SkyscraperCity Forum banner
1 - 7 of 7 Posts

·
Registered
Joined
·
282 Posts
Marmoroc is een geregistreerde merknaam voor een gepatenteerd lichtgewicht zelfventilerend gevelsysteem bestaand uit marmerstenen die in profielen van gegalvaniseerd staal hangen. Het systeem kan van houten tuinhuisjes tot aan hoogbouw van maximaal 100 meter hoogte toegepast worden.

^^^ is dit wat je bedoeld?
 
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top