SkyscraperCity Forum banner

:)

Inna strona miasta

1571 Views 3 Replies 3 Participants Last post by  Jakub
1 - 4 of 4 Posts
uu podoba mi się.
Fajnie że takie ciemne, pasuje do klimatu tego zdjęcia :)
Dlatego pomyślałem, że "Ciemna strona miasta" byłaby zbyt nachalnym tytułem ;) (nie mówiąc już o dark side of city :D)
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top