SkyscraperCity Forum banner

Het meest stadse dorp mét stadsrechten en de meest dorpse stadsuitstraling

3095 Views 23 Replies 16 Participants Last post by  sqm
Nou? :)
1 - 1 of 1 Posts
Als het nou het meest stadse dorp zonder stadsrechten zou zijn zou het ongetwijfeld den haag zijn want die heeft nooit stadsrechten gehad
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top