SkyscraperCity Forum banner

Het meest stadse dorp mét stadsrechten en de meest dorpse stadsuitstraling

3104 Views 23 Replies 16 Participants Last post by  sqm
Nou? :)
1 - 3 of 3 Posts
IJlst? Sloten? Stavoren? Hindeloopen? Workum? Bolsward? Franeker? :)
Ikzelf denk dat IJlst of Sloten veel kans maken op de titel meest dorpse stad met stadsrechten.
Zie eusebius zijn post, het kleinste "stadje" van Nederland.
Soufian said:
Ik weet niet meer wel gehucht het was, maar kzag een paar jaar gelee op teevee een gehucht met 300 inwoners die stadsrechten had!! :eek:
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top