SkyscraperCity Forum banner
21 - 29 of 29 Posts

· Banned
Joined
·
37,507 Posts
บอร์ด ทอท.เทงบลงทุนอีก 1.51 หมื่นล้าน ขยายสนามบินหาดใหญ่รับ 10 ล้านคน/ปี
โดย MGR Online
22 กันยายน 2559 18:32 น. (แก้ไขล่าสุด 22 กันยายน 2559 22:51 น.)

บอร์ด ทอท.อนุมัติพัฒนาสนามบินหาดใหญ่ระยะ 20 ปี (59-78) ลงทุนรวม 1.51 หมื่นล้าน เพิ่มขีดรับผู้โดยสารเฟสแรกจาก 2.5 ล้านคนเป็น 6 ล้านคน/ปี และขยายเป็น 10 ล้านคน/ปี โดยจะก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ขยายหลุมจอดเพิ่มเป็น 25 หลุมจอด เร่งศึกษา EIA คาดเริ่มตอกเข็มปี 63 ขณะที่เตรียมย้ายสำนักงานออกนอกอาคารผู้โดยสาร เร่งแก้แออัดเฉพาะหน้าก่อน

นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด ทอท.เมื่อวันที่ 21 ก.ย. มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ วงเงินลงทุนรวมประมาณ 15,100 ล้านบาท แบ่งพัฒนาเป็น 2 ระยะ มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2578 โดยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจากปัจจุบันที่ 2.5 ล้านคนต่อปี เป็น 10 ล้านคนต่อปี โดยการพัฒนาระยะที่ 1 (ปี 2559-2568) วงเงินลงทุนประมาณ 9,500 ล้านบาทเศษ จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก 2.5 ล้านคนต่อปีเป็น 8.5 ล้านคนต่อปี สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้ไม่น้อยกว่าปี 2573

ประกอบด้วย กลุ่มงานเขตการบิน มีการก่อสร้าง Partial Parallel Taxiway ด้านปลายทางวิ่งทิศตะวันตก ให้มีระยะห่างตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) สำหรับอากาศยาน Code E ก่อสร้าง Rapid Exit Taxiway (ทางขับสายเฉียง) ด้านปลายทางวิ่งทิศตะวันตก เพื่อช่วยให้อากาศยานออกจากทางวิ่งเร็วขึ้น และขยายลานจอดอากาศยานด้านทิศตะวันตก ซึ่งหลุมจอดเพิ่มขึ้นเป็น 18 หลุมจอด, ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ให้สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารได้ 6 ล้านคนต่อปี และปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิม

ปรับปรุงเส้นทางเข้า-ออกท่าอากาศยาน โดยย้ายทางเข้า-ออกท่าอากาศยาน พร้อมทั้งก่อสร้างศูนย์รักษาความปลอดภัย ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์รองรับได้ไม่น้อยกว่า 1,500 คัน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร ปรับปรุงโรงบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

การพัฒนาระยะที่ 2 (ปี 2569-2573) วงเงินลงทุนประมาณ 5,600 ล้านบาทเศษ เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก 8.5 ล้านคนต่อปีเป็น 10 ล้านคนต่อปี รองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้ไม่น้อยกว่าปี 2578 โดยก่อสร้าง Partial Parallel Taxiway ด้านปลายทางวิ่งทิศตะวันออก ก่อสร้างทางขับสายเฉียง ด้านปลายทางวิ่งทิศตะวันออก ขยายลานจอดอากาศยานด้านทิศตะวันออกจาก 18 หลุมจอดเป็น 25 หลุมจอด, ก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารที่ก่อสร้างไว้ในระยะที่ 1 ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 10 ล้านคนต่อปี, ขยายอาคารจอดรถยนต์เพิ่มอีก 2,000 คัน

โดยขณะนี้ ทอท.อยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562 จากนั้นจึงเริ่มงานก่อสร้างตามแผนพัฒนา ระยะที่ 1 ในปี 2563 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่แผนพัฒนายังไม่ได้ดำเนินการ ทอท.ได้เตรียมแนวทางแก้ปัญหาความแออัดภายในอาคารผู้โดยสารไว้ โดยในปี 2560 จะย้ายสำนักงานปัจจุบันซึ่งอยู่ภายในอาคารผู้โดยสารไปยังอาคารที่ก่อสร้างใหม่ ซึ่งจะก่อสร้างบริเวณด้านทิศเหนือของอาคารผู้โดยสาร และรวมทั้งจะปรับปรุงเพิ่มพื้นที่ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าและขาออก

สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นประตูการขนส่งของประเทศและเป็นเครื่องมือหลักในการเชื่อมโยงชาติสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลและสามารถรองรับความต้องการของประชาชนผู้เดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล

โดยได้ศึกษาขีดความสามารถสิ่งอำนวยความสะดวกปัจจุบัน ได้แก่ ระบบทางวิ่งทางขับ ซึ่งปัจจุบันมีทางวิ่ง 1 เส้น ความยาว 3,050 เมตร กว้าง 45 เมตร มีขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินได้ 18 เที่ยวบินต่อชั่วโมง (แต่ในการบริหารจัดการการจราจรทางอากาศ ปัจจุบันประกาศที่ 12 เที่ยวบินต่อชั่วโมง) มีหลุมจอดอากาศยานทั้งสิ้น 7 หลุมจอด สำหรับอาคารผู้โดยสารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมีความสูง 2 ชั้น รองรับผู้โดยสารได้ 2.5 ล้านคนต่อปี

ซึ่งจากปริมาณการจราจรทางอากาศตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการจราจรทั้ง ภาวะเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ำ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในธุรกิจการบิน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด และปัจจัยการเมืองในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (2548-2558) เป็นเกณฑ์

คาดการณ์ว่าในปี 2563 จะมีเที่ยวบินประมาณ 34,406 เที่ยวบิน มีผู้โดยสาร 5.1 ล้านคน และมีปริมาณสินค้า 13,331 ตัน ในปี 2568 มีเที่ยวบินประมาณ 44,735 เที่ยวบิน มีผู้โดยสาร 6.6 ล้านคน และมีปริมาณสินค้า 14,886 ตัน ในปี 2573 มีเที่ยวบินประมาณ 56,444 เที่ยวบิน มีผู้โดยสาร 8.4 ล้านคน และมีปริมาณสินค้า 16,504 ตัน และในปี 2578 จะมีเที่ยวบิน 66,636 เที่ยวบิน มีผู้โดยสาร 9.9 ล้านคน และมีปริมาณสินค้า 18,237 ตัน

อย่างไรก็ตาม ทอท.มีแผนแม่บทพัฒนาสนามบิน 6 แห่ง วงเงินประมาณ 1.95 แสนล้านบาท โดย บอร์ดอนุมัติแผนแม่บทแล้ว 5 แห่ง คือ สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่, แม่ฟ้าหลวง เชียงราย และหาดใหญ่ วงเงินประมาณ 1.84 แสนล้านบาท


http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000095717
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/719346
http://www.dailynews.co.th/economic/525351
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1474824364
 

· Banned
Joined
·
37,507 Posts

แนวทางการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่

#ด้านเที่ยวบิน (Runway Capacity)
- จากเดิม 12 เที่ยวบินต่อชั่วโมง
- Phase 1 ปี 2568 เพิ่มเป็น 24 เที่ยวบินต่อชั่วโมง
- Phase 2 ปี 2573 เพิ่มเป็น 30 เที่ยวบินต่อชั่วโมง

#ด้านหลุมจอดเครื่องบิน (Apron Parking Capacity)
- จากเดิมมี 7 หลุมจอด
- Phase 1 ปี 2568 เพิ่มเป็น 18 หลุมจอด
- Phase 2 ปี 2573 เพิ่มเป็น 25 หลุมจอด

#ด้านอาคารผู้โดยสาร (Passenger Terminal Building)
- จากเดิมรองรับได้ 2.5 ล้านคนต่อปี
- Phase 1 ปี 2568 สามารถรองรับได้ 8.5 ล้านคนต่อปี
- Phase 2 ปี 2573 สามารถรองรับได้ 10 ล้านคนต่อปี

#ด้านลานจอดรถ (Car Parking)
- จากเดิมรองรับได้ 520 คัน
- Phase 1 ปี 2568 สามารถรองรับได้ 2,800 คัน
- Phase 2 ปี 2573 สามารถรองรับได้ 3,500 คัน

#ด้านอาคารคลังสินค้า (Cargo Terminal)
- จากเดิมรองรับได้ 13,800 ตัน
- Phase 1 ปี 2568 สามารถรองรับได้ 18,000 ตัน
- Phase 2 ปี 2573 สามารถรองรับได้ 18,000 ตัน
https://www.facebook.com/AOToffcial...560869129611/1752833518302343/?type=3&theater
 

· Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,923 Posts
บอร์ดทอท.ไฟเขียวสร้างอาคารผู้โดยสารหาดใหญ่

บอร์ดทอท.อนุมัติขยายขีดความสามารถอาคารผู้โดยสาร รองรับนักท่องเที่ยว 8.5
ล้านคนต่อปี คาดก่อสร้างเสร็จปี 67

อังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 15.32 น.


น.ต.มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
(มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยถึงภาพรวมการให้บริการของท่าอากาศยานหาดใหญ่ว่า
ขณะนี้การเดินทางของผู้โดยสารทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 1.3-1.4 หมื่นคนต่อวัน
ถือว่าหนาแน่นพอสมควร และหากพิจารณาจากขีดความสามารถที่รองรับได้ประมาณ 2.5
ล้านคนต่อปี พบว่าในปีที่ผ่านมามีผู้โดยสาร 4 ล้านคนแล้ว ดังนั้นทาง
ทอท.จึงวางแผนจะพัฒนาขยายขีดความสามารถให้รองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น
โดยขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ(บอร์ด) ทอท. แล้ว
ซึ่งจะเป็นการก่อสร้างอาคารผู้โดย สารหลังใหม่เพิ่มเติมอีก 1 อาคาร
รองรับผู้โดยสารได้ 8.5 ล้านคนต่อปี เริ่มก่อสร้างปี 63 และแล้วเสร็จปี 67
เมื่อรวมกับอาคารหลังเดิมที่ใช้ในปัจจุบันจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 10
ล้านคนต่อปี" ในระหว่างที่การก่อสร้างอาคารหลังใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ
จะมีการผ่องถ่ายความแออัดของอาคารผู้โดยสารปัจจุบันด้วยการขยายชั้นล่างของอาคาร
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในสิ้นปีนี้
สามารถเพิ่มการรองรับผู้โดยสารได้ถึง 3.5 ล้านคนต่อปี ถือว่ายังได้ไม่มาก
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่
ส่วนใหญ่เป็นผู้โดยสารภายในประเทศ 90-95% และต่างประเทศ 5% เท่านั้น
ซึ่งจะเป็นชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์ มีทั้งมาท่องเที่ยว และทำธุรกิจ"


https://www.dailynews.co.th/economic/589035
 

· Banned
Joined
·
37,507 Posts
สนามบินหาดใหญ่โตไม่หยุดรอบ 10 เดือน รับ 3.6 ล้าน เร่งขยายขีดเป็น 6 ล้านคน
โดย MGR Online
28 สิงหาคม 2560 16:45 น. (แก้ไขล่าสุด 28 สิงหาคม 2560 16:57 น.)

สนามบินหาดใหญ่เผย รอบ 10 เดือนปี 60 มีผู้โดยสารรวม 3.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15.59% ส่วนเที่ยวบินมี 80 เที่ยวบินต่อวัน เกินขีดรองรับ เตรียมแผนขยายเฟสแรก ปี 63-68 ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ รับผู้โดยสารเพิ่ม 6 ล้านคน เพิ่มหลุมจอดจาก 7 เป็น 18 หลุมจอด ส่วนเฟส 2 ปี 69-73 ขยายรับเป็น 10 ล้านคน

นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า ปัจจุบันสนามบินหาดใหญ่ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 30 โดยมีเที่ยวบินเฉลี่ย 80 เที่ยวบินต่อวัน มีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ย 13,000 คนต่อวัน และมีสายการบินให้บริการจำนวน 7 สายการบิน โดยปริมาณการจราจรทางอากาศรอบ 10 เดือนของปีงบประมาณ 2560 (เดือนตุลาคม 2559-กรกฎาคม 2560) มีเที่ยวบิน 25,517 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 15.59% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีผู้โดยสาร 3,640,753 คน เพิ่มขึ้น 13.30% ปริมาณสินค้า 7,555 ตัน ลดลง 5.02% และปริมาณไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออก 2,431 ตัน เพิ่มขึ้น 2.31%

ทั้งนี้ ปริมาณการจราจรทางอากาศในภาพรวมเติบโตได้ดี โดยเฉพาะปริมาณการจราจรที่มาจากสายการบินต้นทุนต่ำที่มีการทำการตลาดอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถตอบสนองความต้องการการเดินทางของกลุ่มคนได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล และการเมืองที่มีเสถียรภาพมากขึ้น

โดย ทอท.ได้กำหนดบทบาททางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ให้สนามบินหาดใหญ่เป็นประตูสู่ใต้สุดของไทย หรือ Gateway to Southern-most Thailand เพื่อเป็นจุดเชื่อมหลักสู่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล นราธิวาส ยะลา และปัตตานี รวมถึงประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ปัจจุบันสนามบินหาดใหญ่มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 2.5 ล้านคนต่อปี โดยเมื่อปีงบประมาณ 2559 มีผู้โดยสารเดินทางผ่าน 3.9 ล้านคน ซึ่งเกินขีดความสามารถ ส่งผลให้เกิดความแออัดในการให้บริการ รวมทั้ง ทอท.ได้คาดการณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศในอนาคต โดยคาดว่าในปี 2562 สนามบินหาดใหญ่จะมีปริมาณผู้โดยสาร 4.5 ล้านคน มีเที่ยวบิน 31,087 เที่ยวบิน ในปี 2567 คาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสาร 5.90 ล้านคน และมีเที่ยวบิน 41,308 เที่ยวบิน และปี 2577 จะมีปริมาณผู้โดยสาร 9.1 ล้านคน และมีปริมาณเที่ยวบิน 64,020 เที่ยวบิน

สำหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น สนามบินหาดใหญ่มีโครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น การติดตั้งลิฟต์สำหรับผู้พิการ เป็นต้น ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วน (ปี 2559-2562) โดยจะมีการก่อสร้างอาคารสำนักงานสนามบินหาดใหญ่ การปรับปรุงขยายห้องโถงผู้โดยสาร และปรับปรุงชานชาลาจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสาร การขยายพื้นที่และเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร โดยเพิ่มเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสารฝั่งตะวันออก 18 เคาน์เตอร์ และฝั่งตะวันตก 17 เคาน์เตอร์ การปรับปรุงลานจอดอากาศยาน จากเดิม 7 หลุมจอด เพิ่มเป็น 9 หลุมจอด การปรับปรุงทางวิ่งทางขับ และลานจอดอากาศยาน การติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามแนวรั้ว และการติดตั้งระบบสัญญาณป้องกันผู้บุกรุก ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2562

สำหรับการพัฒนาสนามบินหาดใหญ่ในระยะยาว ทอท.มีแผนแม่บท แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ดำเนินการก่อสร้างระหว่างปี 2563-2568 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินจากเดิม 12 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เป็น 24 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เพิ่มหลุมจอดอากาศยานจากเดิม 7 หลุมจอด เป็น 18 หลุมจอด ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้น 6 ล้านคนต่อปี ก่อสร้างอาคารจอดรถที่สามารถรองรับรถยนต์ได้เป็น 2,800 คัน และการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า มีพื้นที่ 1,800 ตารางเมตร

ส่วนระยะที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างระหว่างปี 2569-2573 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินจากเดิม 24 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เป็น 30 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เพิ่มหลุมจอดอากาศยานจากเดิม 18 หลุมจอด เป็น 25 หลุมจอด ขยายอาคารผู้โดยสารที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 6 ล้านคนต่อปี เป็น 10 ล้านคนต่อปี ขยายอาคารจอดรถที่สามารถรองรับรถยนต์จากเดิม 2,800 คัน เป็น 3,500 คัน

นอกเหนือจากการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารแล้ว ยังตระหนักและปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดตามแนวทางรักษาความปลอดภัยที่รัฐกำหนดและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (ตามมาตรฐานของ ICAO) เนื่องจากสนามบินหาดใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัย โดยมีการตรวจสอบยานพาหนะทุกคันที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่ของสนามบินหาดใหญ่ การตรวจค้นบุคคลและสิ่งของก่อนเข้าอาคารผู้โดยสาร การตรวจตระเวนพื้นที่ภายในและภายนอกโดยชุดตรวจผสม ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด สุนัขทหาร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้ที่มาใช้บริการที่ท่าอากาศยาน


http://www.manager.co.th/Business/ViewNews.aspx?NewsID=9600000088240
 

· Banned
Joined
·
37,507 Posts

Arm Dulyamal‎
ภาพล่าสุดสนามบินหาดใหญ่ดุเหมือนจะตัดไม้เคลียร์พื้นที่สนามบินตรงปีกซ้ายรอโครงการขยายสนามบินหาดใหญ่แล้วละ
 

· Banned
Joined
·
37,507 Posts
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา จัดงานครบรอบการดำเนินงาน 30 ปี พร้อมแถลงข่าวผลการดำเนินงาน และแผนเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้มาใช้บริการที่มีเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นทุกปี

26 ส.ค. 2561 | (318 ผู้เข้าชม ) | พิมพ์หน้านี้


ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา จัดงานครบรอบการดำเนินงาน 30 ปี พร้อมแถลงข่าวผลการดำเนินงาน และแผนเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้มาใช้บริการที่มีเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นทุกปี
วันนี้ (26 ส.ค. 61) นายกฤติยา ก้อนทอง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ร่วมกับผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดงานครบรอบการดำเนินงาน 30 ปี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยจัดให้มีพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ พิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ โดยมี นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค (รญภ.) เป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ ในโอกาสนี้ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้บริหารด้านการเงิน (CFO) พร้อมผู้บริหารและพนักงานจากฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูมิภาค (สงทภ.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สายการบิน ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และผู้นำชุมชน โดยรอบท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้ให้เกียรติร่วมงานและแสดงความยินดี ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ได้มีการแถลงข่าวการดำเนินงานครบรอบการดำเนินงาน 30 ปี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดย นายกฤติยา ก้อนทอง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ , นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) และนายเสรี เดชะตุงคะ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) นายกฤติยา ก้อนทอง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ กล่าวว่า ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้รับโอนกิจการจากกรมการบินพาณิชย์ (กรมท่าอากาศยานในปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2531 ดำเนินกิจการภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันมีท่าอากาศยานในความรับผิดชอบจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ , ท่าอากาศยานดอนเมือง , ท่าอากาศยานภูเก็ต , ท่าอากาศยานเชียงใหม่ , ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยในส่วนของท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้ถูกกำหนดยุทธศาสตร์ให้เป็นประตูสู่ภาคใต้สุดของไทยทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อ และเปลี่ยนโหมดการเดินทางจากท่าอากาศยานสู่ทางบก สำหรับการเดินทางสู่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล นราธิวาส ยะลา และปัตตานี รวมถึงประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ มีสายการบินที่ให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศ จำนวน 8 สายการบิน และเส้นทางบินระหว่างประเทศ จำนวน 4 สายการบิน
ด้านกายภาพท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ 12 กิโลเมตร บนพื้นที่ 2,970 ไร่ ของหมู่ที่ 3 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยแบ่งพื้นที่การให้บริการออกเป็นพื้นที่ในเขตการบิน มีหลุมจอดอากาศยาน จำนวน 7 หลุมจอด รองรับเที่ยวบินได้ 12 เที่ยวบินต่อชั่วโมง , พื้นที่นอกเขตการบิน มีอาคารผู้โดยสารสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 2.5 ล้านคนต่อปี และคลังสินค้า รองรับการขนส่งสินค้าได้ 13,800 ตันต่อปี พื้นที่จอดรถ 825 คัน ทั้งนี้ปริมาณการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานหาดใหญ่ในปี 2560 มีจำนวนผู้โดยสาร 4.3 ล้านคน และในรอบ 10 เดือนของปีงบประมาณ 2561 มีจำนวน 3.5 ล้านคน ซึ่งเทียบกับปีก่อนหน้านี้ลดลงร้อยละ 1.9 และยังคงเกินขีดความสามารถในการรองรับของอาคารผู้โดยสาร ส่งผลให้เกิดความแออัดในการให้บริการ
ดังนั้น แนวทางพัฒนาในอนาคตส่วนงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องได้ทำการวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลปริมาณการจราจรทางอากาศในอนาคตจนถึงปี 2581 พบว่าการเจริญเติบโตของการจราจรทางอากาศจะมีความคับคั่ง จึงจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพในการรองรับความเจริญเติบโตดังกล่าว ในระยะเร่งด่วน ปี 2561 - 2564 โดยการก่อสร้างอาคารบริการผู้โดยสารและปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิม , ปรับปรุงระบบถนนภายใน , ย้ายจุดรักษาการณ์ช่องทางเข้า-ออกท่าอากาศยานหาดใหญ่ , สร้างศูนย์รักษาความปลอดภัย และอาคารจอดรถยนต์ ส่วนระยะต่อไป คือ แผนพัฒนาระยะที่ 1 (2564-2568) เป้าหมายโครงการพัฒนาเพื่อรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้ถึงปี 2581 รองรับผู้โดยสารได้ 10.5 ล้านคนต่อปี


http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNSOC6108260010041/2/30430


30ปีท่าอากาศยานหาดใหญ่ เปิดแผนพัฒนาระยะยาวพร้อมรับผู้เดินทางสูงสุด 10ล้านคน/ปี
เมื่อ: 10:03 น. 28 ส.ค. 61   76 ครั้ง


ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดงานครบรอบการดำเนินงาน 30 ปี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมเป็นประตูสู่ภาคใต้ตอนล่าง เชื่อมโยงการเดินทางไปสู่จังหวัดรอบๆสงขลา และใส่ใจดูแลชุมชนด้วยการทำกิจกรรม CSR

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 นายกฤติยา ก้อนทอง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ร่วมกับผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดงานครบรอบการดำเนินงาน 30 ปี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยจัดให้มีพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ พิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ โดยมี นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค (รญภ.) เป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์

ในโอกาสนี้ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้บริหารด้านการเงิน (CFO) พร้อมผู้บริหารและพนักงานจากฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูมิภาค (สงทภ.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สายการบิน ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และผู้นำชุมชน โดยรอบท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้ให้เกียรติร่วมงานและแสดงความยินดี ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

นายกฤติยา ก้อนทอง เปิดเผยว่า ณ ปัจจุบัน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีเป้าหมายเป็นประตูสู่ภาคใต้ตอนล่าง ของไทย เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อและเปลี่ยนการเดินทางจากทางอากาศสู่ทางบกสำหรับการเดินทาง โดยมีแผนเพิ่มบริการรถยนต์ขนส่งสาธารณะไปสู่ จังหวัดรอบๆสงขลา ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล พัทลุง ให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นในทุกระบบ

ตอนนี้ท่าอากาศยานหาดใหญ่มีสายการบินให้บริการเส้นทางการบินภายในประเทศ และต่างประเทศ ได้แก่ ไทยแอร์เอเชีย , ไทยไลอ้อนแอร์ , ไทยสมายล์ , นกแอร์ ,บางกอกแอร์เวย์ , เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ , มารินโด้แอร์ , สกู๊ด โดยมีเส้นทางนำผู้โดยสารเดินทางสู่ดอนเมือง สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ เชียงราย อุดรธานี ขอนแก่น อู่ตะเภาและภูเก็ต และต่างประเทศได้แก่ ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้ดำเนินงานตามแผนงานตามแผนสำหรับการพัฒนา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในระยะยาว ที่ทาง ทอท. มีแผนแม่บทการพัฒนา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ดำเนินการก่อสร้างระหว่างปี 2563 – 2568 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินจากเดิม 12 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เป็น 24 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เพิ่มหลุมจอดอากาศยานจากเดิม 7 หลุมจอด เป็น 18 หลุมจอด ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้น 6 ล้านคนต่อปี ก่อสร้างอาคารจอดรถที่สามารถรองรับรถยนต์ได้เป็น 2,800 คัน และการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า มีพื้นที่ 1,800 ตารางเมตร

และระยะที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างระหว่างปี 2569 – 2573 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินจากเดิม 24 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เป็น 30 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เพิ่มหลุมจอดอากาศยานจากเดิม 18 หลุมจอด เป็น 25 หลุมจอด ขยายอาคารผู้โดยสารที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 6 ล้านคนต่อปี เป็น 10 ล้านคนต่อปี ขยายอาคารจอดรถที่สามารถรองรับรถยนต์จากเดิม 2,800 คัน เป็น 3,500 คัน ด้วย

ด้านการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เราก็เข้าร่วมโครงการ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กร ที่ให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เรากำลังเข้าสู่ระยะที่ 3 และในด้านการรับผิดชอบสู่สังคมทางเราก็ได้จัดการให้บริการแก่ชุมชนควบคู่กับการให้ความร่วมมือกับชุมชน (กิจกรรม CSR) ที่เราดำเนินการมาตลอด 3-4 ปี ทั้งการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การรับบริจาคโลหิต กิจกรรมมอบทุนการศึกษา เป็นต้น

นอกนั้นเรายังมีพร้อมเข้าสู่การจัดอันดับโลก โดยสภาท่าอากาศยานไทยจะใช้แบบสอบถามระดับสากล เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดอันดับ ซึ่ง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ก็พร้อมที่จะเข้าร่วมการจัดอันดับอีกด้วย


https://news.gimyong.com/article/8845
 

· Banned
Joined
·
37,507 Posts
ท่าอากาศยานหาดใหญ่กางแผนพัฒนาสนามบินหลังโควิด-19
วันที่ 26 ส.ค. 2563 เวลา 16:04 น.
สงขลา-ท่าอากาศยานหาดใหญ่เผยผลประกอบการ10เดือนแรก ช่วงโควิด-19เที่ยวบินวูบ1/3วัน กางแผนปรับปรุงสนามบินแล้วเสร็จระยะแรก
นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เปิดเผยผลประกอบการ 10เดือนแรกตั้งแต่ ต.ค. 62-ก.ค. 63 มีจำนวนเที่ยวบิน เข้า-ออก เฉลี่ย 60 เที่ยวบิน / วัน เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีเที่ยวบิน 80 เที่ยวบิน / วัน ส่งผลให้จำนวนเที่ยวบินโดยรวมลดลง 36.63% แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวน 883 เที่ยวบิน จำนวนเที่ยวบินลดลง 55.31% และเที่ยวบินภายในประเทศจำนวน 13,577 เที่ยวบิน ลดลง 34.86%

นอกจากนี้ช่วงไตรมาสแรกของปีงบ 2563 ( ต.ค.-ธ.ค. 2562) ปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารยังคงมีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่หลังจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ช่วงต้นปี 2563 รัฐบาลได้มีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงมาตรการห้ามเครื่องบินขนส่งผู้โดยสาร โดยสารจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ส่งผลให้มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการสนามบินโดยรวมลดลง แต่หลังจากมีมาตรการผ่อนคลาย ทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ ก็ปริมาณการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

สำหรับโครงการพัฒนาสนามบินตามแผนพัฒนาสนามบิน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ผู้บริหาร และคณะทำงาน ทอท. โครงการพัฒนาสนามบินตามแผนพัฒนาสนามบิน ระยะแรก ปี 2561-2563 ให้มีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเพิ่มเติม และปรับปรุงระบบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองขนาด 800 kVA

ส่วนระยะที่ 2 ปี 2564-2568 จะมีการขยายลานจอดอากาศยาน รวมทั้งสร้างอาคารคลังสินค้า ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิม และขยายเพิ่มในบางส่วน และจะยังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีศักยภาพในการรองรับความต้องการการเดินทางเมื่อสถานการณ์กลับข้าสู่สภาวะปกติ และรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต.

 
21 - 29 of 29 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top