SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
275 Posts
Czy tam jest taki ruch pasażerski, że takie centrum przesiadkowe ma rację bytu czy to po prostu efekt tzw. "roku cudów", czyli roku wyborczego?

pozdro zza miedzy :)
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top