SkyscraperCity Forum banner

Het meest stadse dorp mét stadsrechten en de meest dorpse stadsuitstraling

3099 Views 23 Replies 16 Participants Last post by  sqm
Nou? :)
1 - 1 of 1 Posts
Hoogersmilde? Oh nee, heeft geen stadsrechten. Wel een 300 plusser!
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top