SkyscraperCity Forum banner

Het meest stadse dorp mét stadsrechten en de meest dorpse stadsuitstraling

3116 Views 23 Replies 16 Participants Last post by  sqm
Nou? :)
1 - 1 of 24 Posts
New York Yankee said:
waar gaat dit naartoe?

Het meest stadse dorp mét stadsrechten en de meest dorpse stadsuitstraling met de meest stedelijke voorzieningen en met de domste gemeentenaam/ plaatsnaam/ straatnaam en grootste hoogbouw misser?
Daarvoor nomineer ik Berlijn-Kreuzberg.
Stadsrechten deelt het met de rest van Berlijn, stedelijke voorzieningen heeft het volop, voor een hoogbouwmisser bezoeke men Kotbusser Tor (Checkpoint Ali). Voor de dorpse uitstraling heb je een beetje fantasie nodig. ik heb het met Photoshop geprobeerd duidelijk te maken. Hier twee maal een blik op Kreuzberg, gezien vanaf de Kreuzberg:

See less See more
2
1 - 1 of 24 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top