SkyscraperCity Forum banner

Interactieve aanpak een pré??

1293 Views 3 Replies 3 Participants Last post by  Bibelo
Geef allen je mening:

Geeft een interactieve aanpak van het planproces (voor bijv. stedenbouw en/of landschaps projecten) een beter resultaat? Welke manier van interactie is hiervoor vereist, en wat zijn de do's en don'ts van interactieve planvorming?

:goodbye:
1 - 4 of 4 Posts
Ik ben er voorstander van dat er meer mogelijkheden zijn waarbij mensen hun eigen woonwensen vorm kunnen geven. Voor alles wat zich buiten hun eigen huis afspeelt moet je de vormgeving en ontwikkeling ervan lekker overlaten aan diegenen die weten waar ze het over hebben. Goed informeren en luisteren naar meningen is prima, maar democratisering van planvorming oftewel de uiteindelijke verantwoording ervan neerleggen bij diegene die niet worden gehinderd door kennis en ook nooit meer ter verantwoording zijn te roepen, lijkt me niet wenselijk.
See less See more
Tegenwoordig kunnen zoveel partijen een plan maken of breken, dat een architect wel moet 'samenwerken' met veel daarvan om z'n ontwerp niet telkens te hoeven wijzigen als het al af is. = pessimistische kijk

Ik geloof dat veel plannen beter worden als er een boel mensen meedoen, ook als het relatieve leken zijn. = optimistische kijk.

(veel plannen, sommige niet)
See less See more
voorbeeld uit Nijmegen; de Hessenberg.

1. ontwerp van architect Winfried van Zeeland uit 1991, waarmee hij de internationale architectuurwedstrijd Europan(!) won:Maar door hevig protest van bewonersgroepen is dit plan niet doorgegaan. Dit kwam trouwens ook omdat er enkele monumenten voor gesloopt moesten worden.

2. Daarna werd er een plan gemaakt in samenspraak met gemeente, bewonersgroepen (waarvan enkelen speciaal hiervoor een cursus stedebouw volgden) en ontwikkelaar waarbij de architect (Filip Delanghe) het beeldkwaliteitsplan maakt, de samenhang waarborgt en de regie voert over het project. Zeer geslaagd!:

bronnen:
www.nijmegen.nl
www.dehessenberg.nl
www.archined.nl
See less See more
3
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top