SkyscraperCity Forum banner
81 - 100 of 260 Posts

·
Registered
Joined
·
21,302 Posts
Discussion Starter · #95 ·
Općina Perušić
Ovaj je grb s pečata Gašpara Perušića iz 1492. godine. Pečat se nalazi na povelji u kojoj je navedeno kako Gašpar Perušić, zajedno sa 62 hrvatska plemića, u Saboru u Budimu priseže Habsburgovcima vjernost, ako izumre ugarska kraljevska dinastija.
 

·
Registered
Joined
·
21,302 Posts
Discussion Starter · #97 ·
Stari grbovi BakraPrikazuje grb crvene boje sa stiliziranim cvjetnim ornamentima, ova inačica nije česta rađena je prema Frankopanskim pečatnjacima.

Sam grad je središte Hrvatskog pomorstva 17.-20.st. u njemu je osnovana najstarija pomorska škola i samostalna Hrv. Pomorska akademija.Današnji grb

 
81 - 100 of 260 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top