SkyscraperCity Forum banner
1 - 7 of 7 Posts

· marruc
Joined
·
29 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Heeft iemand enig idee wat ze gaan bouwen op de plaats van het congrescentrum het tehuis???? ik ben er van de week langs gelopen en zag dat alles al gesloopt was.....
Maar ik kan niks vinden wat er nu gaat komen...
 
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top