากนี้ ยังมีแผนเพิ่มหลุมจอดจาก 7 หลุม เป็น 9 หลุม โดยจะมีการปรับปรุงโถงผู้โดยสารขาเข้าอีก 2 เดือนข้างหน้า และปรับปรุงที่จอดรถเพิ่มขึ้น จาก 500 คัน เป็น 3,000 คันเศษ
http://www.thairath.co.th/content/578929
 

· Banned
Joined
·
37,507 Posts
***สนามบินหาดใหญ่พัฒนาขยายขีดรับผดส.เป็น 10 ล้านในปี 71

นาวาอากาศโท ฤทธิรงค์ ก้อนมณี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่กล่าวว่า ปี 58 มีโดยสารใช้บริการจำนวน 3,568,093 คน เพิ่มขึ้น 21.19 % และมีเที่ยวบิน 24,258 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 15.71 % ขณะที่ขีดรองรับได้ 2.5 ล้านคนต่อปีซึ่งตามแผนพัฒนาขยายขีดความสามารถจะแบ่งเป็น 2 ระยะ
1. ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อบรรเทาความแออัด 7 รายการ ดำเนินการปี 58-61 ขยายขีดรองรับเป็น 4.5 ล้านคนต่อปี และระยะ
2. ขยายหลุมจอดเป็น 25 หลุมจอด, ปรับปรุงรันเวย์รองรับเพิ่มจาก 12 เที่ยวบิน/ชม.เป็น 34 เที่ยวบิน/ชม. ขยายอาคารจอดรถเป็น 3,300 คัน เป็นต้น ดำเนินการปี 62-71 เพิ่มขีด รองรับผู้โดยสารเป็น 10 ล้านคน/ปี จนถึงปี 78
http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000043325
http://www.innnews.co.th/show/695180/ทอท.นำสื่อชมสนามบินหาดใหญ่-ผู้โดยสาร2.5ล.ต่อปีวันที่ 28 เมษายน 2559 | เปิดดู 0 ครั้ง
พัฒนาสนามบินหาดใหญ่
พิกัดข่าวเที่ยง
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.กล่าวว่า ทอท.มีแผนพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ ให้เป็นประตูสู่ภาคใต้ของไทย เพื่อเชื่อมหลักสู่ 5 จังหวัดใต้สุด คือ สงขลา สตูล นราธิวาส ยะลา และปัตตานี
แผนระยะเร่งด่วน (2558 – 2561) จะลดความแออัดในการให้บริการและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ปรับปรุงห้องโถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ปรับปรุงห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ขยายพื้นที่และเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร
และแผนพัฒนาระยะยาว (2562 – 2571) เป็นการปรับปรุงพื้นที่อาคารภายใน ทหญ.และขยายหลุมจอดอากาศยาน และก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะรองรับผู้โดยสารได้ 10 ล้านคนต่อปี จะรองรับผู้โดยสารได้ถึงปี 2578 โดยจะสร้างอาคารพื้นที่บริการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับอุปกรณ์ภาคพื้น / ขยายลานจอดรถยนต์ของอาคารผู้โดยสาร / ก่อสร้างอาคารคลังสินค้า อาคารบำรุงรักษา อาคารพิธีฮัจย์ โรงผลิตน้ำประปาทดแทนของเดิม
สำหรับผู้โดยสารของสนามบินหาดใหญ่ ช่วงที่ผ่านมามีการขยายตัวมาตลอด โดยปี 2558 มีผู้ใช้บริการ 3.5 ล้านคน เทียบกับปี 2557 เพิ่มขึ้น 21% และมีเที่ยวบิน 24,258 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 15.7% ซึ่งมีผู้โดยสารต่างชาติ 5 อันดับแรก คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย จีน และญี่ปุ่น
ปัจจุบันมีสายการบินทำการบิน 7 สายการบิน คือ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ไทยแอร์เอเชีย นกแอร์ ไทยสมายล์ บางกอกแอร์เวย์ส แอร์เอเชีย และไทเกอร์แอร์ ให้บริการในเส้นทางบิน 10 จุดบิน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

http://www.now26.tv/view/75860
 

· Banned
Joined
·
37,507 Posts
กางโรดแมป พัฒนาสนามบินหาดใหญ่ เกตเวย์สู่ภาคใต้สุดของไทย
โดย ฐานเศรษฐกิจ - 3 พฤษภาคม 2559

ในจำนวนท่าอากาศยาน ทั้ง 6 แห่ง ที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. แม้ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จะมีการเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศ อยู่ในอันดับที่ 5 แต่ท่าอากาศยานแห่งนี้ก็มีความสำคัญ เพราะสนามบินเป็นกลไกหลักที่มีบทบาทในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคการขนส่ง การท่องเที่ยว และภาคการบริการของประเทศไทย ทั้งในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2555-2558) สนามบินแห่งนี้มีการเติบโตของเที่ยวบินเฉลี่ย 15.1% ต่อปี มีผู้โดยสารเติบโตเฉลี่ย 18.1% ต่อปี และสร้างรายได้ พบว่าในปีงบประมาณ 2558 มีรายได้จากการดำเนินงานรวม 411.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.73% ดังนั้นแผนในการพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคของทอท. เพื่อรองรับการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงต้องวางแผนในการขยายศักยภาพของสนามบินแห่งนี้ด้วยเช่นกัน


สถิติการให้บริการของท่าอากาศยานหาดใหญ่
โฟกัสยุทธศาสตร์ประตูสู่ภาคใต้

ต่อเรื่องนี้นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)หรือ ทอท.กล่าวว่า ทอท.ได้กำหนดกำหนดบทบาททางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ให้ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็น “Gateway to Southern-most Thailand” หรือ “ประตูสู่ภาคใต้สุดของไทย” เพื่อเป็นจุดเชื่อมหลักสู่ 5 จังหวัดใต้สุดของไทย ได้แก่ สงขลา สตูล นราธิวาส ยะลา และปัตตานี รวมถึงประเทศมาเลเซีย ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าเป็นผู้โดยสารชาวมุสลิม และยังเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ในภาคใต้ โดยปัจจุบันมีสายการบินต้นทุนต่ำให้บริการ (ตารางประกอบ) และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถขยายเป็นศูนย์กลางการบินสำหรับสายการบินต้นทุนต่ำได้ ซึ่งขณะนี้มีบางสายการบินมีแผนการบินเชื่อมต่อระหว่างเมืองหลักของประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย กับประเทศในภูมิภาคอาเซียนทางตอนเหนือของไทย

นี่เองจึงทำให้ทอท.มองการบริหารจัดการท่าอากาศยานหาดใหญ่ แยกออกเป็น 3 เรื่องหลัก เรื่องแรก คือการสร้างรายได้เพิ่ม ด้วยการจัดทำโครงการส่งเสริมการตลาดด้านการบินระหว่างประเทศ จนถึงเดือนมีนาคม 2562 จะให้อินเซนทีฟลดค่าแลนด์ดิ้ง ปาร์กกิ้ง สูงสุด 99% และให้การสนับสนุนเป็นเงินโบนัสตามจำนวนผู้โดยสาร และเงินสนับสนุนค่าการตลาดเส้นทางบินใหม่สูงสุดถึงปีละ 1 ล้านบาท เพื่อดึงดูดสายการบินให้เข้ามาเปิดเที่ยวบินทั้งในแบบประจำ (Scheduled Flight) และเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Chartered Flight) เข้ามาใช้บริการสนามบินหาดใหญ่

เรื่องที่ 2 คือ การอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการ
การรักษาความปลอดภัย ถือปฏิบัติระดับ 3 อย่างต่อเนื่อง และเรื่องสุดท้าย คือการพัฒนาท่าอากาศยาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต เพราะปัจจุบันสนามบินมีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 2.5 ล้านคนต่อปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีจำนวนผู้โดยสารรวม 3.57 ล้านคน ถือว่าเกินขีดความสามารถในการรองรับ ทำให้เกิดความแออัดในการให้บริการ รวมทั้ง ทอท.ได้พยากรณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศในอนาคต โดยคาดว่าในปี 2562 สนามบินจะมีปริมาณผู้โดยสาร 4.5 ล้านคน มีเที่ยวบิน 3.10 หมื่นเที่ยวบิน ในปี 2567 คาดว่าสนามบินจะมีปริมาณผู้โดยสาร 5.90 ล้านคน และมีเที่ยวบิน 4.13 หมื่นเที่ยวบิน และปี 2577 จะมีปริมาณผู้โดยสาร 9.1 ล้านคน และมีปริมาณเที่ยวบิน 6.40 หมื่นเที่ยวบิน

วางแผนลงทุน 2 เฟสรองรับ 10 ล้านคน

จากการเติบโตที่เกิดขึ้น ทำให้ทอท.วางแผนการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 ระยะ คือระยะเร่งด่วน ที่อยู่ระหว่างดำเนินการในช่วงปี 2558-2561 จะมุ่งบรรเทาความแออัดในการให้บริการและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ประกอบด้วย การปรับปรุงห้องโถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ การปรับปรุงห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า และปรับปรุงชานชลาจอดรถรับส่งผู้โดยสาร พร้อมติดตั้งหลังคาคลุมทางเดินหน้าอาคารผู้โดยสาร การขยายพื้นที่ และเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร โดยเพิ่มเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสารฝั่งตะวันออก 8 เคาน์เตอร์ และฝั่งตะวันตกอีก 7 เคาน์เตอร์ พร้อมปรับปรุงระบบสายพานลำเลียงสัมภาระ

รวมไปถึงการก่อสร้างอาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่หลังใหม่ การปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมเพื่อลดความแออัดในการให้บริการ การก่อสร้างขยายลานจอดรถยนต์ และการปรับปรุงหลุมจอดอากาศยานให้สามารถจอดอากาศยานเพิ่มได้จาก 7 หลุมจอดเป็น 9 หลุมจอด

ขณะเดียวกันทอท. ยังอยู่ระหว่างวางแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ระยะยาว ในช่วงปี 2562-2571 ที่เตรียมจะเสนอบอร์ดทอท.พิจารณา ซึ่งวางแผนแนวทางการพัฒนาที่จะเน้นการปรับปรุงพื้นที่อาคารภายในและขยายหลุมจอดอากาศยาน และก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 10 ล้านคนต่อปีจนถึง ปี 2578 ซึ่งมีการก่อสร้างอาคารพื้นที่บริการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับอุปกรณ์ภาคพื้น การขยายลานจอดรถยนต์ของอาคารผู้โดยสาร การก่อสร้างอาคารคลังสินค้า อาคารบำรุงรักษา อาคารพิธีฮัจญ์ โรงผลิตน้ำประปาทดแทนของเดิมที่จะนำพื้นที่ไปก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร การก่อสร้างลานจอดอากาศยานเพิ่มเติม การรื้อถอนอาคารผู้โดยสารหลังเดิมเพื่อปรับปรุงระบบทางขับ และลานจอดอากาศยาน และก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ทดแทน การปรับปรุงระบบถนนภายใน การก่อสร้างบ้านพักของพนักงานทดแทน

ชี้ปีนี้ผู้โดยสารยังโตต่อเนื่อง

ด้านน.ท. ฤทธิรงค์ ก้อนมณี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ กล่าวว่า ปัจจุบันผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบินหาดใหญ่ แบ่งตามสัญชาติ 5 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย จีน และญี่ปุ่น และยังพบว่าปริมาณการจราจรทางอากาศช่วง 2 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2559 (เดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) มีผู้โดยสารใช้บริการ 1.85 ล้านคน เพิ่มขึ้น 5.88% มีเที่ยวบิน 1.25 หมื่นเที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 3.35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และจากโครงการส่งเสริมการเพิ่มเครือข่ายการบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ สายการบินไทยแอร์เอเชียได้เข้าร่วมโครงการ โดยจะเพิ่มเส้นทางบินภายในประเทศอีก 1 จุดบิน คือ เส้นทางขอนแก่น – หาดใหญ่ โดยมีเที่ยวบินปฐมฤกษ์ FD 3501 เมื่อที่ 28 เมษายน 2559

อีกทั้งสนามบินหาดใหญ่ ตั้งอยู่ในภาคใต้ ซึ่งประชากรภาคใต้ 70% เป็นชาวมุสลิม ดังนั้นทางสนามบินจึงได้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารชาวมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกกะ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเป็นประจำทุกปี โดยได้ร่วมกับหน่วยงานและส่วนงานราชการต่างๆ อำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน โดยได้เปิดอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของอาคารผู้โดยสารห่างประมาณ 300 เมตร รวมทั้งดำเนินการด้านผู้โดยสาร X-RAY และชั่งน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระบรรทุก และพิธีอำนวยพรผู้เดินทาง การจัดเส้นทางจราจร ซึ่งจะแยกออกจากเส้นทางผู้โดยสารปกติ และจัดทำป้ายบอกเส้นทาง พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกประจำจุดทุกเส้นทาง ก่อนเข้า – ออกสนามบิน ตลอดจนจัดพื้นที่จอดรถบริเวณสนามฟุตบอล สนามกอล์ฟ สำหรับญาติที่มารอรับ – ส่ง ติดตั้งเต็นท์ที่พักผู้โดยสาร/ญาติ เต็นท์ละหมาดชาย – หญิง และจัดแพทย์ให้บริการด้านสุขภาพทั้งในอาคารอเนกประสงค์ และอาคารผู้โดยสาร พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อรองรับผู้โดยสารในช่วงดังกล่าวที่มากเป็นพิเศษด้วย

นอกจากนี้ในแง่ของการดูแลสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม สนามบินหาดใหญ่ ยังได้เข้าร่วมโครงการ Airport Carbon Accreditation ที่จัดขึ้นโดย Airports Council International Europe (ACI Europe) โดย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้จัดทำ Carbon footprint report ประจำปี 2556 และประสบความสำเร็จได้รับการรับรองในระดับที่ 1 “Mapping” เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ได้รับการรับรองในระดับที่ 2 “Reduction” โดยการจัดทำแผนบริหารจัดการคาร์บอนที่แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายและแนวทางในการลดการปล่อย Emission รวมไปถึงเน้นจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างท่าอากาศยานและชุมชนด้วย

ทั้งหมดล้วนเป็นภาพรวมและทิศทางการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้น

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,153 วันที่ 1 – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559


http://www.thansettakij.com/2016/05/03/48962
 

· Banned
Joined
·
37,507 Posts
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 นี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะปิดทำการที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่อย่างเป็นทางแล้วแน่นอน โดยจะมีการโยกย้ายพนักงานไปยังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต/กระบี่แทน หรือ ย้ายไปที่สำนักงานขายในตัวเมืองหาดใหญ่ หรือ ให้ลาออกโดยชดเชยเงินให้ และหลังจากนี้สายการบินไทยสมายล์จะมาลงแทนทั้งระบบ พร้อมทั้งทำให้หาดใหญ่ "เป็นฮับใหญ่" ของไทยสมายล์รองจากสุวรรณภูมิเพื่อตีตลาดการบินข้ามภาคและบินตรงจากหาดใหญ่ไปประเทศต่างๆในอาเซียนแทน โดยการบินไทยจะเหลือเส้นทางบินในประเทศแค่ 5 จุดบิน คือกรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ และ เกาะสมุยhttps://www.facebook.com/groups/1426049504289067/permalink/1857791267781553/
 

· Banned
Joined
·
37,507 Posts
บอร์ด ทอท.เทงบลงทุนอีก 1.51 หมื่นล้าน ขยายสนามบินหาดใหญ่รับ 10 ล้านคน/ปี
โดย MGR Online
22 กันยายน 2559 18:32 น. (แก้ไขล่าสุด 22 กันยายน 2559 22:51 น.)

บอร์ด ทอท.อนุมัติพัฒนาสนามบินหาดใหญ่ระยะ 20 ปี (59-78) ลงทุนรวม 1.51 หมื่นล้าน เพิ่มขีดรับผู้โดยสารเฟสแรกจาก 2.5 ล้านคนเป็น 6 ล้านคน/ปี และขยายเป็น 10 ล้านคน/ปี โดยจะก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ขยายหลุมจอดเพิ่มเป็น 25 หลุมจอด เร่งศึกษา EIA คาดเริ่มตอกเข็มปี 63 ขณะที่เตรียมย้ายสำนักงานออกนอกอาคารผู้โดยสาร เร่งแก้แออัดเฉพาะหน้าก่อน

นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด ทอท.เมื่อวันที่ 21 ก.ย. มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ วงเงินลงทุนรวมประมาณ 15,100 ล้านบาท แบ่งพัฒนาเป็น 2 ระยะ มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2578 โดยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจากปัจจุบันที่ 2.5 ล้านคนต่อปี เป็น 10 ล้านคนต่อปี โดยการพัฒนาระยะที่ 1 (ปี 2559-2568) วงเงินลงทุนประมาณ 9,500 ล้านบาทเศษ จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก 2.5 ล้านคนต่อปีเป็น 8.5 ล้านคนต่อปี สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้ไม่น้อยกว่าปี 2573

ประกอบด้วย กลุ่มงานเขตการบิน มีการก่อสร้าง Partial Parallel Taxiway ด้านปลายทางวิ่งทิศตะวันตก ให้มีระยะห่างตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) สำหรับอากาศยาน Code E ก่อสร้าง Rapid Exit Taxiway (ทางขับสายเฉียง) ด้านปลายทางวิ่งทิศตะวันตก เพื่อช่วยให้อากาศยานออกจากทางวิ่งเร็วขึ้น และขยายลานจอดอากาศยานด้านทิศตะวันตก ซึ่งหลุมจอดเพิ่มขึ้นเป็น 18 หลุมจอด, ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ให้สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารได้ 6 ล้านคนต่อปี และปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิม

ปรับปรุงเส้นทางเข้า-ออกท่าอากาศยาน โดยย้ายทางเข้า-ออกท่าอากาศยาน พร้อมทั้งก่อสร้างศูนย์รักษาความปลอดภัย ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์รองรับได้ไม่น้อยกว่า 1,500 คัน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร ปรับปรุงโรงบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

การพัฒนาระยะที่ 2 (ปี 2569-2573) วงเงินลงทุนประมาณ 5,600 ล้านบาทเศษ เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก 8.5 ล้านคนต่อปีเป็น 10 ล้านคนต่อปี รองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้ไม่น้อยกว่าปี 2578 โดยก่อสร้าง Partial Parallel Taxiway ด้านปลายทางวิ่งทิศตะวันออก ก่อสร้างทางขับสายเฉียง ด้านปลายทางวิ่งทิศตะวันออก ขยายลานจอดอากาศยานด้านทิศตะวันออกจาก 18 หลุมจอดเป็น 25 หลุมจอด, ก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารที่ก่อสร้างไว้ในระยะที่ 1 ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 10 ล้านคนต่อปี, ขยายอาคารจอดรถยนต์เพิ่มอีก 2,000 คัน

โดยขณะนี้ ทอท.อยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562 จากนั้นจึงเริ่มงานก่อสร้างตามแผนพัฒนา ระยะที่ 1 ในปี 2563 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่แผนพัฒนายังไม่ได้ดำเนินการ ทอท.ได้เตรียมแนวทางแก้ปัญหาความแออัดภายในอาคารผู้โดยสารไว้ โดยในปี 2560 จะย้ายสำนักงานปัจจุบันซึ่งอยู่ภายในอาคารผู้โดยสารไปยังอาคารที่ก่อสร้างใหม่ ซึ่งจะก่อสร้างบริเวณด้านทิศเหนือของอาคารผู้โดยสาร และรวมทั้งจะปรับปรุงเพิ่มพื้นที่ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าและขาออก

สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นประตูการขนส่งของประเทศและเป็นเครื่องมือหลักในการเชื่อมโยงชาติสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลและสามารถรองรับความต้องการของประชาชนผู้เดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล

โดยได้ศึกษาขีดความสามารถสิ่งอำนวยความสะดวกปัจจุบัน ได้แก่ ระบบทางวิ่งทางขับ ซึ่งปัจจุบันมีทางวิ่ง 1 เส้น ความยาว 3,050 เมตร กว้าง 45 เมตร มีขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินได้ 18 เที่ยวบินต่อชั่วโมง (แต่ในการบริหารจัดการการจราจรทางอากาศ ปัจจุบันประกาศที่ 12 เที่ยวบินต่อชั่วโมง) มีหลุมจอดอากาศยานทั้งสิ้น 7 หลุมจอด สำหรับอาคารผู้โดยสารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมีความสูง 2 ชั้น รองรับผู้โดยสารได้ 2.5 ล้านคนต่อปี

ซึ่งจากปริมาณการจราจรทางอากาศตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการจราจรทั้ง ภาวะเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ำ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในธุรกิจการบิน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด และปัจจัยการเมืองในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (2548-2558) เป็นเกณฑ์

คาดการณ์ว่าในปี 2563 จะมีเที่ยวบินประมาณ 34,406 เที่ยวบิน มีผู้โดยสาร 5.1 ล้านคน และมีปริมาณสินค้า 13,331 ตัน ในปี 2568 มีเที่ยวบินประมาณ 44,735 เที่ยวบิน มีผู้โดยสาร 6.6 ล้านคน และมีปริมาณสินค้า 14,886 ตัน ในปี 2573 มีเที่ยวบินประมาณ 56,444 เที่ยวบิน มีผู้โดยสาร 8.4 ล้านคน และมีปริมาณสินค้า 16,504 ตัน และในปี 2578 จะมีเที่ยวบิน 66,636 เที่ยวบิน มีผู้โดยสาร 9.9 ล้านคน และมีปริมาณสินค้า 18,237 ตัน

อย่างไรก็ตาม ทอท.มีแผนแม่บทพัฒนาสนามบิน 6 แห่ง วงเงินประมาณ 1.95 แสนล้านบาท โดย บอร์ดอนุมัติแผนแม่บทแล้ว 5 แห่ง คือ สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่, แม่ฟ้าหลวง เชียงราย และหาดใหญ่ วงเงินประมาณ 1.84 แสนล้านบาท


http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000095717
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/719346
http://www.dailynews.co.th/economic/525351
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1474824364
 

· Banned
Joined
·
37,507 Posts

แนวทางการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่

#ด้านเที่ยวบิน (Runway Capacity)
- จากเดิม 12 เที่ยวบินต่อชั่วโมง
- Phase 1 ปี 2568 เพิ่มเป็น 24 เที่ยวบินต่อชั่วโมง
- Phase 2 ปี 2573 เพิ่มเป็น 30 เที่ยวบินต่อชั่วโมง

#ด้านหลุมจอดเครื่องบิน (Apron Parking Capacity)
- จากเดิมมี 7 หลุมจอด
- Phase 1 ปี 2568 เพิ่มเป็น 18 หลุมจอด
- Phase 2 ปี 2573 เพิ่มเป็น 25 หลุมจอด

#ด้านอาคารผู้โดยสาร (Passenger Terminal Building)
- จากเดิมรองรับได้ 2.5 ล้านคนต่อปี
- Phase 1 ปี 2568 สามารถรองรับได้ 8.5 ล้านคนต่อปี
- Phase 2 ปี 2573 สามารถรองรับได้ 10 ล้านคนต่อปี

#ด้านลานจอดรถ (Car Parking)
- จากเดิมรองรับได้ 520 คัน
- Phase 1 ปี 2568 สามารถรองรับได้ 2,800 คัน
- Phase 2 ปี 2573 สามารถรองรับได้ 3,500 คัน

#ด้านอาคารคลังสินค้า (Cargo Terminal)
- จากเดิมรองรับได้ 13,800 ตัน
- Phase 1 ปี 2568 สามารถรองรับได้ 18,000 ตัน
- Phase 2 ปี 2573 สามารถรองรับได้ 18,000 ตัน
https://www.facebook.com/AOToffcial...560869129611/1752833518302343/?type=3&theater
 

· Banned
Joined
·
37,507 Posts
สนามบินหาดใหญ่โตไม่หยุดรอบ 10 เดือน รับ 3.6 ล้าน เร่งขยายขีดเป็น 6 ล้านคน
โดย MGR Online
28 สิงหาคม 2560 16:45 น. (แก้ไขล่าสุด 28 สิงหาคม 2560 16:57 น.)

สนามบินหาดใหญ่เผย รอบ 10 เดือนปี 60 มีผู้โดยสารรวม 3.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15.59% ส่วนเที่ยวบินมี 80 เที่ยวบินต่อวัน เกินขีดรองรับ เตรียมแผนขยายเฟสแรก ปี 63-68 ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ รับผู้โดยสารเพิ่ม 6 ล้านคน เพิ่มหลุมจอดจาก 7 เป็น 18 หลุมจอด ส่วนเฟส 2 ปี 69-73 ขยายรับเป็น 10 ล้านคน

นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า ปัจจุบันสนามบินหาดใหญ่ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 30 โดยมีเที่ยวบินเฉลี่ย 80 เที่ยวบินต่อวัน มีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ย 13,000 คนต่อวัน และมีสายการบินให้บริการจำนวน 7 สายการบิน โดยปริมาณการจราจรทางอากาศรอบ 10 เดือนของปีงบประมาณ 2560 (เดือนตุลาคม 2559-กรกฎาคม 2560) มีเที่ยวบิน 25,517 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 15.59% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีผู้โดยสาร 3,640,753 คน เพิ่มขึ้น 13.30% ปริมาณสินค้า 7,555 ตัน ลดลง 5.02% และปริมาณไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออก 2,431 ตัน เพิ่มขึ้น 2.31%

ทั้งนี้ ปริมาณการจราจรทางอากาศในภาพรวมเติบโตได้ดี โดยเฉพาะปริมาณการจราจรที่มาจากสายการบินต้นทุนต่ำที่มีการทำการตลาดอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถตอบสนองความต้องการการเดินทางของกลุ่มคนได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล และการเมืองที่มีเสถียรภาพมากขึ้น

โดย ทอท.ได้กำหนดบทบาททางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ให้สนามบินหาดใหญ่เป็นประตูสู่ใต้สุดของไทย หรือ Gateway to Southern-most Thailand เพื่อเป็นจุดเชื่อมหลักสู่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล นราธิวาส ยะลา และปัตตานี รวมถึงประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ปัจจุบันสนามบินหาดใหญ่มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 2.5 ล้านคนต่อปี โดยเมื่อปีงบประมาณ 2559 มีผู้โดยสารเดินทางผ่าน 3.9 ล้านคน ซึ่งเกินขีดความสามารถ ส่งผลให้เกิดความแออัดในการให้บริการ รวมทั้ง ทอท.ได้คาดการณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศในอนาคต โดยคาดว่าในปี 2562 สนามบินหาดใหญ่จะมีปริมาณผู้โดยสาร 4.5 ล้านคน มีเที่ยวบิน 31,087 เที่ยวบิน ในปี 2567 คาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสาร 5.90 ล้านคน และมีเที่ยวบิน 41,308 เที่ยวบิน และปี 2577 จะมีปริมาณผู้โดยสาร 9.1 ล้านคน และมีปริมาณเที่ยวบิน 64,020 เที่ยวบิน

สำหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น สนามบินหาดใหญ่มีโครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น การติดตั้งลิฟต์สำหรับผู้พิการ เป็นต้น ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วน (ปี 2559-2562) โดยจะมีการก่อสร้างอาคารสำนักงานสนามบินหาดใหญ่ การปรับปรุงขยายห้องโถงผู้โดยสาร และปรับปรุงชานชาลาจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสาร การขยายพื้นที่และเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร โดยเพิ่มเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสารฝั่งตะวันออก 18 เคาน์เตอร์ และฝั่งตะวันตก 17 เคาน์เตอร์ การปรับปรุงลานจอดอากาศยาน จากเดิม 7 หลุมจอด เพิ่มเป็น 9 หลุมจอด การปรับปรุงทางวิ่งทางขับ และลานจอดอากาศยาน การติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามแนวรั้ว และการติดตั้งระบบสัญญาณป้องกันผู้บุกรุก ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2562

สำหรับการพัฒนาสนามบินหาดใหญ่ในระยะยาว ทอท.มีแผนแม่บท แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ดำเนินการก่อสร้างระหว่างปี 2563-2568 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินจากเดิม 12 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เป็น 24 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เพิ่มหลุมจอดอากาศยานจากเดิม 7 หลุมจอด เป็น 18 หลุมจอด ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้น 6 ล้านคนต่อปี ก่อสร้างอาคารจอดรถที่สามารถรองรับรถยนต์ได้เป็น 2,800 คัน และการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า มีพื้นที่ 1,800 ตารางเมตร

ส่วนระยะที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างระหว่างปี 2569-2573 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินจากเดิม 24 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เป็น 30 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เพิ่มหลุมจอดอากาศยานจากเดิม 18 หลุมจอด เป็น 25 หลุมจอด ขยายอาคารผู้โดยสารที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 6 ล้านคนต่อปี เป็น 10 ล้านคนต่อปี ขยายอาคารจอดรถที่สามารถรองรับรถยนต์จากเดิม 2,800 คัน เป็น 3,500 คัน

นอกเหนือจากการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารแล้ว ยังตระหนักและปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดตามแนวทางรักษาความปลอดภัยที่รัฐกำหนดและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (ตามมาตรฐานของ ICAO) เนื่องจากสนามบินหาดใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัย โดยมีการตรวจสอบยานพาหนะทุกคันที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่ของสนามบินหาดใหญ่ การตรวจค้นบุคคลและสิ่งของก่อนเข้าอาคารผู้โดยสาร การตรวจตระเวนพื้นที่ภายในและภายนอกโดยชุดตรวจผสม ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด สุนัขทหาร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้ที่มาใช้บริการที่ท่าอากาศยาน


http://www.manager.co.th/Business/ViewNews.aspx?NewsID=9600000088240
 

· Banned
Joined
·
37,507 Posts

Arm Dulyamal‎
ภาพล่าสุดสนามบินหาดใหญ่ดุเหมือนจะตัดไม้เคลียร์พื้นที่สนามบินตรงปีกซ้ายรอโครงการขยายสนามบินหาดใหญ่แล้วละ
 

· Banned
Joined
·
37,507 Posts
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา จัดงานครบรอบการดำเนินงาน 30 ปี พร้อมแถลงข่าวผลการดำเนินงาน และแผนเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้มาใช้บริการที่มีเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นทุกปี

26 ส.ค. 2561 | (318 ผู้เข้าชม ) | พิมพ์หน้านี้


ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา จัดงานครบรอบการดำเนินงาน 30 ปี พร้อมแถลงข่าวผลการดำเนินงาน และแผนเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้มาใช้บริการที่มีเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นทุกปี
วันนี้ (26 ส.ค. 61) นายกฤติยา ก้อนทอง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ร่วมกับผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดงานครบรอบการดำเนินงาน 30 ปี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยจัดให้มีพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ พิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ โดยมี นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค (รญภ.) เป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ ในโอกาสนี้ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้บริหารด้านการเงิน (CFO) พร้อมผู้บริหารและพนักงานจากฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูมิภาค (สงทภ.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สายการบิน ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และผู้นำชุมชน โดยรอบท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้ให้เกียรติร่วมงานและแสดงความยินดี ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ได้มีการแถลงข่าวการดำเนินงานครบรอบการดำเนินงาน 30 ปี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดย นายกฤติยา ก้อนทอง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ , นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) และนายเสรี เดชะตุงคะ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) นายกฤติยา ก้อนทอง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ กล่าวว่า ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้รับโอนกิจการจากกรมการบินพาณิชย์ (กรมท่าอากาศยานในปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2531 ดำเนินกิจการภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันมีท่าอากาศยานในความรับผิดชอบจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ , ท่าอากาศยานดอนเมือง , ท่าอากาศยานภูเก็ต , ท่าอากาศยานเชียงใหม่ , ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยในส่วนของท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้ถูกกำหนดยุทธศาสตร์ให้เป็นประตูสู่ภาคใต้สุดของไทยทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อ และเปลี่ยนโหมดการเดินทางจากท่าอากาศยานสู่ทางบก สำหรับการเดินทางสู่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล นราธิวาส ยะลา และปัตตานี รวมถึงประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ มีสายการบินที่ให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศ จำนวน 8 สายการบิน และเส้นทางบินระหว่างประเทศ จำนวน 4 สายการบิน
ด้านกายภาพท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ 12 กิโลเมตร บนพื้นที่ 2,970 ไร่ ของหมู่ที่ 3 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยแบ่งพื้นที่การให้บริการออกเป็นพื้นที่ในเขตการบิน มีหลุมจอดอากาศยาน จำนวน 7 หลุมจอด รองรับเที่ยวบินได้ 12 เที่ยวบินต่อชั่วโมง , พื้นที่นอกเขตการบิน มีอาคารผู้โดยสารสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 2.5 ล้านคนต่อปี และคลังสินค้า รองรับการขนส่งสินค้าได้ 13,800 ตันต่อปี พื้นที่จอดรถ 825 คัน ทั้งนี้ปริมาณการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานหาดใหญ่ในปี 2560 มีจำนวนผู้โดยสาร 4.3 ล้านคน และในรอบ 10 เดือนของปีงบประมาณ 2561 มีจำนวน 3.5 ล้านคน ซึ่งเทียบกับปีก่อนหน้านี้ลดลงร้อยละ 1.9 และยังคงเกินขีดความสามารถในการรองรับของอาคารผู้โดยสาร ส่งผลให้เกิดความแออัดในการให้บริการ
ดังนั้น แนวทางพัฒนาในอนาคตส่วนงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องได้ทำการวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลปริมาณการจราจรทางอากาศในอนาคตจนถึงปี 2581 พบว่าการเจริญเติบโตของการจราจรทางอากาศจะมีความคับคั่ง จึงจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพในการรองรับความเจริญเติบโตดังกล่าว ในระยะเร่งด่วน ปี 2561 - 2564 โดยการก่อสร้างอาคารบริการผู้โดยสารและปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิม , ปรับปรุงระบบถนนภายใน , ย้ายจุดรักษาการณ์ช่องทางเข้า-ออกท่าอากาศยานหาดใหญ่ , สร้างศูนย์รักษาความปลอดภัย และอาคารจอดรถยนต์ ส่วนระยะต่อไป คือ แผนพัฒนาระยะที่ 1 (2564-2568) เป้าหมายโครงการพัฒนาเพื่อรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้ถึงปี 2581 รองรับผู้โดยสารได้ 10.5 ล้านคนต่อปี


http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNSOC6108260010041/2/30430


30ปีท่าอากาศยานหาดใหญ่ เปิดแผนพัฒนาระยะยาวพร้อมรับผู้เดินทางสูงสุด 10ล้านคน/ปี
เมื่อ: 10:03 น. 28 ส.ค. 61   76 ครั้ง


ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดงานครบรอบการดำเนินงาน 30 ปี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมเป็นประตูสู่ภาคใต้ตอนล่าง เชื่อมโยงการเดินทางไปสู่จังหวัดรอบๆสงขลา และใส่ใจดูแลชุมชนด้วยการทำกิจกรรม CSR

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 นายกฤติยา ก้อนทอง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ร่วมกับผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดงานครบรอบการดำเนินงาน 30 ปี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยจัดให้มีพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ พิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ โดยมี นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค (รญภ.) เป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์

ในโอกาสนี้ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้บริหารด้านการเงิน (CFO) พร้อมผู้บริหารและพนักงานจากฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูมิภาค (สงทภ.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สายการบิน ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และผู้นำชุมชน โดยรอบท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้ให้เกียรติร่วมงานและแสดงความยินดี ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

นายกฤติยา ก้อนทอง เปิดเผยว่า ณ ปัจจุบัน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีเป้าหมายเป็นประตูสู่ภาคใต้ตอนล่าง ของไทย เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อและเปลี่ยนการเดินทางจากทางอากาศสู่ทางบกสำหรับการเดินทาง โดยมีแผนเพิ่มบริการรถยนต์ขนส่งสาธารณะไปสู่ จังหวัดรอบๆสงขลา ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล พัทลุง ให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นในทุกระบบ

ตอนนี้ท่าอากาศยานหาดใหญ่มีสายการบินให้บริการเส้นทางการบินภายในประเทศ และต่างประเทศ ได้แก่ ไทยแอร์เอเชีย , ไทยไลอ้อนแอร์ , ไทยสมายล์ , นกแอร์ ,บางกอกแอร์เวย์ , เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ , มารินโด้แอร์ , สกู๊ด โดยมีเส้นทางนำผู้โดยสารเดินทางสู่ดอนเมือง สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ เชียงราย อุดรธานี ขอนแก่น อู่ตะเภาและภูเก็ต และต่างประเทศได้แก่ ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้ดำเนินงานตามแผนงานตามแผนสำหรับการพัฒนา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในระยะยาว ที่ทาง ทอท. มีแผนแม่บทการพัฒนา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ดำเนินการก่อสร้างระหว่างปี 2563 – 2568 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินจากเดิม 12 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เป็น 24 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เพิ่มหลุมจอดอากาศยานจากเดิม 7 หลุมจอด เป็น 18 หลุมจอด ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้น 6 ล้านคนต่อปี ก่อสร้างอาคารจอดรถที่สามารถรองรับรถยนต์ได้เป็น 2,800 คัน และการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า มีพื้นที่ 1,800 ตารางเมตร

และระยะที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างระหว่างปี 2569 – 2573 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินจากเดิม 24 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เป็น 30 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เพิ่มหลุมจอดอากาศยานจากเดิม 18 หลุมจอด เป็น 25 หลุมจอด ขยายอาคารผู้โดยสารที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 6 ล้านคนต่อปี เป็น 10 ล้านคนต่อปี ขยายอาคารจอดรถที่สามารถรองรับรถยนต์จากเดิม 2,800 คัน เป็น 3,500 คัน ด้วย

ด้านการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เราก็เข้าร่วมโครงการ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กร ที่ให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เรากำลังเข้าสู่ระยะที่ 3 และในด้านการรับผิดชอบสู่สังคมทางเราก็ได้จัดการให้บริการแก่ชุมชนควบคู่กับการให้ความร่วมมือกับชุมชน (กิจกรรม CSR) ที่เราดำเนินการมาตลอด 3-4 ปี ทั้งการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การรับบริจาคโลหิต กิจกรรมมอบทุนการศึกษา เป็นต้น

นอกนั้นเรายังมีพร้อมเข้าสู่การจัดอันดับโลก โดยสภาท่าอากาศยานไทยจะใช้แบบสอบถามระดับสากล เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดอันดับ ซึ่ง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ก็พร้อมที่จะเข้าร่วมการจัดอันดับอีกด้วย


https://news.gimyong.com/article/8845
 

· Banned
Joined
·
37,507 Posts
ท่าอากาศยานหาดใหญ่กางแผนพัฒนาสนามบินหลังโควิด-19
วันที่ 26 ส.ค. 2563 เวลา 16:04 น.
สงขลา-ท่าอากาศยานหาดใหญ่เผยผลประกอบการ10เดือนแรก ช่วงโควิด-19เที่ยวบินวูบ1/3วัน กางแผนปรับปรุงสนามบินแล้วเสร็จระยะแรก
นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เปิดเผยผลประกอบการ 10เดือนแรกตั้งแต่ ต.ค. 62-ก.ค. 63 มีจำนวนเที่ยวบิน เข้า-ออก เฉลี่ย 60 เที่ยวบิน / วัน เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีเที่ยวบิน 80 เที่ยวบิน / วัน ส่งผลให้จำนวนเที่ยวบินโดยรวมลดลง 36.63% แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวน 883 เที่ยวบิน จำนวนเที่ยวบินลดลง 55.31% และเที่ยวบินภายในประเทศจำนวน 13,577 เที่ยวบิน ลดลง 34.86%

นอกจากนี้ช่วงไตรมาสแรกของปีงบ 2563 ( ต.ค.-ธ.ค. 2562) ปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารยังคงมีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่หลังจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ช่วงต้นปี 2563 รัฐบาลได้มีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงมาตรการห้ามเครื่องบินขนส่งผู้โดยสาร โดยสารจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ส่งผลให้มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการสนามบินโดยรวมลดลง แต่หลังจากมีมาตรการผ่อนคลาย ทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ ก็ปริมาณการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

สำหรับโครงการพัฒนาสนามบินตามแผนพัฒนาสนามบิน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ผู้บริหาร และคณะทำงาน ทอท. โครงการพัฒนาสนามบินตามแผนพัฒนาสนามบิน ระยะแรก ปี 2561-2563 ให้มีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเพิ่มเติม และปรับปรุงระบบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองขนาด 800 kVA

ส่วนระยะที่ 2 ปี 2564-2568 จะมีการขยายลานจอดอากาศยาน รวมทั้งสร้างอาคารคลังสินค้า ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิม และขยายเพิ่มในบางส่วน และจะยังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีศักยภาพในการรองรับความต้องการการเดินทางเมื่อสถานการณ์กลับข้าสู่สภาวะปกติ และรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต.

 
1 - 19 of 19 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top