SkyscraperCity Forum banner

Het Historisch Centrumkanaal en zijn hydraulische scheepsliften (Belgie)

3904 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  hoogbouw010
..
1 - 2 of 2 Posts
Favo's: #6 en 19. Zo te zien duurt het nog wel even voordat de restauratie klaar is.
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top