SkyscraperCity Forum banner

Het meest stadse dorp mét stadsrechten en de meest dorpse stadsuitstraling

3100 Views 23 Replies 16 Participants Last post by  sqm
Nou? :)
1 - 1 of 1 Posts
waar gaat dit naartoe?

Het meest stadse dorp mét stadsrechten en de meest dorpse stadsuitstraling met de meest stedelijke voorzieningen en met de domste gemeentenaam/ plaatsnaam/ straatnaam en grootste hoogbouw misser?
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top