SkyscraperCity Forum banner

Hengelo...

2633 Views 27 Replies 18 Participants Last post by  INVISIBLE
Oi,

Vandaag even wat foto's gemaakt van Hengelo. De kwaliteit valt mee, het is ook gemaakt met een Nokia N70 met maar liefst 2 megapixel.

1.


2. Station


3.


4. Nieuwe bibliotheek


5.


6. Nieuwbouw van 'Surprise'


7. Oldenzaalsestraat


8.


9.


10. GAK


11.


12. De Bolder


13. Stationsplein


14.


15. Watertoren @ Berflo Es/Veldwijk


16. Idem
See less See more
16
1 - 1 of 28 Posts
1 - 1 of 28 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top