SkyscraperCity Forum banner

Het meest stadse dorp mét stadsrechten en de meest dorpse stadsuitstraling

3117 Views 23 Replies 16 Participants Last post by  sqm
Nou? :)
1 - 2 of 24 Posts
rdj said:
Zie eusebius zijn post, het kleinste "stadje" van Nederland.
Ik had hem een paar posts eerder ook al genoemd. Geeft niet hoor :)
1 - 2 of 24 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top