SkyscraperCity Forum banner

Innowacje informatyczne

2598 Views 1 Reply 1 Participant Last post by  ZielonyGP
Uważam, że potrzebny jest wątek w którym będziemy przedstawiać wdrożenia informatyczne. Jak wszytsko będzie ładnie uporządkowane w tym wątku, przynajmniej bedziemy wiedzieli jak wyglądają innowacje informatyczne w polskich firamch.
Pamietajcie prezentujcie tylko wdrożenia informatyczne, żeby nie było zamieszania! :)
1 - 2 of 2 Posts
GIS w Porcie Gdynia

W Porcie Gdynia, przy współpracy Działu Informatyki ZMPG S.A., specjalistów w dziedzinie GIS oraz firmy BMT Cordah Sp. z o.o. wprowadzono system nowoczesnych, wielowarstowych map cyfrowych opartych o technologie jednego ze światowych liderów tej branży firmy Bentley Systems, Inc.. System map cyfrowych zintegrowany jest z funkcjonującymi na bazie danych Oracle systemami informatycznymi Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Wprowadzono cyfrowe mapy branżowe w zakresie: budynków, działek, nawierzchni, torów kolejowych, dróg, obiektów hydrotechnicznych oraz sieci: teletechnicznej, elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej. Poszczególne mapy branżowe są sukcesywnie zasilane przez komórki merytoryczne.

Jednym z najważniejszych elementów systemu są cyfrowe plany budynków zinwentaryzowane w 100% i połączone z portowymi systemami informacji o majątku i umowach najmu.

Dzięki takiemu rozwiązaniu zarządzanie majątkiem portowym, wspomaganie przygotowania inwestycji oraz dostęp do informacji technicznych dotyczących infrastruktury przybliży się jeszcze bardziej do najwyższych standardów.

See less See more
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top