SkyscraperCity Forum banner

Het meest stadse dorp mét stadsrechten en de meest dorpse stadsuitstraling

3118 Views 23 Replies 16 Participants Last post by  sqm
Nou? :)
1 - 1 of 24 Posts
Stadsgewest Leiden heeft totaal circa 330.000 inwoners en is daarmee nummer 6 in Nederland, tenminste, als je de CBS gegevens mag geloven. Of alles dan ook even stedelijk is... Leiden is uiteraard zeer stedelijk, in ieder geval qua dichtheid (in de praktijk oogt de stad soms lang niet zo hevig stedelijk). Voorschoten en Leiderdorp zijn ook flink dicht bebouwd, de laatste ook met een groeiende hoeveelheid hoogbouw. Oegstgeest en Rijnsburg zijn volledig vastgegroeid, maar bevatten meer vrijstaande woningen. Katwijk is dan wel weer dichtbebouwd, en ook nog een vrij grote gemeente (momenteel ca. 43.000 inwoners, straks na de fusie met Valkenburg en Rijnsburg bijna 70.000), maar heeft wel een erg dorpse, Christelijke mentaliteit. Warmond en Zoeterwoude, ook beide vrijwel vastgegroeid aan Leiden, zijn nog echte dorpen met een klein los kerntje en een duidelijk landelijk ogend gebied daarbuiten. Vanwege de bouwrestricties (groene hart en zo) zal dat ook voorlopig wel zo blijven. Misschien dat de as Leiden-Alphen via Zoeterwoude-Rijndijk en Hazerswoude/Koudekerk nog verder verstedelijkt als de Rijn-Gouwe Lijn lightrail wordt gerealiseerd. De Bollenstreekgemeenten die tenslotte ook nog (deels) deel uitmaken van stadsgewest Leiden (Sassenheim, Voorhout, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse), liggen alle toch wat losser van de stad. Ze zijn afhankelijk op het gebied van ziekenhuizen, hoger onderwijs en interregionaal openbaar vervoer, maar hebben bijvoorbeeld wel heel aardige winkelkernen, goede bedrijvigheid en zelfstandigheid.
See less See more
1 - 1 of 24 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top