SkyscraperCity Forum banner
61 - 68 of 68 Posts

· Registered
Joined
·
230 Posts
o gün dənizkənarı parkda idim. İnturist xoşuma gəldi. 40-cı ilərin pansionatına oxşasa da özünə məxsus ab-havası var. saatı ilə, intourist yazısı ilə adamda nostalji hisslər doğurur. tourist-friendly görüntüsü var :) həmin yerə yaraşır.
 
61 - 68 of 68 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top