SkyscraperCity Forum banner

Het meest stadse dorp mét stadsrechten en de meest dorpse stadsuitstraling

3115 Views 23 Replies 16 Participants Last post by  sqm
Nou? :)
1 - 2 of 24 Posts
Dat mensen nog serieus ingaan op mijn thread :D Was eigenlijk bedoeld als grap na al die dorpse stad, stedelijkste dorp enz. enz. threads... Maar ach, gaan jullie je gang maar hoor!
1 - 2 of 24 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top